Strona główna » Katedra Ekonometrii
Badania naukowe i projekty

Pracownicy Katedry Ekonometrii prowadzą badania naukowe dotyczące:

 • efektywności rynków finansowych i ich mikrostruktury,
 • wyceny aktywów,
 • prognozowania stóp zwrotu z instrumentów finansowych i ich zmienności,
 • pomiaru ryzyka inwestowania w różne klasy aktywów,
 • funkcjonowania instytucji wspólnego inwestowania,
 • struktury terminowej stóp procentowych,
 • dynamiki kursów walutowych,
 • wyceny długu,
 • parytetu siły nabywczej,
 • pomiaru międzynarodowej mobilności kapitału,
 • modelowania wzrostu gospodarczego,
 • modelowania wzrostu i rozwoju regionalnego, w tym kapitału terytorialnego regionów.


Granty badawcze realizowane przez pracowników Katedry Ekonometrii:

2015-2020

Ocena dokładności reguł klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie i Budapeszcie (NCN 2018/02/X/HS4/02034, 2018-2019)
Osoba realizująca działanie: dr S. Nowak

Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty (NCN 2014/15/D/HS4/01220, 2015-2019)
Kierownik: dr U. Mrzygłód, członkowie zespołu: dr M. Mosionek-Schweda, dr S. Nowak

Innowacyjny model społeczno-ekonomicznych korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych MISKK (NCBiR 2015, IS-2/88, 2015-2017)
Kierownik: prof. UG dr hab. A. Zamojska, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. J. Gwizdała, dr M. Glamowski, dr S. Susmarski, prof. UG dr hab. R. Bęben, dr J. Próchniak, dr M. Chmielewski, dr M. Ossowski

Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu (NCN 2012/05/B/HS4/04209, 2013-2015)
Kierownik: prof. UG dr hab. K. Gawlikowska-Hueckel, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. S. Umiński, dr hab. S. Majkowska, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek, dr T. Jurkiewicz

Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego (NCN 2012/05/B/HS4/04212, 2013-2015) 
Kierownik: prof. UG dr hab. J. Zaucha, członkowie zespołu: prof. dr hab. J. Szlachta, prof. dr hab. T. Komornicki, prof. dr hab. J. Zaleski, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek, dr Z. Mogiła

2010-2015

Grant w ramach projektu finansowanego przez NBP p.t. „Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2012” (2014)
Kierownik: prof. UG dr hab. A. Zamojska, członkowie zespołu: dr U. Mrzygłód, dr L. Kujawski

Grant indywidualny w ramach projektu „Symulacja wyceny przedsiębiorstwa typu Start Up” (UDA POKL nr  04.02.00-00-126/11-00, 2013)
Kierownik: prof. UG dr hab. A. Zamojska

Nadzór korporacyjny w krajach rozwijających się – porównanie wybranych elementów i ocena systemów Corporate Governance na tle wiodących państw wysokorozwiniętych (NCN N N115 359340, 2011-2014)
Kierownik: prof. dr hab. M. Jerzemowska, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. A. Zamojska, dr A. Golec

Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego (NCN 1635/B/H03/2011/40; 2011-2013)
Kierownik: prof. dr hab. J. Szlachta, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. K. Gawlikowska-Hueckel, prof. UG dr hab. J. Zaucha, prof. dr hab. inż. T. Parteka, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek

Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego (1649/B/H03/2010/38; N N114 164938; 2010-2012)
Kierownik: dr T. Brodzicki, członkowie zespołu: dr D. Ciołek, dr hab. M. Koszarek, dr J. Kuczewska, dr L. Kujawski, dr M. Tarkowski

Struktura terminowa stóp LIBOR (2922/B/H03/2010/38; 2010-2012)
Kierownik: prof. UG dr hab. P. Miłobędzki, wykonawca: mgr M. Blangiewicz

2005-2010

Dylemat Feldsteina - Horioki, czy ekonometria przeczy teorii ekonomii? (2792/B/H03/2008/35; N111 279235; 2009-2010)
Kierownik: prof. dr hab. K. Strzała

Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej (0916/H03/2006/30; 2006-2009)
Kierownik: prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka, członkowie zespołu: prof. UG dr hab. K. Gawlikowska-Hueckel, dr T. Brodzicki, dr D. Ciołek, dr J. Kuczewska; dr A. Golejewska

Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (0804/H03/2006/31; N111 007 31/0804; 2006-2008)
Kierownik: prof. UG dr hab. P. Miłobędzki, wykonawca: mgr M. Blangiewicz

Konwergencja krajów w okresie transformacji do Unii Europejskiej (0200/H02/2003/25 - grant promotorski; 2003-2005) 
Kierownik: prof. dr hab. K. Strzała, wykonawca: mgr D. Ciołek