do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Publikacje pracowników ...
Autorem publikacji jest prof. dr hab. Nogalski Bogdan

Książki
Nogalski Bogdan

Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy.

Rozdział: Sprawność administracji publicznej i ochrona prawa własności jako czynniki wzrostu PKB

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

stron(y)
rok
ISBN
301-317
2015
8388700996
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach.

Rozdział: Zmiany strukturalne w administracji publicznej - podejście procesowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

stron(y)
rok
ISBN
13-37
2015
8372999566
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Modele biznesów jako nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu

Rozdział: Modele biznesów jako nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu

Wydawnictwo: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

stron(y)
rok
ISBN
80-94
2015
8360953860
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych

Rozdział: Metoda szacowania kosztów pracy a premiowanie prac produkcyjnych

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
131-140
2015
8394158026
Nogalski Bogdan


Kozłowski Andrzej
Czaplicka-Kozłowska Iwona

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność

Rozdział: Zarządzanie finansami w JST

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
301-315
2015
8379309405
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Sprawniejsze państwo

Rozdział: Jak skutecznie zmieniać administrację publiczną

Wydawnictwo: Poltext sp. z o.o.

stron(y)
rok
ISBN
271-282
2015
8375615784
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Dla przyszłości

Rozdział: Koncepcja sustainability jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
197-210
2014
8379300549
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach

Rozdział: Elastyczność jako przejaw kultury organizacyjnej w elastycznych zakładach wytwórczych

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka

stron(y)
rok
ISBN
87-102
2014
8372836014
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce

Rozdział: Uwarunkowania stabilności i rozwoju organizacji na rynku mechanizacji rolnictwa - elastyczność jako atrybut wytwórcy

Wydawnictwo: Studio Emka

stron(y)
rok
ISBN
172-187
2014
978-83-64437-17-5
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna

Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu

Rozdział: Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych

Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
149-185
2014
8326433283
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Rozdział: Zarządzanie różnorodnością produktową atrybutem elastycznej organizacji - holistyczne ujęcie portfela produktowego

Wydawnictwo: Mfiles.pl

stron(y)
rok
ISBN
145-156
2014
8393510450
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej

Rozdział: Elastyczność w obliczu wyzwań globalnej gospodarki - kontekst dopasowania rynkowego

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
123-138
2014
8362511983
Nogalski Bogdan


Kozłowski Andrzej
Czaplicka-Kozłowska Iwona

Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji

Rozdział: Funkcjonujący i pożądany układ wykonawczy planu dochodów i wydatków a transparentność zarządzania finansami w samorządzie gminnym

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa

stron(y)
rok
ISBN
561-569
2014
8373788992
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu

Rozdział: Dopasowanie zasobowe jako warunek elastyczności produktowej i determinanta konkurencyjności zakładu wytwórczego - ocena ostotności wymagań

Wydawnictwo: Dom Organizatora

stron(y)
rok
ISBN
225-249
2014
8372857576
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Nowe tendencje w zarządzaniu

Rozdział: Elastyczność produktowa jako domena przedsiębiorstwa wytwórczego w sektorze mechanizacji rolnictwa

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski

stron(y)
rok
ISBN
221-236
2014
8377028773
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland

Rozdział: Project Management Maturity Model in the Development of the Organization

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
247-255
2014
8393764228
Nogalski Bogdan

Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły

Rozdział: Sylwetka naukowa Profesora Adama Stabryły i jego wpływ na rozwój nauk o zarządzaniu

Wydawnictwo: Mfiles.pl

stron(y)
rok
ISBN
25-34
2014
8393510443
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Administracja publiczna poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru.


Wydawnictwo: CeDeWu

stron(y)
rok
ISBN
1-187
2014
8375566727
Nogalski Bogdan
Waœśniewski Jarosław
Dryl TomaszManaging organizations in changing environment

Rozdział: Brand of a product and knowledge about its producer as factors determining consumers trust in brand

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
279-290
2014
8362511686
Nogalski Bogdan


Niewiadomoski Przemysław


Contemporary economies in the face of new challenges

Rozdział: Engineering expertise as an attribute of a conterporary sales manager on the market of industrial goods - own research

Wydawnictwo: Foundation of the Cracow Uniwersity of Economics

stron(y)
rok
ISBN
659-674
2013
8362511037
Nogalski Bogdan


Niewiadomoski Przemysław


Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy.

Rozdział: Doskonalenie procesu oceny kompetencji wykonawczych w elastycznym zakładzie wytwórczym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

stron(y)
rok
ISBN
111-124
2013
8323130857
Nogalski Bogdan


Piekarska Anna


Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania

Rozdział: Wartości w procesie zarządzania organizacją na przykładzie analizy porównawczej dwóch kultur organizacyjnych - case research

Wydawnictwo: Politechnika Śląska

stron(y)
rok
ISBN
93-121
2013
8378801665
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań

Rozdział: Zasoby finansowe jako kryterium elastyczności produktowej zakładu wytwórczego - implementacja modelu decyzyjnego

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

stron(y)
rok
ISBN
447-460
2013
8385587323
Nogalski Bogdan

Ryzyko w zarządzaniu strategicznym

Rozdział: Ryzyko walutowe w transakcjach elastycznego zakładu wytwórczego

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

stron(y)
rok
ISBN
37-53
2013
8374177436
Nogalski Bogdan

Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji

Rozdział: Wymiana barterowa jako ekonomicznie uzasadniona strategia rozwoju elastycznego zakładu wytwórczego

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
229-244
2013
8362511181
Nogalski Bogdan
Waœśniewski Jarosław
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych

Rozdział: Restrukturyzacja podmiotowa na przykładzie szpitala - Case Research

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
449-455
2013
8362511136
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Zarządzanie strategiczne. Modele biznesu. Nowe obszary badań

Rozdział: Rekonfiguracja modelu biznesu a zmienność potrzeb klientów

Wydawnictwo: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

stron(y)
rok
ISBN
81-94
2013
8360953822
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa

Rozdział: Strategia dyferencjacji produktu jako determinanta wzrostu wartości zakładu wytwórczego

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
77-90
2013
8375258677
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Management science in transition period in South Africa and Poland

Rozdział: Internationak Exchange as a means of profit control in the practice of flexible manufacturing plants

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
207-224
2013
8393764204
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Efektywność organizacji

Rozdział: Marża jako kryterium racjonalności implementacji w elastycznie zorientowanym rodzinnym zakładzie wytwórczym

Wydawnictwo: Studio Emka

stron(y)
rok
ISBN
113-127
2013
8363773380
Nogalski Bogdan


Niewiadomoski Przemysław


Zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa klienta i procesów wewnętrznych.

Rozdział: The problem of waste minimization during raw material cutting in a flexible manufacturing plant - practical dimension

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

stron(y)
rok
ISBN
78-96
2013
8377752418
Nogalski Bogdan


Klisz Sebastian


Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego

Rozdział: Nadzór właścicielski w zarządzaniu państwowymi zasobami leśnymi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
473-486
2012
8375256741
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu

Rozdział: Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
225-236
2012
8362511617
Nogalski Bogdan


Klisz Sebastian


Odpowiedzialne zarządzanie - wybrane aspekty

Rozdział: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w leśnictwie

Wydawnictwo: Studio Emka

stron(y)
rok
ISBN
402-415
2012
8362304585
Nogalski Bogdan


Dunal Artur


Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania

Rozdział: Kultura organizacyjna - przedstawienie koncepcji

Wydawnictwo: Studio Emka

stron(y)
rok
ISBN
207-217
2012
8362304578
Nogalski Bogdan


Czapiewski Roman


Metody badania i modele rozwoju organizacji

Rozdział: Wpływ zarządzania procesowego na kształtowanie relacji z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych

Wydawnictwo: Mfiles.pl

stron(y)
rok
ISBN
167-182
2012
8393112890
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Przedsiębiorczość - Natura i atrybuty. Tom 1

Rozdział: Zdolność technologiczna jako źródło innowacji przedsiębiorstw produkcyjnych

Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

stron(y)
rok
ISBN
69-80
2012
8389639677
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Falencikowski Tadeusz


Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century. Perspectives of Development and Cooperation

Rozdział: Research and Practical Experience of Polish Management Sciences as a Platform of Cooperation between Poland and Kazakhstan

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
179-196
2012
8393279616
Nogalski Bogdan
Waœśniewski Jarosław

Kalicki Stanisław


Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - Alianse - Sieci

Rozdział: Spojrzenie na kooperencję w strukturze aliansu strategicznego

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
25-37
2012
8362511914
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Rybak Bartłomiej


Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian

Rozdział: Rozważania o potrzebie elastycznośći w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach turbulencji i nieprzewidywalności

Wydawnictwo: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

stron(y)
rok
ISBN
121-135
2012
8360953709
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Systemy i procesy zmian w zarządzaniu

Rozdział: Rozwój kadr naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian ustawowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

stron(y)
rok
ISBN
68-86
2012
8376952420
Nogalski Bogdan


Jarosław Nowicki


Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań globalnej gospodarki

Rozdział: Niepewność a zarządzanie przedsiębiorstwem - case research konsolidacja rynku transportu lotniczego po deregulacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Pile

stron(y)
rok
ISBN
171-182
2012
8390814704
Nogalski Bogdan

Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia

Rozdział: Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
445-461
2011
8326410727
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego

Rozdział: Model biznesu w perspektywie zasobowej

Wydawnictwo: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

stron(y)
rok
ISBN
85-98
2011
8360904138
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego

Rozdział: Wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego - spojrzenie retrospektywne i prospektywne

Wydawnictwo: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

stron(y)
rok
ISBN
109-126
2011
8360904138
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna

Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego

Rozdział: Innowacje materialnym wyrazem wykorzystania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Case study

Wydawnictwo: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

stron(y)
rok
ISBN
345-365
2011
8360904138
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Społeczne i organizacyjne problemy współczesności

Rozdział: Elastyczność zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych i usługowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
183-194
2011
8375255447
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział: Identyfikacja źródeł informacji wykorzystywanych w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
248-265
2011
8326414305
Nogalski Bogdan
Walentynowicz Piotr
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział: Celowość wykorzystania Lean Management w małych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych

Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
350-378
2011
8326414305
Nogalski Bogdan


Brzosko Anna


Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim

Rozdział: Priorytety zarządzania przedsiębiorstwem zatrudniającym osoby niepełnosprawne - między zyskiem a odpowiedzialnością

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
429-441
2011
8375255515
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain

Rozdział: Competitiveness of Polish small and medium enterprises in globalization era

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
381-396
2011
8392790372
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Szpitter AgnieszkaContemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain

Rozdział: Management sciences in Poland. Substantive and resource problems of their contemporary development

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
397-414
2011
8392790372
Nogalski Bogdan


Klisz Sebastian


Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań

Rozdział: Konfiguracje działań restrukturyzacyjnych w modelu zarządzania państwowymi zasobami leśnymi o charakterze narodowym

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
807-816
2011
8362511952
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

Rozdział: Outsourcing usług w hotelarstwie

Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
319-328
2011
8362511853
Nogalski Bogdan


Klisz Sebastian


Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach

Rozdział: Społeczna odpowiedzialność w leśnictwie wielofunkcyjnym

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

stron(y)
rok
ISBN
363-372
2011
8385587286
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania

Rozdział: Przesłanki outsourcingu usług. Case research

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

stron(y)
rok
ISBN
212-219
2011
8385587293
Nogalski Bogdan


Szymański Marek


Obrona przed wrogim przejęciem. Jak chronić swój biznes.


Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
1-363
2011
8326414275
Nogalski Bogdan


Średnicka Joanna


Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian

Rozdział: Dyfuzja logiki sieci i jej znaczenie dla współpracy organizacyjnej w warunkach niepewności i nieciągłości współczesnej gospodarki

Wydawnictwo: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

stron(y)
rok
ISBN
32-45
2011
8360953570
Nogalski Bogdan

Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka

Rozdział: Niepewność w biznesie i jej konsekwencje dla zarządzania

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

stron(y)
rok
ISBN
317-332
2011
8392911135
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Proceedings

Rozdział: Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

stron(y)
rok
ISBN
307-322
2011
8361576181
Nogalski Bogdan

Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań

Rozdział: Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra

Wydawnictwo: C.H. Beck

stron(y)
rok
ISBN
121-136
2011
8325527525
Nogalski Bogdan


Dworzecki Zbigniew


Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny.


Wydawnictwo: owarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania

stron(y)
rok
ISBN
1-470
2011
8372855985
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna

Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka.

Rozdział: Stymulowanie innowacyjności - zewnętrzne uwarunkowania decyzji przedsiębiorców dotyczących wyboru form świadczenia pracy w hotelarstwie i gastronomii

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach

stron(y)
rok
ISBN
128-143
2010
8372465276
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Napiątek Adam


Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Rozdział: Relacje pracodawca-pracownik jako wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski

stron(y)
rok
ISBN
431-442
2010
8392745587
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, tom II

Rozdział: Mroczne strony przedsiębiorczości - uchylanie się od opodatkowania

Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

stron(y)
rok
ISBN
360-380
2010
8389639325
Nogalski Bogdan

Koncepcje zarządzania

Rozdział: Outsourcing

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck

stron(y)
rok
ISBN
279-299
2010
8325515300
Nogalski Bogdan

Koncepcje zarządzania

Rozdział: Lean Management

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck

stron(y)
rok
ISBN
300-320
2010
8325515300
Nogalski Bogdan


Śniadecki Janusz


Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział: Błędy transformacji głównym źródłem patologii w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju w świetle badań empirycznych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
21-43
2010
8375254693
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian

Rozdział: Rekonstrukcja modelu biznesu. Wewnętrzne i zewnętrzne związki modelu biznesu w warunkach nieprzewidywalności zmian.

Wydawnictwo: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

stron(y)
rok
ISBN
172-191
2010
8360953396
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych

Rozdział: Proces jako czynnik kształtujący struktury administracji publicznej na przykładzie instytucji katastru

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
307-328
2010
8362511259
Nogalski Bogdan
Kreft Zbigniew
Walentynowicz PiotrRestrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych

Rozdział: Kaizen jako metoda podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
493-508
2010
8362511259
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Rozdział: Informacja w zarządzaniu strategicznym średnim przedsiębiorstwem

Wydawnictwo: Mfiles, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania

stron(y)
rok
ISBN
37-44
2010
8393112838
Nogalski Bogdan


Szymański Marek


Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Rozdział: Kosztowna obrona? Analiza nadzwyczajnej skumulowanej stopy zwrotu z akcji spółek będących celem wrogiego przejęcia.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
161-180
2010
8375254037
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rozdział: Identyfikacja form zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych w świetle wyników badań empirycznych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck

stron(y)
rok
ISBN
137-154
2010
8325517229
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce

Rozdział: Uwarunkowania odpowiedzialności kierowniczej w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
128-135
2010
8372833549
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zrównoważony rozwój regionów

Rozdział: Zjawisko uchylania od podatków wśród przedsiębiorców

Wydawnictwo: Studio EMKA

stron(y)
rok
ISBN
11-19
2010
8360652817
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu

Rozdział: Zarządzanie wiedzą - wyzwania i realia badawcze

Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
292-310
2010
8375267334
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Problemy zarządzania

Rozdział: Konfiguracja swobody decyzyjnej wyzwaniem menadżerskim w ochronie zdrowia

Wydawnictwo: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

stron(y)
rok
ISBN
27-40
2010
8388629556
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Podkówka Sławomir

Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime

Rozdział: Możliwości redukcji zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców

Wydawnictwo: SGH

stron(y)
rok
ISBN
375-384
2010
8373785229
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego

Rozdział: Unia personalna i jej funkcje w zarządzaniu grupą kapitałową

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
357-370
2010
8375253931
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji

Rozdział: Determinanty przestrzeni okazji w przedsiębiorstwie transportowym - studium przypadku.

Wydawnictwo: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

stron(y)
rok
ISBN
273-282
2010
8360904121
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań

Rozdział: Samorząd jako aktywny kreator relacji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami. Założenia i realizacja w świetle case research.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

stron(y)
rok
ISBN
302-314
2010
8392688488
Nogalski Bogdan


Stefan Lachiewicz


Osiągniecia i perspektywy nauk o zarządzaniu


Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
1-552
2010
8375267334
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki

Rozdział: Strategiczna orientacja średnich przedsiębiorstw w warunkach nieprzewidywalności zmian otoczenia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
327-335
2009
8372833051
Nogalski Bogdan

Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań

Rozdział: Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego

Wydawnictwo: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

stron(y)
rok
ISBN
33-48
2009
8360904053
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań

Rozdział: Problemy zarządzania strategicznego małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Orientacja na okazje

Wydawnictwo: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

stron(y)
rok
ISBN
317-334
2009
8360904053
Nogalski Bogdan
Walentynowicz Piotr
Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej

Rozdział: Pomoc w podnoszeniu konkurencyjności partnerów biznesowych jako jedno z podstawowych założeń koncepcji Lean Management

Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

stron(y)
rok
ISBN
33-44
2009
8389112842
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim

Rozdział: Kompetencje przedsiębiorcy a internacjonalizacja działalności jego przedsiębiorstwa - case research

Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer

stron(y)
rok
ISBN
459-472
2009
8375266818
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
Budowanie relacji z klientem

Rozdział: Rola kapitału relacyjnego w budowie przewagi konkurencyjnej a wykorzystanie CRM przez dealerów samochodów osobowych

Wydawnictwo: Studio Emka

stron(y)
rok
ISBN
164-176
2009
8360652459
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa

Rozdział: Rywalizacja dealerów samochodów osobowych jako istotny czynnik ich rozwoju - znaczenie submarki dealera

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
278-290
2009
8372833044
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji

Rozdział: Zmiany na rynkach globalnych i lokalnych (spadek sprzedaży) a stosowanie koncepcji CRM przez dealerów samochodów osobowych w województwie pomorskim

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
228-240
2009
8376411200
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji

Rozdział: Innowacyjność średniego przedsiębiorstwa w świetle wyników case research

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
241-249
2009
8376411200
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami

Rozdział: Relacje średnich przedsiębiorstw z podmiotami regionalnego otoczenia biznesu

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach

stron(y)
rok
ISBN
435-444
2009
8385587255
Nogalski Bogdan


Czapiewski Roman


Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Rozdział: Wykorzystanie systemów zarządzania jakością w kształtowaniu relacji z klientami w przemyśle stoczniowym - wyniki badań

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
507-518
2009
8392779032
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia

Rozdział: Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia

Wydawnictwo: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

stron(y)
rok
ISBN
75-84
2009
8388629433
Nogalski Bogdan

Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian

Rozdział: Paradoks strategii jako propozycja operacjonalizacji paradygmatu rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i zmian

Wydawnictwo: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

stron(y)
rok
ISBN
9-27
2009
8360953259
Nogalski Bogdan

Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy. (pr. zb. pod red. R. Krupskiego)

Rozdział: Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny

Wydawnictwo: WWSZiP

stron(y)
rok
ISBN
11-26
2008
978-83-60904-01-5
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (pod red. S. Rudolfa)

Rozdział: Składniki nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości spółki

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
59-72
2008
978-83-7525-155-5
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (pod red. S. Rudolfa)

Rozdział: Sprawowanie nadzoru korporacyjnego nad działalnością średniego przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
359-376
2008
978-83-7525-155-5
Nogalski Bogdan


Dadej Rafał


Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (pod red. S. Rudolfa)

Rozdział: Rozważania o nadzorze korporacyjnym na przykładzie rozwiązań zagranicznych

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
409-424
2008
978-83-7525-155-5
Nogalski Bogdan


Śniadecki Janusz


Zarządzanie usługami publicznymi (pod red. B. Kożuch)

Rozdział: Logos a etos - podstawowa zasada w zarządzaniu publicznym

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania

stron(y)
rok
ISBN
59-70
2008
978-83-923509-4-1
Nogalski Bogdan

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia (pr. zb. pod red. R. Lewandowskiego)

Rozdział: Kształtowanie kompetencji menedżerskich w zarządzaniu podmiotami sektora ochrony zdrowia.

Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

stron(y)
rok
ISBN
119-126
2008
978-83-89112-14-9
Nogalski Bogdan


Butkiewicz Grzegorz


Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, pod red. P. Wachowiaka

Rozdział: Orientacja marketingowa w rozwoju usług edukacji międzynarodowej

Wydawnictwo: SGH - Oficyna Wydawnicza

stron(y)
rok
ISBN
121-144
2008
978-83-7378-368-3
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym

Rozdział: Możliwość antycypacji zmian zachodzących w otoczeniu małych przedsiębiorstw - perspektywa regionalna

Wydawnictwo: SGH - Oficyna Wydawnicza

stron(y)
rok
ISBN
317-328
2008
978-83-7378-367-3
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji

Rozdział: Trygon zarządzania organizacjami gospodarczymi

Wydawnictwo: Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
19-27
2008
978-83-7283-256-6
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności (pod red. Adama Bilińskiego)

Rozdział: Innowacyjność małych przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym - źródła i uwarunkowania.

Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

stron(y)
rok
ISBN
65-76
2008
978-83-89112-19-4
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Wiedza innowacyjność zmiana

Rozdział: Zasoby wiedzy a konkurencyjność małych przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego

stron(y)
rok
ISBN
47-55
2008
978-83-7481-165-1
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie (pod red. S.Lachiewicza, A. Adamik i M.Matejuna)

Rozdział: Wiedza o otoczeniu a innowacyjność małego przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
156-168
2008
978-83-7283-257-3
Nogalski Bogdan


Grzybowski Marek


Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy (pr zb. pod red. Bohdana Godziszewskiego)

Rozdział: Klastry w regionach nadmorskich jako organizacje oparte na wiedzy

Wydawnictwo: Dom Organizatora TNOiK

stron(y)
rok
ISBN
537-548
2008
978-83-7285-402-5
Nogalski Bogdan


Surawski Bartosz


Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji (pr. zb. pod red. Aldony Glińskiej-Neweś)

Rozdział: Udział pracownika w zarządzaniu wiedzą w organizacji - ujęcie modelowe

Wydawnictwo: Dom Organizatora TNOiK

stron(y)
rok
ISBN
165-176
2008
978-83-7285-403-2
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji (pr. zb. pod red. Aldony Glińskiej-Neweś)

Rozdział: Wiedza o otoczeniu a zachowania konkurencyjne małego przedsiębiorstwa transportowego

Wydawnictwo: Dom Organizatora TNOiK

stron(y)
rok
ISBN
177-188
2008
978-83-7285-403-2
Nogalski Bogdan


Walentynowicz Piotr


Europejskie wymiary przedsiębiorczości (pr. zb. pod red. H. Kruk i K. Skrzeszewskiej)

Rozdział: Lean office jako metoda usprawniania pracy administracyjno-biurowej we współczesnym przedsiębiorstwie

Wydawnictwo: Akademia Morska w Gdyni

stron(y)
rok
ISBN
66-72
2008
978-83-7421-039-3
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność (pod red. K. Jaremczuka)

Rozdział: Racjonalność podatkowa a racjonalność ekonomiczna współdziałania przedsiębiorstw - refleksje na kanwie praktyki gospodarczej

Wydawnictwo: PWSZ

stron(y)
rok
ISBN
299-309
2008
978-83-89639-85-1
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (pod red. J. Duraja)

Rozdział: Decydowanie a ryzyko w grupie kapitałowej - aspekty relacyjne

Wydawnictwo: UŁ

stron(y)
rok
ISBN
163-170
2008
978-83-7525-201-9
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym (pr. zb. pod red. H. Bienioka i T. Kraśnickiej)

Rozdział: Innowacyjność średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?

Wydawnictwo: AE Katowice

stron(y)
rok
ISBN
347-362
2008
978-83-7246-536-8
Nogalski Bogdan


Surawski Bartosz


Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (pod. red. S. A. Witkowskiego i T. Listwana)

Rozdział: Pracownicy wiedzy. Problemy i dylematy badania pracy opartej na wiedzy

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
118-130
2008
978-83-7251-928-3
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (pod. red. S. A. Witkowskiego i T. Listwana)

Rozdział: Konkurencyjność małego przedsiębiorstwa handlowego a wiedza w zakresie kompetencji indywidualnych pracowników

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
456-470
2008
978-83-7251-928-3
Nogalski Bogdan


Śniadecki Janusz


Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych (pr. zb. pod red. J. Bielińskiego i M. Czerwińskiej)

Rozdział: Błędy transformacji źródłem nieetycznych zachowań w zarządzanych przez przedsiębiorców organizacjach. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
481-494
2008
978-83-7531-057-3
Nogalski Bogdan


Śniadecki Janusz


Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom 2 (pod red. Z. Janowskiej)

Rozdział: Normy prawne, moralne i reguły obyczajowe w kreowaniu funkcjonariusza państwowego

Wydawnictwo: UŁ

stron(y)
rok
ISBN
77-96
2008
978-7525-196-8
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. (pr. zb. pod red. J. Pyki)

Rozdział: Kompozycja zasobów wiedzy o otoczeniu w małych przedsiębiorstwach transportowych

Wydawnictwo: TNOiK

stron(y)
rok
ISBN
187-199
2008
978-83-85587-22-4
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki (opr. i red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki)

Rozdział: Kataster jako skutek restrukturyzacji procesu organizacji i zarządzania gruntami

Wydawnictwo: UE w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
485-496
2008
978-83-924656-9-0
Nogalski Bogdan

Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu (pr. zb. pod red. J. Rokity)

Rozdział: Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania

Wydawnictwo: GWSH

stron(y)
rok
ISBN
116-124
2008
978-83-60953-15-0
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (pr. zb. pod red. E. Michalskiego i S. Piochy)

Rozdział: Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku

Wydawnictwo: PTE

stron(y)
rok
ISBN
71-84
2008
83-920684-3-2
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu

Rozdział: Urzędowe interpretacje prawa podatkowego jako instrument ograniczania ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej

Wydawnictwo: TNOiK

stron(y)
rok
ISBN
63-76
2008
83-915990-9-4
Nogalski Bogdan


Bednarek Natalia


Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych (pr. zb. pod red. A. Hermana i K. Poznańskiej)

Rozdział: Strategia "Błękitnego oceanu" jako wytyczna restrukturyzacji zakresu działalności biznesowej przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: SGH

stron(y)
rok
ISBN
233-248
2008
978-83-7378-407-9
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Mazur-Jelonek Aneta


Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie (red. nauk. K. Krzakiewicz)

Rozdział: Identyfikacja i diagnoza procesu kierowania zmianą organizacyjną w restrukturyzacji przedsiębiorstw dystrybucyjnych polskiego sektora energetycznego

Wydawnictwo: Kreos

stron(y)
rok
ISBN
103-126
2008
978-83-60585-10-8
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie (red. nauk. K. Krzakiewicz)

Rozdział: Samozatrudnienie jako forma wyrazu przedsiębiorczości

Wydawnictwo: Kreos

stron(y)
rok
ISBN
127-134
2008
978-83-60585-10-8
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej (red. nauk. K. Kubik, G. Michalczuk)

Rozdział: Kooperatywne kreowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw -Case Research

Wydawnictwo: PWSIiP

stron(y)
rok
ISBN
73-82
2008
978-83-60571-05-7
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Advances in Enterpreneurship Research

Rozdział: Competitive and Cooperative Strategies of Polish Small and Medium Sized Enterprises

Wydawnictwo: Athens Institute for Education and Research

stron(y)
rok
ISBN
241-256
2008
9606672330
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Zarządzanie wiedzą. Koncecja i narzędzia


Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
222
2007
978-83-7251-694-7
Nogalski Bogdan
Czapiewski Mirosław
Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach UE

Rozdział: Pakty gwarancji pracowniczych i socjalnych jako narzędzia dialogu społecznego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
495-510
2007
978-83-7525-042-8
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupskiego

Rozdział: Dylemat niepewności versus planowanie strategiczne w rozwoju przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

stron(y)
rok
ISBN
41-56
2007
978-83-920319-9-4
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Public relations - narzędzia przyszłości, red. T. Soliński i D. Tworzydło

Rozdział: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji marketingowej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

stron(y)
rok
ISBN
227-236
2007
978-83-60583-10-4
Nogalski Bogdan
Czapiewski Mirosław
Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europerskiej, red. S. Rudolf

Rozdział: Pakiet gwarancji pracowniczych i socjalnych jako narzędzie dialogu społecznego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
495-510
2007
978-83-7525-042-8
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Zarządzanie rozwojem organizacji, tom II, pod red. S. Lachiewicza

Rozdział: Marka jako narzędzie rozwoju przedsiębiortswa

Wydawnictwo: Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
344-356
2007
978-83-7283-214-6
Nogalski Bogdan


Tomasz Franas


Zarządzanie rozwojem organizacji, tom I, pod red. S. Lachiewicza

Rozdział: Przekształcanie spółdzielni w spółkę kapitałową jako przykład rozwoju przez restrukturyzację

Wydawnictwo: Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
162-169
2007
978-83-7283-214-6
Nogalski Bogdan


dr Anna Wójcik-Karpacz
dr Jarosław Karpacz

Zarządzanie rozwojem organizacji, tom I, pod red. S. Lachiewicza

Rozdział: Informacja jako determinanta pozycji rynkowej małych przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
572-581
2007
978-83-7283-214-6
Nogalski Bogdan


dr Piotr Walentynowicz


Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski

Rozdział: LEAN MANAGEMENT jako koncepcja podwyższania bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego firmy

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

stron(y)
rok
ISBN
279-286
2007
978-83-918369-2-7
Nogalski Bogdan


dr Janusz Śniadecki


Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczuk, A. Poszewicki

Rozdział: Zachowania etyczne przedsiębiorców w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami - ujęcie kontekstowe

Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

stron(y)
rok
ISBN
9-34
2007
978-83-7531-070-2
Nogalski Bogdan

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczuk, A. Poszewicki

Rozdział: Społeczna Odpoweiedzialność Przedsiębiorstwa w ocenie studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania uczelni Trójmiasta

Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

stron(y)
rok
ISBN
215-226
2007
978-83-7531-070-2
Nogalski Bogdan


dr Anna Wójcik-Karpacz
dr Jarosław Karpacz

Konkurencyjncyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz

Rozdział: Uwarunkowania rynkowe ukształtowania instrumentów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski

stron(y)
rok
ISBN
7-14
2007
978-83-7481-098-2
Nogalski Bogdan


dr Adam Kowalczyk


Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia


Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
1-222
2007
978-83-7251-694-7
Nogalski Bogdan


Roman Ronkowski


Współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudniania


Wydawnictwo: TNOiK, Dom Organizatora, Toruń

stron(y)
rok
ISBN
1-218
2007
978-83-7285-3124-1
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf

Rozdział: Partycypacja pracowników w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
61-70
2007
978-83-7525-042-5
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, A. Potocki (red.)

Rozdział: Projektowanie strategii marki jako proces przeobrażeń w przedsiębiortswie

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
444-453
2007
978-83-7251-753-1
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, Z. Nasalski (red.)

Rozdział: Strategia marki w budowaniu przewagi pozycyjnej i narzędziowej przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

stron(y)
rok
ISBN
55-64
2007
83-89112-28-0
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Organizations in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management

Rozdział: Knowledge workers

Wydawnictwo: IEA Press

stron(y)
rok
ISBN
378-384
2007
978-0-9796435-1-4, 0-9796435-1-1
Nogalski Bogdan

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. nauk. S. Borkowska

Rozdział: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w rozwoju wiedzy z zakresu zzl

Wydawnictwo: Oficyna

stron(y)
rok
ISBN
178-186
2007
978-83-7526-173-8
Nogalski Bogdan


Mazur-Jelonek Aneta


Dynamika zarządzania organizacjami, pr. zbior. pod red. H. Henzel

Rozdział: Skutki procesu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych polskiego sektora energetycznego

Wydawnictwo: Wyd. AE

stron(y)
rok
ISBN
341-358
2007
978-83-7246-814-7
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska

Rozdział: Ontyczna i epistemiczna istota pieniądza bazą harmonizacji finansów

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
361-369
2007
978-83-7251-765-4
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. (pr. zbior. pod red. Jana Pyki)

Rozdział: Relacja małego przedsiębiorstwa z otoczeniem jako generator zmian

Wydawnictwo: TNOiK

stron(y)
rok
ISBN
144-154
2007
978-83-85587-21-7
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, opracowanie i red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki

Rozdział: Konkurencyjność sieci małych przedsiębiorstw

Wydawnictwo: UE w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
425-434
2007
978-83-924656-3-8
Nogalski Bogdan


Aneta Mazur-Jelonek


Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, opracowanie i red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki

Rozdział: Restrukturyzacja przedsiębiorstw dystrybucyjnych w Polsce. Identyfikacja i diagnoza funkcjonowania organizacji przedsiębiorstwa przed i po wprowadzeniu zmian

Wydawnictwo: UE w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
947-960
2007
978-83-924656-3-8
Nogalski Bogdan

Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki

Rozdział: Odpowiedzialny biznes jako społeczny wymiar zarządzania strategicznego w warunkach nowej ekonomii

Wydawnictwo: GWSH

stron(y)
rok
ISBN
88-108
2007
978-83-88402-95-1
Nogalski Bogdan
Rutka Ryszard
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu

Rozdział: Kluczowe kwestie współczesnego rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce

Wydawnictwo: GWSH

stron(y)
rok
ISBN
37-66
2007
978-83-60953-01-3
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej

Rozdział: Bariery wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Wydawnictwo: AGH

stron(y)
rok
ISBN
15-30
2007
Kraków
Nogalski Bogdan


Nelly Daszkiewicz


Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw - przymus czy swobodny wybór?

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
67-78
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Jarosław Karpacz
Anna Wójcik-Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Czy polskie małe przedsiębiorstwa mogą konkurować na rynku zjednoczonej Europy?

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
79-86
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Polskie małe przedsiębiorstwo wobec internacjonalizacji.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
121-130
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan
Rutka Ryszard
Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Czynniki dynamizujące rozwój małych przedsiębiorstw.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
131-138
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Czynniki zagrażające pozycji konkurencyjnej małych przedsiębiorstw w kontekście ich funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
139-146
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Rola przedsiębiorczości w umacnianiu konkurencyjności małych przedsiębiorstw.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
147-158
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Uwarunkowania stymulowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
159-168
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Wewnętrzne determinanty strategii rozwoju małych przedsiębiorstw.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
169-176
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
177-184
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan
Rutka Ryszard

Jarosław Karpacz


Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Przedsiębiorczość jako czynnik stymulacji aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw - ujęcie regionalne.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
185-196
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Jarosław Karpacz


Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Stymulatory i bariery aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
197-214
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Informacja jako determinanta pozycji rynkowej małych przedsiębiorstw.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
215-224
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Kształtowanie konkurencyjności małych i śrdenich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. pod red. B. Nogalskiego i J. Rybickiego

Rozdział: Competitive and Cooperative Strategies of Polish Small and Medium Sized Enterprises.

Wydawnictwo: FRUG

stron(y)
rok
ISBN
225-238
2007
978-83-7531-041-2
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Społeczna odpowiedzialność w biznesie. (red. M. Bojar)

Rozdział: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako przesłanka jego rozwoju - badanie polskich studentów.

Wydawnictwo: Wyd. Politechniki Lubelskiej

stron(y)
rok
ISBN
219-226
2007
978-83-7497-031-0
Nogalski Bogdan


Tadeusz Falencikowski


Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem projektu.

Rozdział: Wzorcowy projekt inwestycyjny jako narzędzie zarządzania ryzykiem i rozwojem w funduszu inwestycyjnym.

Wydawnictwo: TNOiK

stron(y)
rok
ISBN
73-82
2007
83-915990-8-6
Nogalski Bogdan


Marek Grzybowski


Miscellanea Oeconomicae (red. nauk. Z. Olesiński, M.A. Leśniewski)

Rozdział: Klastery w świecie i Unii Europejskiej

Wydawnictwo: AŚ Kielce

stron(y)
rok
ISBN
24-35
2007
83-87798-59-2
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. (red. J. Otto, R. Stanisławski, A.Maciaszczyk)

Rozdział: Stymulatory i hamulce aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym

Wydawnictwo: Wyd. Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
276-294
2007
978-83-7283-234-4
Czubasiewicz Halina
Nogalski Bogdan
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji (pr. zbior. pod red. Anny Lipki i Stanisława Waszczaka)

Rozdział: Motywacja pracowników w warunkach wdrażania koncepcji zarządzania wiedzą jako stymulator wzrostu wartości kapitału ludzkiego.

Wydawnictwo: Wyd. AE

stron(y)
rok
ISBN
303-310
2007
978-83-7246-839-0
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym (pod red. J. Bogdanienki, M. Kuzela, I. Sobczak)

Rozdział: Innowacje marketingowe jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych zmian.

Wydawnictwo: Wyd. Adam Marszałek

stron(y)
rok
ISBN
21-29
2007
978-83-7441-861-4
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych (pod red. J. Bogdanienki, M. Kuzela, I. Sobczak)

Rozdział: Przedsiębiorczość jako czynnik stymulacji aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw - ujęcie regionalne.

Wydawnictwo: Wyd. Adam Marszałek

stron(y)
rok
ISBN
117-128
2007
978-83-7441-859-1
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. nauk. T. Dudycz

Rozdział: Wiedza jako bogactwo - zasób przedsiębiorstwa - audit procesu zarządzania wiedzą

Wydawnictwo: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

stron(y)
rok
ISBN
416
2006
978-83-60230-03-9
Nogalski Bogdan


Bartosz Surawski


Informacja w zintegrowanej europie, red. M. Borowiecki, M. Kwieciński

Rozdział: Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji

Wydawnictwo: Difin

stron(y)
rok
ISBN
195-208
2006
83-7251-606-5
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Public relations w przedsiębiorstwie. Społeczeństwo, informatyka, gospodarka

Rozdział: Marka jako narzędzie budowy wizerunku przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

stron(y)
rok
ISBN
163-172
2006
83-87658-89-8
Nogalski Bogdan


Rafał Dadej


Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, pod red. S. Rudolfa

Rozdział: Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

stron(y)
rok
ISBN
345-356
2006
83-7171-932-9
Nogalski Bogdan

Dobra gospodarka

Rozdział: Nadzór nad przedsiębiorstwem i grupą kapitałową

Wydawnictwo: Wydawnictwo WSPiZ

stron(y)
rok
ISBN
293-318
2006
83-89437-54-6
Nogalski Bogdan
Czubasiewicz Halina
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. nauk. S. Borkowska

Rozdział: Kompetencje kadr kierowniczych w dążeniu do doskonałości

Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

stron(y)
rok
ISBN
21-29
2006
83-87890-74-X
Nogalski Bogdan
Szreder Jarosław

dr Piotr Walentynowicz


Zarządzanie przedsiębiortswem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw

Rozdział: Lean management jako metoda podnoszenia konkurencyjności MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych woj. pomorskiego

Wydawnictwo: Wydawnictwo UWM

stron(y)
rok
ISBN
61-71
2006
83-7299-450-1, 978-83-7299-450-9
Nogalski Bogdan
Szreder Jarosław

dr Piotr Walentynowicz


Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, red. M. Oliński

Rozdział: Partnerstwo publiczno-prawne jako szansa rozwoju lokalnego - bariery i korzyści

Wydawnictwo: Zakład Poligraficzny Uniw. Warmińsko-Mazurskiego

stron(y)
rok
ISBN
21-30
2006
83-89112-52-3, 978-83-89112-52-1
Nogalski Bogdan


Janusz Śniedecki


Etyka a podatki i doradztwo podatkowe

Rozdział: Moralny aspekt podatków i doradztwa podatkowego w świetle współczesnej wykładni etyki

Wydawnictwo: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej

stron(y)
rok
ISBN
23-36
2006
83-7205-228-X
Nogalski Bogdan
Wróbel Piotr
Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj

Rozdział: Tendencje w rozwoju polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

stron(y)
rok
ISBN
201-216
2006
83-89416-98-0
Nogalski Bogdan


Tadeusz Falencikowski


Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj

Rozdział: W poszukiwaniu źródeł wartości przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

stron(y)
rok
ISBN
9-30
2006
83-89416-98-0
Nogalski Bogdan


dr Anna Wójcik-Karpacz
dr Jarosław Karpacz

Doskonalenie systemów zarzadzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła

Rozdział: Kierunki doskonalenia systemu zarządzania w małych przedsiebiorstwach

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
97-108
2006
83-7252-317-7
Nogalski Bogdan


dr Janusz Śniadecki


Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk

Rozdział: Determinanty etycznych standardów w zarządzaniu przedsiębiorstwem w regionie strukturalnego bezrobocia

Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

stron(y)
rok
ISBN
457-475
2006
83-89639-20-3
Nogalski Bogdan


dr Anna Wójcik-Karpacz
dr Jarosław Karpacz

Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk

Rozdział: Możliwość rozwoju małej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim

Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

stron(y)
rok
ISBN
175-185
2006
83-89639-20-3
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, red. B. Kożuch

Rozdział: Dialog społeczny jako forma i instrument podnoszenia sprawności zarządzania publicznego

Wydawnictwo: Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ

stron(y)
rok
ISBN
153-165
2006
83-923509-0-1
Nogalski Bogdan


dr Anna Wójcik-Karpacz
dr Jarosław Karpacz

Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, red. M. Sierpińska, A. Jaki

Rozdział: Determinanty potencjału konkurencyjności średnich przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
185-192
2006
83-89726-02-5
Nogalski Bogdan


Tomasz Frans


Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, red. R. Borowiecki, A. Jaki

Rozdział: Restrukturyzacja spółdzielni poprzez jej gospodarcze przekształcenie w spółkę kapitałową

Wydawnictwo: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

stron(y)
rok
ISBN
397-404
2006
83-924656-0-1
Nogalski Bogdan


dr Anna Wójcik-Karpacz
dr Jarosław Karpacz

Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka

Rozdział: Rozszerzanie rynku europejskiego - próba diagnozy zachowań rynkowych polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Wydawnictwo: TNOiK, InFoGraf, Katowice

stron(y)
rok
ISBN
88-98
2006
83-85587-18-7
Nogalski Bogdan


Nelly Daszkiewicz


Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej, red. J. Rokita, W. Grudzewski

Rozdział: Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw - przymus czy swobodny wybór?

Wydawnictwo: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego

stron(y)
rok
ISBN
51-64
2006
83-88402-80-3
Nogalski Bogdan


Tadeusz Falencikowski


Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka

Rozdział: Ryzyko podatkowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania decyzyjne

Wydawnictwo: TNOiK Bydgoszcz

stron(y)
rok
ISBN
261-276
2006
83-915990-6-X
Nogalski Bogdan
Grajewski Piotr
Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej

Rozdział: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania - moda czy konieczność

Wydawnictwo: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków

stron(y)
rok
ISBN
131-152
2006
83-7464-097-9
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, red. J. Otto, A. Maciaszczyk, tom I, Funkcjonowanie MŚP w warunkach jednolitego rynku europejskiego

Rozdział: Zmiany w działalności polskich małych przedsiębiorstw wywołane integracją z Unią Europejską

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

stron(y)
rok
ISBN
52-63
2006
83-7283-193-9
Nogalski Bogdan


Joanna Kaźmierska
Piotr Walentynowicz

Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu

Rozdział: Konwergencja kontra dywergencja metod HRM na świecie. Wnioski z badań na temat metod rekrutacji i selekcji kierowników w wybranych krajach

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

stron(y)
rok
ISBN
103-114
2006
ISSN 03249468
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu

Rozdział: Reorientacja strategiczna narodowego funduszu inwestycyjnego jako przejaw zarządzania przez okazje - analiza empiryczna

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

stron(y)
rok
ISBN
379-394
2006
ISSN 03249468
Nogalski Bogdan


Dorota Jendza


Metody oceny jakości kształcenia specyjalistów w zakresie zarządzania, tom I, red. L. Białoń

Rozdział: Kształcenie w zarządzaniu jakością w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Gdyni

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Oficyna Wydawnicza WSM

stron(y)
rok
ISBN
163-
2006
83-7520-000-X; 978-83-7520-000-3
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk

Rozdział: Wiedza jako zasób organizacji i czynnik przewagii konkurencyjnej

Wydawnictwo: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

stron(y)
rok
ISBN
25-31
2006
10:83-923162-6-6; 13:978-83-923162-6-8
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, red. Cz. Glinkowski

Rozdział: Zastosowanie outsourcingu w kontekście poprawy pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

stron(y)
rok
ISBN
269-277
2006
978-83-60585-01-6
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Gospodarka oparta na wiedzy, red. I.K. Hejduk, J. Korczak

Rozdział: Wiedza to nie wszystko

Wydawnictwo: Politechnika Koszalińska

stron(y)
rok
ISBN
81-88
2006
ISSN 0239-7129
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosłw Karpacz

Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, red. Cz. Glinkowski

Rozdział: Zastosowanie outsourcingu w kontekście poprawy pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

stron(y)
rok
ISBN
269-276
2006
978-83-60585-01-6
Czubasiewicz Halina
Nogalski Bogdan
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. nauk. S. Borkowska

Rozdział: Kompetencje kadr kierowniczych w dążeniu do doskonałości

Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

stron(y)
rok
ISBN
21-29
2006
83-87890-74-X
Nogalski Bogdan

Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, pod red. R. Krupskiego
Rozdział: Zarządzanie strategiczne a międzynarodowe standardy sprawozdań finansowych


stron(y)
rok
ISBN
305-324
2005
83-920319-2-X
Nogalski Bogdan
Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz
Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, pod red. R. Krupskiego
Rozdział: Wewnętrzne determinanty strategii rozwoju małych przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
161-170
2005
83-920319-2-X
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Pawłowska Beata
Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, pod red. R. Krupskiego
Rozdział: Strategie konkurencji i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw Regionu Kwidzyńskiego


stron(y)
rok
ISBN
117-128
2005
83-920319-2-X
Nogalski Bogdan

Falencikowski T.
Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, pod red. R. Krupskiego
Rozdział: Zagadnienia epistemologiczne zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach


stron(y)
rok
ISBN
21-30
2005
83-920319-2-X
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, tom II, red. naukowy D. Zarzecki
Rozdział: Aspekty epistemologiczne decyzji finansowych


stron(y)
rok
ISBN
27-32
2005
83-89142-37-6
Nogalski Bogdan
Walentynowicz Piotr
Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, red. naukowa J. Stankiewicz
Rozdział: Wykorzystanie lean management i outsourcingu w restrukturyzacji systemu produkcyjnego, na przykładzie Opoczno S.A.


stron(y)
rok
ISBN
25-36
2005
83-89712-65-2
Nogalski Bogdan
Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz
olski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. naukowy J. Karwowski
Rozdział: Polskie małe przedsiębiorstwa wobec internacjonalizacji i rozszerzania rynku europejskiego ? próba diagnozy zachowań w momencie akcesji


stron(y)
rok
ISBN
151-158
2005
83-921903-5-1
Nogalski Bogdan
Grajewski Piotr
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, opracowanie i red nauk. R. Borowiecki, A. Jaki
Rozdział: Reorientacja procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem


stron(y)
rok
ISBN
169-178
2005
83-907047-4-9
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, opracowanie i red nauk. R. Borowiecki, A. Jaki
Rozdział: Czynniki dynamizujące rozwój małych przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
95-101
2005
83-907047-4-9
Nogalski Bogdan
Grajewski Piotr
Modelowa charakterystyka centrów strategiczno-decyzyjnych w spółce o charakterze publicznym
Rozdział: Koncepcja reengineeringu jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa


stron(y)
rok
ISBN
19-28
2005
83-7464-035-5
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. naukowa B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz
Rozdział: Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa


stron(y)
rok
ISBN
583-592
2005
83-7285-235-9
Nogalski Bogdan
Tomaszewski J.
Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w UE. Redakcja naukowa. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni


stron(y)
rok
ISBN
brak
2005
83-89857-12-X
Nogalski Bogdan
Grajewski Piotr
Elastyczność organizacji, praca zb. pod red. J. Rokity i W. Grudzewskiego
Rozdział: Procesowy system organizacji metodą zwiększania jej elastyczności (na przykładzie instytutu naukowo-dydaktycznego)


stron(y)
rok
ISBN
107-114
2005
83-88402-74-9
Nogalski Bogdan
Szreder Jarosław
Walentynowicz PiotrNowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, praca zb. pod red. Jana Pyki
Rozdział: Lean management jako metoda podnoszenia konkurencyjności polskich MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa pomorskiego


stron(y)
rok
ISBN
166-178
2005
83-85587-17-9
Nogalski Bogdan
Falencinkowski Tadeusz
Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, praca zb. pod red J. Pyki
Rozdział: Strategie działania mikroprzedsiębiorstw - analiza empiryczna


stron(y)
rok
ISBN
310-316
2005
83-85587-17-9
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Nowoczesność przemysłu i usług. Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, praca zb. pod red J. Pyki
Rozdział: Struktura źródeł finansowania małych przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
231-237
2005
83-85587-16-0
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Strategie zarządzania w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Rozdział: Transformacja źródeł finansowania działalności małych przedsiębiorstw pod wpływem zmian w ich otoczeniu wywołanych integracją Polski z Unią Europejską


stron(y)
rok
ISBN
173-180
2005
83-915990-5-1
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Świat otwartych granic. Szanse czy zagrożenia, red. S. Naruszewicz
Rozdział: Zachowania przedsiębiorców na jednolitym rynku europejskim - w kontekście ich przygotowań w okresie przedakcesyjnym


stron(y)
rok
ISBN
557-568
2005
83-88229-93-1
Czubasiewicz Halina
Nogalski Bogdan
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
Rozdział: Ocenianie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy. Analiza przypadku


stron(y)
rok
ISBN
504-514
2005
83-89355-84-1
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, tom II, red. J. Duraj
Rozdział: Małe przedsiębiorstwa a rynek finansowy - absorpcja instrumentów rynku finansowego przez małe przedsiębiorstwa


stron(y)
rok
ISBN
349-358
2005
83-7171-879-9
Nogalski Bogdan
Szymański Marek
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, tom I, red. J. Duraj
Rozdział: SHARK REPELLENTS jako narzędzia obrony przed wrogim przejęciem


stron(y)
rok
ISBN
145-156
2005
83-7171-879-9
Nogalski Bogdan

4. Klastery przemysłowo-usługowe. Metodyka projektowania i organizowania gron przedsiębiorczości w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym
Rozdział: 3. Metodyka analizy finansów podmiotów gospodarczych tworzących grona przedsiębiorstw.


stron(y)
rok
ISBN
67-79
2005
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiortswa

Rozdział: Czynniki Zagrażające pozycji konkurencyjnej małych przedsiębiorstw w kontekście ich funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim

Wydawnictwo: Akademia Rolnicza w Lublinie

stron(y)
rok
ISBN
121-127
2005
83-920244-1-9
Nogalski Bogdan

Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zb. pod red R. Krupskiego

Rozdział: Strategia jako system prostych zasad działania

Wydawnictwo: .

stron(y)
rok
ISBN
23-34
2004
83-920319-5-4
Nogalski Bogdan
Kowalczyk Adam
Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zb. pod red R. Krupskiego
Rozdział: Strategia oparta na wiedzy jako kierunek zarządzania strategicznego


stron(y)
rok
ISBN
155-166
2004
83-920319-5-4
Nogalski Bogdan

Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość. Wypowiedzi i dyskusja uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego"
Rozdział: Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości


stron(y)
rok
ISBN
35-37
2004
83-86929-89-8
Nogalski Bogdan
Macinkiewicz Henryk
Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Wyd. Difin


stron(y)
rok
ISBN
118
2004
83-7251-419-4
Nogalski Bogdan
Falencikowski Tadeusz
Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, pod red. Stanisława Rudolfa
Rozdział: Nadzór korporacyjny determinantą swobody decyzyjnej przedsiębiorcy


stron(y)
rok
ISBN
49-56
2004
83-7171-732-6
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?


stron(y)
rok
ISBN
163
2004
83-89446-10-3
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Partnerstwo w regionie, red. naukowa J. Karwowski
Rozdział: Uczestnictwo ośrodków wspierania przedsiębiorczości w tworzeniu partnerstwa w regionie świętokrzyskim


stron(y)
rok
ISBN
297-306
2004
83-87-249-88-2
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, red naukowa J. Stankiewicz
Rozdział: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, red naukowa J. Stankiewicz


stron(y)
rok
ISBN
75-82
2004
83-89712-01-6
Nogalski Bogdan
Kreft Zbigniew
Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, praca zb. pod red. naukową B. Nogalskiego i P. Walentynowicza
Rozdział: Kluczowe problemy zarządzania grupą kapitałową


stron(y)
rok
ISBN
47-59
2004
83-918369-3-2
Nogalski Bogdan
Ronkowski Roman
Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, praca zb. pod red. naukową B. Nogalskiego i P. Walentynowicza
Rozdział: Podstawy funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania


stron(y)
rok
ISBN
9-22
2004
83-918369-3-2
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problematyka zasobów ludzkich, pod red. E. Niedzielskiego
Rozdział: Przedsiębiorcy wobec kosztów pracy w małych przedsiębiorstwach


stron(y)
rok
ISBN
317-322
2004
83-89112-16-7
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego wobec procesów globalizacji, praca zb. pod red. prof. dr. hab. Stanisława Piochy
Rozdział: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej


stron(y)
rok
ISBN
21-28
2004
83-920684-0-8
Nogalski Bogdan
Grajewski Piotr
Podejście procesowe w zarządzaniu, tom I
Rozdział: Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej


stron(y)
rok
ISBN
57-62
2004
83-7378-083-1
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym. Fiskalne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Rozdział: Małe przedsiębiorstwa w obliczu gospodarczego cienia


stron(y)
rok
ISBN
59-66
2004
83-7378-076-9
Nogalski Bogdan
Falencikowski Tadeusz
Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym. Fiskalne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Rozdział: Obciążenia podatkowe osób prawnych w Polsce na tle innych państw OECD


stron(y)
rok
ISBN
83-92
2004
83-7378-076-9
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Macinkiewicz Henryk
Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zb. pod red. J. Duraja, tom Vbr>Rozdział: Zarządzanie antykryzysowe jako value driver


stron(y)
rok
ISBN
45-58
2004
83-89416-40-9
Nogalski Bogdan
Walentynowicz Piotr
Zarządzanie w grupach kapitałowych: aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, red naukowa


stron(y)
rok
ISBN
400
2004
83-918369-3-2
Nogalski Bogdan

Prof. zw. dr hab. Alfred Czermiński DOCTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


stron(y)
rok
ISBN
brak
2004
83-88829-97-1
Nogalski Bogdan

Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska
pracowanie samodzielne: 2 hasła, współautor: 10 haseł


stron(y)
rok
ISBN
brak
2004
83-7251-438-0
Nogalski Bogdan

Public relations - wyzwania współczesności

Rozdział: Wizerunek organizacji jako płaszczyzna zarządzania antykryzysowego.

Wydawnictwo: .

stron(y)
rok
ISBN
73-92
2004
83-87658-62-6
Nogalski Bogdan

Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, praca zb. pod red. M. Romanowskiej
Rozdział: Grupy kapitałowe


stron(y)
rok
ISBN
137-154
2004
83-7378-108-0
Nogalski Bogdan

Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, praca zb. pod red. M. Romanowskiej
Rozdział: Strategie przedsiębiorstw w sektorach schyłkowych na przykładzie sektora stoczniowego. Uwarunkowania i ewolucja zachowań strategicznych.


stron(y)
rok
ISBN
283-302
2004
83-7378-108-0
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik Karpacz Anna
Nowoczesność przemysłu i usług nowe wyzwania, tom II, praca zb. pod red J. Pyki
Rozdział: Wspieranie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym - rola i zakres


stron(y)
rok
ISBN
143-154
2004
83-85587-15-2
Nogalski Bogdan
Czapiewski Mirosław
Zarządzanie zmianą. Kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział: Gwarancje pracownicze jako determinanty efektywności procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw - podobieństwa i różnice stosowanych rozwiązań


stron(y)
rok
ISBN
9-18
2004
83-204-3048-8
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Uwarunkowania produktywności i konkurencyjności gospodarki w warunkach akcesji Polski do UE, praca pod red. Józefa Jagasa
Rozdział: System motywacyjny jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej polskiego małego przedsiębiorstwa w kontekście akcesji europejskiej


stron(y)
rok
ISBN
242-250
2004
83-913173-8-2
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Uwarunkowania przedsiębiorczości, praca po red. K. Jaremczuka
Rozdział: Czynniki określające pozycję rynkową polskich małych przedsięborstw na jednolitym rynku europejskim


stron(y)
rok
ISBN
73-80
2004
83-917293-6-2
Nogalski Bogdan

Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, red. naukowi J. Krall, B. Sojkin

Rozdział: Szanse i zagrożenia strategii rozszerzania marki

Wydawnictwo: .

stron(y)
rok
ISBN
407-411
2004
brak
Nogalski Bogdan
Mokwa Zdzisław
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, pod red. A. Stabryły
Rozdział: Uwarunkowania skuteczności zarządzania logistycznego w strukturach funkcjonalnych i procesowych


stron(y)
rok
ISBN
97-106
2004
83-7252-232-4
Kreft Zbigniew
Nogalski Bogdan
Rybicki JacekInstrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 1, pod red. A. Stabryły
Rozdział: Strategie konkurencji i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynku globalnym


stron(y)
rok
ISBN
369-380
2004
83-7252-232-4
Grajewski Piotr
Nogalski Bogdan
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko a bezpieczeństwo organizacji
Rozdział: Podejście procesowe jako filozofia ograniczenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji


stron(y)
rok
ISBN
41-46
2004
83-915990-4-3
Nogalski Bogdan
Czubasiewicz Halina
Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska
Rozdział: Rola kierowników w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie XXI wieku


stron(y)
rok
ISBN
200-211
2004
83-87890-57-X
Nogalski Bogdan

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część I, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, pod red naukową A. Podobińskiego
Rozdział: Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań XXI wieku


stron(y)
rok
ISBN
13-24
2004
83-89388-63
Nogalski Bogdan
Falencikowski Tadeusz
Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, praca zb. pod red. J. Rokity i W. Grudzewskiego
Rozdział: Ograniczenia prawne swobody decyzyjnej przedsiębiorcy


stron(y)
rok
ISBN
73-82
2004
83-88402-58-7
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, pr. zbir. pod red. A. Pomorskiej
Rozdział: Przesłanki doskonalenia konstrukcji podatkowych w polskim systemie podatkowym.


stron(y)
rok
ISBN
25-36
2003
83-227-2062-9
Nogalski Bogdan
Golnau Wiesław
Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki. Pr. zbior. pod red. A. Limańskiego
Rozdział: Bezrobocie na Gdyńskim rynku pracy w latach 1996-1999.


stron(y)
rok
ISBN
133-146
2003
83-87296-02-3
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, pod red. nauk. D. Zarzeckiego, tom II
Rozdział: Controlling opdatkowy - zagadnienia denotacyjne.


stron(y)
rok
ISBN
203-208
2003
83-89142-11-2
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej.Studia i MAteriały Master of Business Administration UG nr 2
Rozdział: Kierunki rozwoju zarządzania strategicznego


stron(y)
rok
ISBN
113-156
2003
83-88829-60-2
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (W otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), pod red. L. M. Pacholskiego, S. Trzcielińskiego
Rzodział: Holding finansowy formą koncepcji kapitałowej.


stron(y)
rok
ISBN
256-262
2003
83-906191-7-2
Nogalski Bogdan
Rybicki JacekFalencikowski T.
Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, pod red. R. Krupskiego
Rozdział: Rozwój grup kapitałowych; uwarunkowania strategiczne.


stron(y)
rok
ISBN
101-108
2003
83-915717-3-4
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, pod red. R. Krupskiego
Rozdział:Strategia podatkowa holdingu. Holding finansowy w podatkowej postaci.


stron(y)
rok
ISBN
119-126
2003
83-915717-3-4
Nogalski Bogdan
Szpitter A.
Public relations, materiały z II kongresu PR pod red. D. Tworzydło
Komunikacja wewnętrzna w niepublicznej szkole.


stron(y)
rok
ISBN
299-308
2003
83-87658-42-1
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz A.
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, pr. zbior. pod red. K. Jaremczuka
Rozdział: Warunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim


stron(y)
rok
ISBN
365-379
2003
83-917293-0-3
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, praca zbiorowa pod. red. A. Pomorskiej, Wyd. UMCS
Rozdział: Przesłanki doskonalenia konstrukcji podatkowych w polskim systemie podatkowym


stron(y)
rok
ISBN
25-36
2003
83-227-2062-9
Nogalski Bogdan
Golnau Wiesław
Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki, pr. zbior. pod red. A. Limańskiego
Rozdział: Bezrobocie na gdyńskim rynku pracy w latach 1996-1999


stron(y)
rok
ISBN
133-146
2003
83-87296-02-3
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw pod red. naukową D. Zarzeckiego, tom II
Rozdział: Controlling podatkowy - zagadnienia denotacyjne


stron(y)
rok
ISBN
203-208
2003
83-89142-11-2
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i Materiały Master of Business Administaration UG nr 2
Rozdział: Kierunki rozwoju zarządzania strategicznego


stron(y)
rok
ISBN
113-156
2003
83-88829-60-2
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (W otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), pod red.: L. M. Pacholskiego, S. Trzcielińskiego
Rozdział: Holding finansowy formą koncepcji kapitałowej. Zagadnienia dyferencjacyjne


stron(y)
rok
ISBN
256-262
2003
83-906191-7-2
Nogalski Bogdan
Rybicki JacekFalencikowski T.
Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, pod red. R. Krupskiego. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
Rozdział: Rozwój grup kapitałowych; uwarunkowania strategiczne


stron(y)
rok
ISBN
101-108
2003
83-915717-3-4
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, pod red. R. Krupskiego. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
Rozdział: Strategia podatkowa holdingu. Holding finansowy w podatkowej postaci


stron(y)
rok
ISBN
119-126
2003
83-915717-3-4
Nogalski Bogdan
Szpitter A.
Public relations, materiały z II kongresu PR pod red. D. Tworzydło. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Rozdział: Komunikacja wewnętrzna w niepublicznej szkole


stron(y)
rok
ISBN
299-308
2003
83-87658-42-1
Nogalski Bogdan
Wójcik- Karpacz A.
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości ? szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. K. Jaremczuka
Rozdział: Warunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim


stron(y)
rok
ISBN
365-379
2003
83-917293-0-3
Susmarski Sebastian
Nogalski Bogdan
Budżetowanie działalności jednowstek gospodarczych - teoria i praktyka.


stron(y)
rok
ISBN
181-190
2003
83-916384-4-8
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, praca zb. pod red. H. Bienioka
Rozdział: Outsorcing jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
347-357
2003
83-7246-226-7
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problemy ekonomiczne
Rozdział: Kierunki i mechanizmy działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
125-137
2003
83-916693-8-6
Nogalski Bogdan
M. Szymański
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zb. pod red. J. Duraja
Rozdział: Wrogie przejęcia, identyfikacja narzędzi obrony


stron(y)
rok
ISBN
132-145
2003
83-88384-72-4
Nogalski Bogdan
T. Falencikowski
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zb. pod red. J. Duraja
Rozdział: Instrumenty kapitałowe w zarządzaniu holdingiem finansowym


stron(y)
rok
ISBN
161-169
2003
83-88384-72-4
Nogalski Bogdan
A. Wójcik-Karpacz
Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości, część druga: Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości, Zeszyt Naukowy pod red. J. Ostaszewskiego
Rozdział: Rola inkubatorów przedsiębiorczości we wspomaganiu rozwoju przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim


stron(y)
rok
ISBN
290-301
2003
83-918735-0-1
Nogalski Bogdan
T. Falencikowski
Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości, część druga: Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości, Zeszyt Naukowy pod red. J. Ostaszewskiego
Rozdział: Holding finansowy a holding osobowy. Interferencja desygnatów


stron(y)
rok
ISBN
151-161
2003
83-918735-0-1
Nogalski Bogdan
Bogusław Płonka
Informacja w zarządzaniu procesem zmian, red. naukowa R. Borowiecki, M. Kwiecińskibr>Rozdział: System informacyjny jako element zmian funkcji kontroli


stron(y)
rok
ISBN
175-204
2003
83-7333-247-2
Nogalski Bogdan
Białas Tomasz
Czubasiewicz Michał
W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, pod red. nauk. J. L. Czarnoty i M. Moszkowicza, część I
Rozdział: Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie diagnozowania i projektowania strategii konkurowania


stron(y)
rok
ISBN
163-170
2003
83-88469-86-X
Nogalski Bogdan
Anna Wójcik-Karpacz
W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, pod red. nauk. J. L. Czarnoty i M. Moszkowicza, część II
Rozdział: Outsourcing funkcji personalnej jako element poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
370-377
2003
83-88469-91-6
Nogalski Bogdan
Anna Wójcik-Karpacz
Zarządzanie kapitałem i informacją. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. naukowa J. Stankiewicz
Rozdział: Pozafinansowe uwarunkowania wewnętrzne rozwoju małych przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
15-22
2003
83-89321-37-8
Nogalski Bogdan
Susmarski Sebastian
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, część IV
Rozdział: Kierunki budżetowania kosztów zapasów w ujęciu logistycznym


stron(y)
rok
ISBN
181 - 190
2003
83-916384-4-8
Grajewski Piotr
Nogalski Bogdan
HUMAN-COMPUTER INTERACTION w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, B. F. Kubiak, A. Korowiecki
Rozdział: Struktura procesowa jako narzędzie zarządzania współczesną organizacją


stron(y)
rok
ISBN
69-74
2003
83-917088-3
Nogalski Bogdan
Marcinkiewicz H.
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, pod red J. Skalika
Rozdział: Stocznia Gdynia S.A. - zarządzanie w kryzysie - analiza programu napraw


stron(y)
rok
ISBN
232-238
2003
83-919540-5-6
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek

Szpitter Agnieszka


Antonowicz Renata
Publi relations. Społeczeństwo, informatyka, gospodarka
Rozdział: Public relations jako narzędzie zwiększenia sprawności procesu konsolidacji przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
121-134
2003
83-87658-39-1
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, tom I
Rozdział: Modyfikacje wybranych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa


stron(y)
rok
ISBN
577-586
2003
83-913058-3-X
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem, pr. zbior. pod red. J.Rokity i W. Grudzewskiego
Rozdział: Corporate goverance wyznacznikiem przedsiębiorczych zachowań organizacji


stron(y)
rok
ISBN
81-95
2003
83-88402-27-7
Nogalski Bogdan
Bartosz M. Surawski
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red naukowa R. Borowiecki, M. Kwieciński
Rozdział: Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem


stron(y)
rok
ISBN
203-212
2003
83-7333-175-1
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości, pod red. J. Lewandowskiego
Rozdział: Podatkowe grupy kapitałowe w optyce badań roku 2002 - instrument doraźny czy strategiczny


stron(y)
rok
ISBN
19-29
2003
83-7283-107-6
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie
Rozdział: Agroturystyka szansą na rozwój przedsiębiorczości polskiej wsi


stron(y)
rok
ISBN
112-116
2003
83-920244-0-0
Nogalski Bogdan

Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorczość - Rynek, pod red. A. Skowronek-Mielczarek
Rozdział: Przedsiębiorczość - współczesnym wyzwaniem polskiej gospodarki


stron(y)
rok
ISBN
149-160
2003
83-7378-048-3
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. J. Pyki
Rozdział: Integracja - ekspansja czy status quo dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
231-242
2003
83-85587-12-8
Nogalski Bogdan
Marcinkiewicz Henryk
Management of organizations during economic integration and globalization, edited by Ryszard Borowiecki
Rozdział: Crisis as a chance for a success. Case analysis of IBM and Masterlink Express


stron(y)
rok
ISBN
229-232
2003
83-85827-73-0
Nogalski Bogdan

Zarządzanie zmianą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw, opracowanie i red. Czesław Glinkowski
Rozdział: Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa - przykład praktycznych działań


stron(y)
rok
ISBN
25-32
2003
83-88469-22-3
Nogalski Bogdan
Szymański Marek
Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zb. pod red. J. Duraja, tom IV
Rozdział: Sterowanie wartością spółki giełdowej za pomocą prognozy zysku


stron(y)
rok
ISBN
65-74
2003
83-89416-07-7
Nogalski Bogdan
Płonka Bogusław
Zarządzanie w sektorze publicznym, red. naukowa B. Kożuch
Rozdział: Systemy informacyjne jako determinanty sprawnej realizacji funkcji kontroli w organizacji publicznej


stron(y)
rok
ISBN
113-120
2003
83-918218-3-8
Hałaczkiewicz Michał
Nogalski Bogdan
Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, pod red. Bogdana Nogalskiego i Jacka M.Rybickiego.
Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa
Rozdział: Koncepcja BUNT w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia


stron(y)
rok
ISBN
197-225
2002
83-7285-025-09
Nogalski Bogdan

Nowoczesne zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
Podręcznik dla studiów podyplomowych pod redakcją B. Nogalskiego i J.M. Rybickiego.


stron(y)
rok
ISBN
424
2002
83-7285-025-09
Nogalski Bogdan
Lisewski G.
Sobieszczyk T.
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. III pod red. nauk. W. Krawczyka
Rozdział: Alternatywne instrumenty budżetowania. Budżetowanie i planowanie oparte o rachunek kosztów działań - Activity Based Budgetting & Planing


stron(y)
rok
ISBN
105-124
2002
83-916384-0-5
Nogalski Bogdan
Czyżowicz W.
Multimedia w zarządzaniu, pr. zbior. pod red. L. Kiełtyki
Rozdział: Globalizacja a eEorope i ePolaska


stron(y)
rok
ISBN
204-213
2002
83-88469-01-0
Nogalski Bogdan
Kreft Zbigniew
Przedsiębiorstwo partnerskie praca zbior. pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego
Rozdział: Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej


stron(y)
rok
ISBN
248-257
2002
83-7251-265-5
Nogalski Bogdan
Lisewski G.
Sobieszczyk T.
Rachunek kosztów działań jako narzędzie wspomagające realizację strategii marketingowej przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


stron(y)
rok
ISBN
413-421
2002
83-7171-535-8
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, pr. zbior. pod red. nauk. J. Duraja
Rozdział: Kierunki doskonalenia rozwiązań systemowych rozwoju podatkowych grup kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


stron(y)
rok
ISBN
219 - 226
2002
83-7171-535-8
Nogalski Bogdan
Wójcik - Karpacz A.
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej, pr. zbior. pod red. E. Niedzielskiego i R. Kisiela
Rozdział: Wpływ zinstytucjonalizowanego otoczenia regionalnego na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw


stron(y)
rok
ISBN
232-336
2002
83-916693-4-3
Nogalski Bogdan
Śniadecki J.
Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty cz. I, pod red. B. R. Kuca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Rozdział: Monitoring głównych problemów etyki w zarządzaniu


stron(y)
rok
ISBN
11 – 26
2002
83-86228-60-1
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Falencikowski T.
Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty cz. I, pod red. B. R. Kuca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Polskie badania nad corporate governace jako funkcja kontroli


stron(y)
rok
ISBN
53 – 58
2002
83-86228-60-1
Nogalski Bogdan
Kulesza T.
Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, cz. I, pod red. B. R. Kuca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Rozdział: Systemy nadzoru nad przedsiębiorstwem


stron(y)
rok
ISBN
59 – 64
2002
83-86228-60-1
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty cz. I, pod red. B. R. Kuca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Rozdział: Nadzór nad przedsiębiorstwem; definiowanie problemu


stron(y)
rok
ISBN
73-78
2002
83-86228-60-1
Nogalski Bogdan

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, cz. II, praca zbior. pod red. nauk. E. Urbańczyka
Rozdział: Koncepcja planu opcji menedżerskich ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa


stron(y)
rok
ISBN
1067-1072
2002
83-916357-0-8
Nogalski Bogdan
Śniadecki J.
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku pod red. nauk. M. Jerzemowskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku
Rozdział: Etyczność działań jako podstawa zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku


stron(y)
rok
ISBN
79-92
2002
83-88473-08-5
Nogalski Bogdan
Kapuściński M.
Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zbior. pod red. J. Duraja, Tom III
Rozdział: Reorientacja strategiczna, narzędziem wzrostu wartości przedsiębiorstwa doświadczenia praktyczne


stron(y)
rok
ISBN
21-34
2002
83-88193-74-0
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesnościi, Tom II: Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, pr. zbior. pod red. K. Znanieckiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
Rozdział: Polityka podatkowa a zarządzanie podatkami


stron(y)
rok
ISBN
385-396
2002
83-7246-127-9
Nogalski Bogdan
Kreft Zbigniew
Rybicki JacekRestrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, praca pod redakcja R. Borowieckiego i A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Rozdział: Koncepcja strukturalno - funkcjonalna organizacji spółki naczelnej w strategicznym holdingu zarządzającym


stron(y)
rok
ISBN
522 - 531
2002
83-907047-1-4
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Nowoczesność przemysłu i usług - 2002, pr. zbior. pod red. J. Pyki, AE w Katowicach, TNOiK Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach
Rozdział: Funkcje zarządzania podatkami


stron(y)
rok
ISBN
252 - 261
2002
83-85587-10-1
Nogalski Bogdan
Wójcik - Karpacz A.
Nowoczesność przemysłu i usług - 2002, pr. zbior. pod red. J. Pyki, AE w Katowicach, TNOiK Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach
Rozdział: Determinanty sukcesu rynkowego małych i Średnich przedsiębiorstw w regionie Świętokrzyskim


stron(y)
rok
ISBN
535-554
2002
83-85587-10-1
Nogalski Bogdan
Macinkiewicz H.
Strategie zarządzania w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji, pr. zbior. pod red. nauk. J. Bizon - Góreckiej, TNOiK Bydgoszcz
Rozdział: Potencjał i pozycja konkurencyjna jako kluczowe atrybuty systemu zarządzania sytuacja kryzysową w przedsiębiorstwie


stron(y)
rok
ISBN
69-82
2002
83-925990-1-9
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Strategie zarządzania w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji, pr. zbior. pod red. nauk. J. Bizon - Góreckiej, TNOiK Bydgoszcz, Bydgoszcz 2002
Rozdział: Ryzyko podatkowe w zarządzaniu organizacją wielopodmiotową


stron(y)
rok
ISBN
389-396
2002
83-925990-1-9
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Corporate Governace - Polish Experiences w pracy zbiorowej pod redakcją Soumitra Sharma i Lovorka Galetić, Internationale Conference -An Enterprisee Odyddey: Economics and Business in the New Millenium 2002- University of Zagrzeb, Graduate School of Economics and Business; Zagreb - Croatia June 27 - 29


stron(y)
rok
ISBN
192-194
2002
953-6025-05-1
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Dwojacki P
Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej
Rozdział: Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego


stron(y)
rok
ISBN
51-92
2002
83-88829-42-4
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, pr. zbior. pod red. R. Krupskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing
Rozdział: Inkorporacja strategią rozwoju podatkowych grup kapitałowych


stron(y)
rok
ISBN
117-124
2002
83-915717-5-0
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, pr. zbior. pod redakcją R. Krupskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing
Rozdział: Corporate Governace w konwencji sprzeczności strategicznych


stron(y)
rok
ISBN
125-136
2002
83-915717-5-0
Nogalski Bogdan
Karpacz - Wójcik A.
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa. pr. zbior. pod red. K. Jeremczuka i J. Posłusznego
Rozdział: Zewnętrzne determinanty sukcesu rynkowego małych i średnich przedsiębiorstw w regionie świtokrzyskim


stron(y)
rok
ISBN
239-254
2002
83-88039-37-0
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Swoboda decyzyjna przedsiębiorcy w budżetowaniu podatku dochodowego, w materiałach konferencyjnych III konferencji naukowej „Budżetowanie działalnoœci jednostek gospodarczych – teoria i praktyka
red. W. Krawczyka, Katedra Zarzšdzania Finansami Wydziału Zarzšdzania AGH w Krakowie


stron(y)
rok
ISBN
płyta CD
2002
83-916384-0-5
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Zarządzanie finansami w kontekście regulacji podatkowych - zasada wyboru a swoboda decyzyjna, w materiałach z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie finansami; klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia", red. nauk. D. Zarzecki, Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania


stron(y)
rok
ISBN
505-520
2002
83-86543-39-6


Artykuły
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Implementacja systemu pomiaru kosztów pracy w procesie produkcji części i podzespołów na rynku maszyn rolniczych - ku elastycznej organizacji

FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA Nr 73

strony
rok
ISSN
59-74
2015
1733-2842
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Durability as a criterion of complex product quality on the example of a component in the form of the manure spreader gearbox shaft

JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING Nr 1

strony
rok
ISSN
50-54
2015
1642-686X
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Dobór technologii a koszty w procesie produkcji podzespołu przekładni ślimakowej rozrzutnika obornika

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA Nr 3

strony
rok
ISSN
6-9
2015
1732-1719
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa - rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Nr 39

strony
rok
ISSN
191-209
2015
2080-4881
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Ile państwa w geodezji?

Geodeta Nr 1

strony
rok
ISSN
14-19
2015
1234-5202
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Produkcja małoseryjna a efekt skali w zaopatrzeniu surowcowym - system ekspercki jako strategiczny zasób wiedzy w elastycznej organizacji

MARKETING I RYNEK Nr 9/2015

strony
rok
ISSN
436-454
2015
1231-7853
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Model racjonalnej decyzji implementacyjnej wytwórcy na rynku mechanizacji rolnictwa - koncepcja i zastosowanie

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 386

strony
rok
ISSN
193-208
2015
1899-0041
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Innowacyjność technologii a koszty produkcji wyrobu złożonego w wybranym procesie wytwórczym - studium przypadku

ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE / POLITECHNIKA ŚLĄSKA Nr 83

strony
rok
ISSN
457-478
2015
1641-3466
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Strategia sieci i przedsiębiorstw w sieci. "Wytworzyć czy kupić?" - dylematy rozwoju współczesnych zakładów wytwórczych

PRACE NAUKOWE WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nr 32 (2)

strony
rok
ISSN
253-266
2015
2084-2686
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Koncepcja i zastosowanie systemu ekspertowego wspomagającego działania implementacyjne - profilaktyka antykryzysowa w obszarze kosztów

MARKETING I RYNEK Nr 5

strony
rok
ISSN
187-205
2015
1231-7853
Nogalski Bogdan


Kozłowski Andrzej
Czaplicka-Kozłowska Iwona
Bonczar Iwona
Finance management in independent public health care centres - diagnosis attempt

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Nr 7

strony
rok
ISSN
55-61
2015
2080-9646
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Koncepcja instytucji katastru jako organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu prawnego gruntów

PRZEGLĄD GEODEZYJNY Nr 3

strony
rok
ISSN
3-14
2014
0033-2127
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Czynniki kształtujące koszty w procesie implementacji wyrobu złożonego - rekomendacje dla elastycznego wytwórcy

FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA Nr 66

strony
rok
ISSN
419-433
2014
1640-6818
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Technologia jako zasób implikujący granice elastyczności produktowej zakładu wytwórczego

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW Nr 136

strony
rok
ISSN
83-101
2014
1234-8872
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Koncepcja oceny przedsięwzięć innowacyjnych w elastycznym zakładzie wytwórczym - rekomendacje dla innowacji produktowych

STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Nr 183

strony
rok
ISSN
121-131
2014
2083-8611
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Wskaźnik głębokości wytwarzania a koszty na przykładzie przekładni ślimakowej napędu rozrzutnika obornika

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA Nr 5

strony
rok
ISSN
22-24
2014
17321719
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Zdolność do innowacji jako kompetencja elastycznego wytwórcy - od teorii do praktyki zarządzania

PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Nr 37

strony
rok
ISSN
67-83
2014
1899-9867
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Elastyczność produktowa jako przejaw zmian i determinanta doskonalenia konkurencyjnego zakładu wytwórczego - koncepcja oceny

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 359

strony
rok
ISSN
220-234
2014
1899-3192
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Kryteria konkurencyjności wyrobów w elastycznej organizacji - perspektywa wytwórcy

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 340

strony
rok
ISSN
509-524
2014
1899-3192
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Doskonalenie produktu złożonego jako przejaw strategii dyferencjacji na rynku mechanizacji rolnictwa

ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE / POLITECHNIKA ŚLĄSKA Nr 73

strony
rok
ISSN
441-457
2014
1641-3466
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Flexibility as a manifestation of an organization s positive potencial based on knowledge

JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT Nr 2

strony
rok
ISSN
64-81
2014
2083-103X
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Modelowanie wieloaspektowych uwarunkowań w procesach implementacyjnych zakładu wytwórczego sektora mechanizacji rolnictwa - implikacje dla elastyczności

PRACE NAUKOWE WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nr 2

strony
rok
ISSN
327-348
2014
2084-2686
Nogalski Bogdan


Kozłowski Andrzej


Zarządzanie finansami w samorządzie gminnym wobec wyzwań nowego zarządzania publicznego

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 330

strony
rok
ISSN
266-273
2014
1899-3192
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Implementacja strategii przywództwa kosztowego w zaopatrzeniu surowcowym na rynku mechanizacji

ORGANIZACJA I KIEROWANIE Nr 1A

strony
rok
ISSN
177-191
2014
0137-5466
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Wskaźnik głębokości wytwarzania jako kryterium elastyczności producenta - koncepcja i pomiar

STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Nr 202

strony
rok
ISSN
113-124
2014
2083-8611
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Metodyka oceny pracowników wykonawczych w elastycznym zakładzie wytwórczym - koncepcja i zastosowanie

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 349

strony
rok
ISSN
254-271
2014
1899-3192
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Miejsce modelu biznesu w zarządzaniu strategicznym - podejście przedsiębiorcze

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA Nr 4

strony
rok
ISSN
23-35
2014
0208-6018
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Czynniki motywujące elastyczność implementacyjną w praktyce zakładów wytwórczych - metoda oceny

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA Nr 4

strony
rok
ISSN
117-130
2014
0208-6018
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Renta ekonomiczna jako warunek strategii implementacji wyrobu gotowego i determinanta elastycznego wytwórcy

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 366

strony
rok
ISSN
381-394
2014
1899-3192
Nogalski Bogdan


Niewiadomoski Przemysław


The strategic dimension of product flexibility of a manufacturing plant - the concept and its application

ORGANIZACJA I KIEROWANIE Nr 1

strony
rok
ISSN
47-63
2013
0137-5466
Nogalski Bogdan


Niewiadomoski Przemysław


Koncepcja oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych w elastycznym zakładzie wytwórczym

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY Nr 55

strony
rok
ISSN
5-19
2013
0137-2599
Nogalski Bogdan

Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich

PRACE NAUKOWE WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nr 2, t. 2

strony
rok
ISSN
9-21
2013
2084-2686
Nogalski Bogdan
Waœśniewski Jarosław

Wojnarowska Małgorzata


Podejście procesowe w zarządzaniu jakością jako narzędzie restrukturyzacji szpitala

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Nr 10, t. XIV

strony
rok
ISSN
291-303
2013
1733-2486
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Sieciowa forma organizacji produkcji przekładni napędu rozrzutnika obornika

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA Nr 3

strony
rok
ISSN
22-24
2013
1732-1719
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Analiza wartości produktu metodą punktową

PRZEGLĄD ORGANIZACJI Nr 6

strony
rok
ISSN
18-25
2013
0137-7221
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Implementacja wybranych metod szczupłego zarządzania produktem w elastycznym zakładzie wytwórczym

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 277

strony
rok
ISSN
182-194
2013
1899-3192
Nogalski Bogdan
Waœśniewski Jarosław

Miklaszewska Róża


Outsourcing w holdingu - specyfika umowy o współpracy pomiędzy spółką-matką a spółką-córką jako warunek sukcesu firmy

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 4/1

strony
rok
ISSN
237-248
2013
2084-5189
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym - strategiczna perspektywa sukcesu

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 4/2

strony
rok
ISSN
277-292
2013
2084-5189
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Model wiedzy inżynierskiej w doskonale elastycznym zakładzie wytwórczym - koncepcja i zastosowanie

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 299

strony
rok
ISSN
61-74
2013
1899-3192
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Product flexibility model and practice of manufacturing plants

JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING Nr 1

strony
rok
ISSN
130-132
2013
1642-686X
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Absorbcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania - kontekst strategii przywództwa kosztowego

ORGANIZACJA I KIEROWANIE Nr 5

strony
rok
ISSN
11-29
2013
0137-5466
Nogalski Bogdan


Kozłowski Andrzej


Zarządzanie finansami w samorządzie gminnym wobec wyzwań nowego zarządzania publicznego

NAUKI O FINANSACH Nr 4

strony
rok
ISSN
22-29
2013
2080-5993
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Doskonalenie procesu doboru dostawcy jako przejaw uczenia się organizacji

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 310

strony
rok
ISSN
397-410
2013
1899-3192
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji

PRACE NAUKOWE WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nr 1

strony
rok
ISSN
205-220
2012
2084-2686
Nogalski Bogdan


Dunal Artur, mgr


Paradoks przywództwa organizacyjnego i dynamiki organizacji w zakładzie produkcyjnym branży motoryzacyjnej

ORGANIZACJA I KIEROWANIE Nr 1A

strony
rok
ISSN
335-348
2012
0137-5466
Nogalski Bogdan


Staciwa Dariusz


Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą - case research

MANAGEMENT Nr 1

strony
rok
ISSN
367-376
2012
1429-9321
Nogalski Bogdan
Waœśniewski Jarosław

Wojnarowska Małgorzata


Model przekształcenia organizacyjno-prawnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Nr 13/5

strony
rok
ISSN
11-22
2012
1733-2486
Nogalski Bogdan


Tsen-Tatula Edyta


Akulturacja w warunkach wrogiego przejęcia

KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Nr 1

strony
rok
ISSN
66-76
2012
1896-656X
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław, dr inż


Szczupłe wytwarzanie - paradygmat lidera kosztowego w przedsiębiorstwie wiedzy

PRZEGLĄD ORGANIZACJI Nr 8

strony
rok
ISSN
15-19
2012
0137-7221
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Nohrstedt Ewelina


Świadomość kulturowa jako narzędzie elastyczności w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie międzynarodowym realizującym projekty infrastrukturalne - Case Research

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 249/2

strony
rok
ISSN
378-389
2012
1899-3192
Nogalski Bogdan


Dunal Artur


Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych. Studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 4/2

strony
rok
ISSN
97-115
2012
2084-5189
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Zdolność technologiczna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych

Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji [bez numeru]

strony
rok
ISSN
173-185
2012
1897-7480
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Nohrstedt Ewelina


Jednostka w multikulturowym środowisku. Wnioski dla sprawności zarządzania kulturą w przedsiębiorstwie międzynarodowym realizującym projekty infrastrukturalne - case research

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO Nr 8

strony
rok
ISSN
439-455
2012
1897-7480
Nogalski Bogdan


Niewiadomski Przemysław


Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego - strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 260

strony
rok
ISSN
314-327
2012
1899-3192
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Orientacja na klienta a innowacyjność przedsiębiorstwa produkcyjnego

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 260

strony
rok
ISSN
328-339
2012
1899-3192
Nogalski Bogdan


Niewiadomoski Przemysław


Koncepcja zwinnego zakładu wytwórczego - modelowanie wirtualnej struktury organizacyjnej w procesie wytwarzania

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4

strony
rok
ISSN
97-118
2012
1899-6116
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna


Istota i pomiar innowacyjności organizacji. Case research.

ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Nr 171

strony
rok
ISSN
306-315
2011
1689-7374
Nogalski Bogdan


Klisz Sebastian


Paradoksy strategiczne współczesnego leśnictwa

PRZEGLĄD ORGANIZACJI Nr 6

strony
rok
ISSN
19-23
2011
0137-7221
Nogalski Bogdan


Klisz Sebastian


Typy organizacji leśnych, jako efekt zmian zachodzących we współczesnym leśnictwie

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 4/1

strony
rok
ISSN
59-68
2011
1732-1565
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Instytucja katastru jako czynnik wzrostu gospodarczego

Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej (red. nauk. S. Piocha, B. Granosik) Nr 200

strony
rok
ISSN
113-126
2011
0239-7129
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Możliwości inkubacji przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim

Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej (red. nauk. S. Piocha, B. Granosik) Nr 200

strony
rok
ISSN
397-416
2011
0239-7129
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Analiza strumienia zgłoszeń prac geodezyjnych w powiatowej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej

Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku: Działanie współczesnych przedsiębiorstw. Determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe (red. nauk. T. Falencikowski) Nr t. 12

strony
rok
ISSN
261-286
2011
1899-9867
Nogalski Bogdan


Czapiewski Roman


Wykorzystanie systemu zarządzania jakością i zarządzania procesowego w kształtowaniu relacji z klientami w przemyśle stoczniowym

Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku: Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw (red. nauk. T. Falencikowski, J. Dworak) Nr t. 13

strony
rok
ISSN
117-132
2011
1899-9867
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Dylematy menedżerów. W poszukiwaniu optymalnych form świadczenia pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych.

ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Nr 187

strony
rok
ISSN
243-251
2011
1689-7374
Nogalski Bogdan

Dokąd zmierzają ekonomia i nauki społeczne?

KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Nr 4

strony
rok
ISSN
52-60
2011
1896-656X
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Komponenty orientacji przedsiębiorczej - studium przypadku

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU Nr 3

strony
rok
ISSN
43-51
2011
1643-5494
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Opas Marcin


Businessmen, managers, leaders. Why is it so hard to be an entrepreneur?

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 224

strony
rok
ISSN
98-111
2011
1899-3192
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław


Wykorzystanie innowacji jako szansy rozwoju przedsiębiorstwa. Studium przypadku

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 219

strony
rok
ISSN
179-188
2011
1899-3192
Nogalski Bogdan


Klisz Sebastian


Ewolucja i kierunki restrukturyzacji modelu zarządzania państwowymi zasobami leśnymi o charakterze narodowym

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 217

strony
rok
ISSN
186-199
2011
1899-3192
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Modele biznesu jako przejaw wiedzy średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w świetle wyników badań empirycznych

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 94

strony
rok
ISSN
209-218
2010
1899-3192
Czubasiewicz Halina
Nogalski Bogdan
Rozwój kompetencji menedżerskich. Praktyka pomorskich firm.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 115

strony
rok
ISSN
90-99
2010
1899-3192
Nogalski Bogdan


Czerska Joanna
Klimek Adam

Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacja publiczną

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Nr 1

strony
rok
ISSN
58-68
2010
1643-5494
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
Kluczowe czynniki sukcesu a stosowanie koncepcji CRM przez autoryzowanych dealerów samochodów osobowych

ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU) Nr 145

strony
rok
ISSN
25-34
2010
1689-7374
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
Innowacja strategiczna - mieszanina strategii i kultury

Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe (red. nauk. T. Falencikowski) Nr t. 7/2010

strony
rok
ISSN
175-182
2010
1899-9867
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Zmiany modelu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW Nr 98

strony
rok
ISSN
170-179
2010
1234-8872
Nogalski Bogdan


Szymański Marek


Między Scyllą agresji i Charybdą obrony. Wrogie przejęcia jako sytuacje kryzysowe.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 116

strony
rok
ISSN
287-297
2010
1899-3192
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Planowanie strategiczne w średnim przedsiębiorstwie hotelarskim - model biznesu

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 116

strony
rok
ISSN
298-307
2010
1899-3192
Nogalski Bogdan


Kentzer Dawid


Transfer wiedzy z uczelni do środowiska gospodarczego

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG Nr 60

strony
rok
ISSN
201-212
2010
1896-382X
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE MANAGERIAL TOOLS IN PUBLIC SERVICES BASED ON THE EXAMPLE OF THE CADASTRE INSTITUTION

ORGANIZACJA I KIEROWANIE Nr 1

strony
rok
ISSN
185-198
2010
0137-5466
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Kentzer Dawid


Studia podyplomowe jako forma transferu wiedzy do środowiska gospodarczego

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 93

strony
rok
ISSN
150-163
2010
1899-3192
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Odmienności systemów zarządzania zasobami ludzkimi małych i średnich przedsiębiorstw

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 43

strony
rok
ISSN
434-445
2009
1899-3192
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Strategie rozwoju Internet Service Providers - analiza przypadku

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 49

strony
rok
ISSN
171-181
2009
1899-3192
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Wiedza jako kluczowa determinanta strategicznej orientacji przedsiębiorstwa na okazje - studium przypadku

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 49

strony
rok
ISSN
182-195
2009
1899-3192
Nogalski Bogdan

Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Nr 2

strony
rok
ISSN
3-14
2009
1231-0328
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Finansowa swoboda decyzyjna w kształtowaniu kosztu kapitału w przedsiębiorstwie rodzinnym

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 48

strony
rok
ISSN
202-212
2009
1899-3192
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Podkówka Sławomir

Aktywne uczestnictwo przedsiębiorców w postępowaniu podatkowym jako sposób ograniczania ryzyka podatkowego

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 48

strony
rok
ISSN
602-612
2009
1899-3192
Nogalski Bogdan


Śniadecki Janusz


"Dobro wyższe" w kontekście nieetycznego zarządzania organizacją przez przedsiębiorców. Próba identyfikacji i diagnozy.

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 42

strony
rok
ISSN
38-47
2009
1899-3192
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 1

strony
rok
ISSN
301-310
2009
1732-1565
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Model biznesowy jako strategiczne narzędzie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA Nr 17

strony
rok
ISSN
575-586
2009
1733-2842
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Rola przedsiębiorczości w umacnianiu konkurencyjności małych przedsiębiorstw

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU Nr 12

strony
rok
ISSN
87-100
2009
1509-0507
Nogalski Bogdan


Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna

Tworzenie i rozpad więzi międzyorganizacyjnej w świetle wyników case research

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 2/2

strony
rok
ISSN
460-468
2009
1732-1565
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Czapiewski MirosławUmowa społeczna a sprawność procesu restrukturyzacji podmiotowej - case research

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 2/2

strony
rok
ISSN
692-713
2009
1732-1565
Nogalski Bogdan


Klimek Adam
Nikel Marian

Moda czy konieczność. Kataster a zmiany strukturalne w służbie geodezyjnej i kartograficznej

GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY Nr 4

strony
rok
ISSN
22-27
2009
1234-5202
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Uwarunkowania aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU Nr 13

strony
rok
ISSN
9-18
2009
1509-0507
Machel Wojciech
Nogalski Bogdan
Cele i uwarunkowania strategiczne dealerów samochodów osobowych w województwie pomorskim

Prace Naukowe WSB w Gdańsku, Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw (red. nauk. J. Dworak, T. Falencikowski) Nr III/2009

strony
rok
ISSN
17-26
2009
1899-9867
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
CRM jako strategiczna determinanta rozwoju dealerów samochodów osobowych

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Nr 2

strony
rok
ISSN
127-136
2009
1506-2635
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Model biznesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Odbudowa jego wartości

PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 3/2

strony
rok
ISSN
69-82
2009
1732-1565
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
Koncepcja CRM a rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych - czy dealerzy faktycznie stosują koncepcję CRM?

ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Nr 129

strony
rok
ISSN
372-382
2009
1689-7374
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Model biznesu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Nr 129

strony
rok
ISSN
383-391
2009
1689-7374
Nogalski Bogdan
Machel Wojciech
Czy nowoczesne przedsiębiorstwa korzystają z koncepcji CRM dla poprawy konkurencyjności?

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG Nr 44

strony
rok
ISSN
31-44
2009
1896-382X
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Usprawnianie funkcjonowania administracji. Instytucja katastru.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG Nr 45

strony
rok
ISSN
455-468
2009
1896-382X
Nogalski Bogdan

Ewolucja zmian organizacyjnych w grupie przedsiębiorstw dystrybucyjnych jako rezultat procesów restrukturyzacyjnych - analiza przypadku

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. K. Zimniewicz Nr 105

strony
rok
ISSN
25-38
2008
1641-2168
Nogalski Bogdan


Śniadecki Janusz


Logos a etos - podstawowa zasada w zarządzaniu publicznym

Współczesne zarządzanie Nr 2

strony
rok
ISSN
15-24
2008
1643-5494
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Wiedza jako czynnik konkurencyjności małego przedsiębiorstwa

Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa, pod red. J.S. Kardas Nr 94

strony
rok
ISSN
23-36
2008
0860-2719
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Znaczenie wiedzy o satysfakcji klienta w działalności średniego przedsiębiorstwa - studium przypadku.

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i marketing Nr 13 (249)

strony
rok
ISSN
313-322
2008
1234-3706
Nogalski Bogdan

Zmieniać naukę i szkolnictwo wyższe trzeba - ale rozważnie

Przegląd Organizacji Nr 5/2008

strony
rok
ISSN
11-15
2008
0137-7221
Nogalski Bogdan

Nauki o zarządzaniu. Kierunki rozwoju, obszary, koncepcje i dydaktyka w kontekście głównych wyzwań.

Ekonomia - Zarządzanie - Transport Nr 495

strony
rok
ISSN
207-220
2008
1640-6818
Nogalski Bogdan


Butkiewicz Grzegorz


Sektor i struktura rynków usług edukacyjnych MBA w Polsce a strategia pozycjonująca.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług Nr 20 (497)

strony
rok
ISSN
143-154
2008
1640-6818
Nogalski Bogdan


Butkiewicz Grzegorz


Czynniki strategicznego sukcesu instytucji edukacyjnej MBA w Polsce. Identyfikacja i ocena empiryczna

Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz Nr 20

strony
rok
ISSN
256-266
2008
1899-3192
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Wiedza o zasobach wewnętrznych a zachowania konkurencyjne małego przedsiębiorstwa transportowego

Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz Nr 20

strony
rok
ISSN
267-277
2008
1899-3192
Nogalski Bogdan


Śniadecki Janusz


Etyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w regionach strukturalnego bezrobocia

Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, red. nauk. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska Nr 5 (1205)

strony
rok
ISSN
142-154
2008
1899-3192
Nogalski Bogdan


Klimek Adam


Kataster i jego system jako nowa instytucja racjonalizująca organizację i zarządzanie gruntami

Studia i Prace UE w Krakowie, Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, tom 2 Nr 1

strony
rok
ISSN
149-156
2008
1899-6205
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Wybrane aspekty strategicznej roli wiedzy w działalności średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku

Studia i Prace UE w Krakowie, Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, tom 2 Nr 1

strony
rok
ISSN
157-167
2008
1899-6205
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosłw Karpacz

Wpływ wybranych czynników makrootoczenia regionalnego na rozwój przedsiębiorczości

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 440/9

strony
rok
ISSN
17-26
2007
1640-6818; 1509-0507
Nogalski Bogdan
Grajewski Piotr
Etapy procesowej dojrzałości organizacji

Zamiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademi Ekonomicznej w Poznaniu, red K. Krzakiewicz Nr 86

strony
rok
ISSN
28
2007
1641-2168
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Szpitter AgnieszkaKoncepcja prywatyzacji - analiza przypadku w sektorze stoczniowym

Zamiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red K. Krzakiewicz Nr 86

strony
rok
ISSN
110-125
2007
1641-2168
Nogalski Bogdan

recenzja książki A. Peszko, Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd Organizacji Nr 5

strony
rok
ISSN
44-45
2007
0137-7221
Nogalski Bogdan

recenzja książki Z. Malary, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Nr 2

strony
rok
ISSN
82-83
2007
0860-6846
Nogalski Bogdan


Hoang Tien Nguyen


Model zarządzania zmianami a skuteczność praktycznego zarządzania przedsiębiorstwem

Ekonomika. Technika. Zarządzanie, VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej Nr Zeszyty Naukowe 3

strony
rok
ISSN
131-140
2007
1897-2683
Nogalski Bogdan


Marek Grzybowski


Klastry w świecie i w Unii Europejskiej

Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw. Klastry, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej Nr 83-87798-59-2

strony
rok
ISSN
24-35
2007
ISBN 83-87798-59-2
Nogalski Bogdan

Nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesności

Współczesne Zarządzanie Nr 1

strony
rok
ISSN
48-60
2007
1643-5494
Nogalski Bogdan
Czapiewski Mirosław
Negocjacje społeczne i mediacje we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie - analiza empiryczna praktyki ich stosowania

Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2

strony
rok
ISSN
43-57
2007
1732-1565
Nogalski Bogdan


Falencikowski Tadeusz


Sukces w grupie kapitałowej. Oddziaływanie zasobów niematerialnych

Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2

strony
rok
ISSN
287-297
2007
1732-1565
Nogalski Bogdan


Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław

Informacja warunkiem sukcesu małego przedsiębiorstwa

Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2

strony
rok
ISSN
390-399
2007
1732-1565
Nogalski Bogdan


Aneta Mazur-Jelonek


Funkcjonowanie i kierunki rozwoju przedsiębiorstw dystrybucyjnych jako skutek procesów zmian w polskim sektorze energetycznym

Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażeniasystemów zarządzania przedsiębiorstw, red. J. Skalik Nr 1184

strony
rok
ISSN
131-141
2007
0324-8445
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Wpływ wiedzy o źródło finansowania na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa

Problemy zarządzania Nr 4/2007 (18)

strony
rok
ISSN
62-73
2007
1644-9584
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Budowa przewagi konkurencyjnej na zasobach przedsiębiorstwa

Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiP [bez numeru]

strony
rok
ISSN
97-108
2006
83-920319-7-0
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Wiedza jako zasób organizacji - aspekt pomiarowy

Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiP [bez numeru]

strony
rok
ISSN
131-140
2006
83-920319-7-0
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosłw Karpacz

Uwarunkowania stymulowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw - możliwości i ograniczenia wykorzystania outsourcingu na rzecz zwiększenia efektywności zarządzania ich zasobami

Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiP [bez numeru]

strony
rok
ISSN
223-232
2006
83-920319-7-0
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Oczekiwane kierunki współpracy przedsiębiorców i samorządu

Samorządy terytorialne w zintegrowanej Europie, Tom II, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Nr 426

strony
rok
ISSN
21-28
2006
83-72414-535-8
Nogalski Bogdan

Recenzja książki Ł. Sułkowskiego: Epistemologia w naukach o zarządzaniu

Przegląd Organizacji Nr 6

strony
rok
ISSN
44-45
2006
0137-7221
Nogalski Bogdan


Tadeusz Falencikowski


Rozwijanie zasobowej teorii przedsiębiorstwa jako bazy nowoczesnych koncepcji zarządzania

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1104

strony
rok
ISSN
96-105
2006
0324-8445
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Skuteczność zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wiedzy

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1104

strony
rok
ISSN
174-183
2006
0324-8445
Nogalski Bogdan


Adam Kowalczyk


Knowledge management - how to do it

Management Nr 1

strony
rok
ISSN
61-70
2006
1429-9321
Nogalski Bogdan

Recenzja pracy zb. pod red. P. Wachowiaka Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Organizacja i Kierowanie Nr 2 (124)

strony
rok
ISSN
107-110
2006
0137-5466
Nogalski Bogdan
Czubasiewicz Halina
Zarządzanie kadrami w korporacji międzynarodowej - analiza empiryczna przypadku

Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Prace Naukowe Akademi Ekonomicznej we Wrocławiu, red T. Listwan, S.W. Witkowski Nr 1130

strony
rok
ISSN
184-195
2006
0324-8445
Nogalski Bogdan


dr Anna Wójcik-Karpacz
dr Jarosław Karpacz

Uwarunkowania podatności małych przedsiębiorstw na zmiany

Współczesne Zarządzanie Nr 2

strony
rok
ISSN
34-46
2006
1643-5494
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Czy polskie małe przedsiębiorstwa mogą konkurować na rynku zjednoczonej Europy?

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Finanse, marketing i zarządzanie wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce Nr 8/420

strony
rok
ISSN
9-18
2006
1640-6818; 1509-0507
Nogalski Bogdan


Dariusz Skorupka


Zarządzanie ryzykiem realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Finanse, marketing i zarządzanie wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce Nr 8/420

strony
rok
ISSN
71-84
2006
1640-6818; 1509-0507
Nogalski Bogdan


Tomasz Franas


Przekształcenia spółdzielni w organizację konkurencyjną - ewolucja czy rewolucja

Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian organizacji - ewolucja czy rewolucja, red. J. Skalik Nr 1141

strony
rok
ISSN
256-264
2006
0324-8445
Nogalski Bogdan


Piotr Walentynowicz


Wykorzystanie koncepcji TIME BASED MANAGEMENT w procesie ewolucyjnego wdrażania organizacji lean

Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian organizacji - ewolucja czy rewolucja, red. J. Skalik Nr 1141

strony
rok
ISSN
570-577
2006
0324-8445
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka

Piotr Walentynowicz


Kilka uwag na temat planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie

Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz Nr 1137

strony
rok
ISSN
121-131
2006
0324-8445
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosław Karpacz

Zródła i instrumenty konkurencyjności średnich przedsiębiorstw

Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz Nr 1137

strony
rok
ISSN
236-246
2006
0324-8445
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Dialog społeczny jako forma i instrument podnoszenia sprawności zarządzania publicznego

Współczesne Zarządzanie Nr 3

strony
rok
ISSN
25-33
2006
1643-5494
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Marka jako narzędzie zarządznaia wspólczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurowania

Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. K. Zimniewicz [bez numeru]

strony
rok
ISSN
361-370
2006
1641-2168
Nogalski Bogdan


Anna Wójcik-Karpacz
Jarosłw Karpacz

Instrumenty zarządzania zasobami kadrowymi małych przedsiębiorstw

Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. K. Zimniewicz [bez numeru]

strony
rok
ISSN
371-378
2006
1641-2168
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Expectting People from a Brand

Management Nr 10(2)

strony
rok
ISSN
83-88
2006
1429-9321
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Czubasiewicz HalinaKonkurencyjna strategia marki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej

Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej [bez numeru]

strony
rok
ISSN
221-228
2005
brak
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Holding- przestrzeń silnie zagęszczonych interakcji podmiotów ograniczonej suwerenności

Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Nr 18

strony
rok
ISSN
229-242
2005
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Tarcze podatkowe miarą efektywności zarządzania podatkami

Efektywność?rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1060

strony
rok
ISSN
103-109
2005
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Regionalne stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 7

strony
rok
ISSN
9-16
2005
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Regionalne instrumenty finansowego stymulowania rozwoju małej przedsiębiorczości

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 401

strony
rok
ISSN
496-505
2005
brak
Nogalski Bogdan
Szreder Jarosław
Walentynowicz PiotrLean Management jako metoda podnoszenia konkurencyjności MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych woj. pomorskiego

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji (materiały konferencyjne) [bez numeru]

strony
rok
ISSN
brak
2005
brak
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Żeby podobne było niepodobne. Rola marki w budowie wizerunku.

Tygodnik Powszechny Nr 17 (2911)

strony
rok
ISSN
16
2005
brak
Nogalski Bogdan
Posadzińska Iwona
Marketing zakupów jako czynnik sprzyjający osiąganiu sukcesu przez przedsiębiorstwo

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4

strony
rok
ISSN
331-337
2005
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski Tadeusz
Sukces w grupie kapitałowej - uwarunkowania podatkowe i decyzyjne

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4

strony
rok
ISSN
157-171
2005
brak
Nogalski Bogdan
Walentynowicz Piotr
Znajomość metodyki rozwiązywania problemów organizacyjnych - szansa czy konieczność we współczesnym przedsiębiorstwie

Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1092

strony
rok
ISSN
66-77
2005
brak
Nogalski Bogdan
Wróbel Piotr
Przejęcia i alianse strategiczne na rynkach usług komunalnych

Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1092

strony
rok
ISSN
439-449
2005
brak
Nogalski Bogdan

Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego - analiza przypadku

Współczesne Zarządzanie Nr 4

strony
rok
ISSN
14-22
2005
brak
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Wielowymiarowa i wielopoziomowa przewaga konkurencyjna - aspekty teoretyczne

Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej [bez numeru]

strony
rok
ISSN
229-242
2005
brak
Nogalski Bogdan
Grajewski Piotr
Zarządzanie zmianami - od funkcji do procesów - kierunek budowania nowej kultury organizacyjnej

XII Sympozjum Poczty Polskiej [bez numeru]

strony
rok
ISSN
77-84
2005
brak
Mokwa Zdzisław
Nogalski Bogdan
Zarządzanie łańcuchem podaży w organizacjach sieciowych (kształtowanie zależności międzyorganizacyjnych)

Prace Naukowe Akademii Ekonomiczne Nr 1078

strony
rok
ISSN
115-122
2005
brak
Nogalski Bogdan

Wybrane problemy zarządzania w warunkach przekształceń strukturalnych

Zagadnienia Ekonomiczne [bez numeru]

strony
rok
ISSN
5-20
2005
brak
Nogalski Bogdan
Walentynowicz Piotr
Ekonomiczna opłacalność outsourcingu

Pieniądze i Więź Nr 2

strony
rok
ISSN
94-101
2005
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Rola informacji w budowaniu sukcesu rynkowego małych przedsiębiorstw

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
57-64
2005
brak
Nogalski Bogdan

Wspieranie sektora prywatnego przez sektor publiczny (analiza przypadku)

Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, materiały konferencyjne [bez numeru]

strony
rok
ISSN
173-184
2005
brak
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Management of internal communication in non -public high school

Management, Vol 9. No 1.2005 [bez numeru]

strony
rok
ISSN
83-
2005
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Rola umiejętności komunikacyjnych w budowie sukcesu rynkowego małych przedsiębiorstw

Prace i Materiały Wydziału Zarzšdzania UG Nr 4

strony
rok
ISSN
323-340
2005
brak
Nogalski Bogdan
Szpitter Agnieszka
Budowa silnej marki jako droga do sukcesu przedsiębiorstwa

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 4

strony
rok
ISSN
345-359
2005
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Partnerstwo samorządu regionalnego i przedsiębiorców w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Przegląd Organizacji Nr 4

strony
rok
ISSN
22-25
2004
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Karpacz Jarosław
Instrumenty polityki gospodarczej wobec sektora małych przedsiębiorstw w opinii przedsiębiorców regionu świętokrzyskiego

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - "Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach" Nr 3

strony
rok
ISSN
5-12
2004
brak
Nogalski Bogdan
Szreder Mirosław
Prof. zw. dr hab. Alfred Czermiński Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 2

strony
rok
ISSN
237- 252
2004
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski Tadeusz
Holding Finansowy - ujęcie instytucjonalne. Próba identyfikacji

Prace Naukowe AE we Wrocławiu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem [bez numeru]

strony
rok
ISSN
603-610
2004
brak
Nogalski Bogdan
Bizon-Górecka Jadwiga
Restrukturyzacja jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa budowlanego

Konferencja Naukowa Politechniki Krakowskiej [bez numeru]

strony
rok
ISSN
117-126
2004
brak
Nogalski Bogdan
Szymański Marek
Akcjonariusze spółek wobec wezwania do sprzedaży akcji.

Przegląd Organizacji Nr 9

strony
rok
ISSN
17-20
2004
brak
Nogalski Bogdan
Walentynowicz Piotr
Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego - próba oceny

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Nr 7

strony
rok
ISSN
14-31
2004
brak
Nogalski Bogdan
Kowalczyk Adam
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej europie, red. naukowi Z. Olesiński, A. Szplit
Rozdział: Koncepcja zarządzania wiedzą

Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej [bez numeru]

strony
rok
ISSN
228-236
2004
brak
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. naukowy T. Listwan
Rozdział: Realizacja funkcji motywacyjnej w małych przedsiębiorstwach

Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1032

strony
rok
ISSN
499-508
2004
brak
Nogalski Bogdan
Marcinkiewicz Henryk
Strategie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, red. naukowy: Kazimierz Krzakiewicz
Rozdział: Pomiar stopnia wychodzenia przedsiębiorstwa z kryzysu

Zeszysty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Nr 50

strony
rok
ISSN
86-94
2004
brak
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Outsourcing jako kierunek zarządzania zmianami w małych przedsiębiorstwach

Przegląd Organizacji Nr 11

strony
rok
ISSN
12-15
2004
brak
Nogalski Bogdan
Karpacz Jarosław
Wójcik-Karpacz Anna
Zmiana Warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. naukowy J. Skalik
Rozdział: Wpływ partnerstwa samorządu z przedsiębiorcami na innowacyjność małych przedsiębiorstw

Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1045

strony
rok
ISSN
259-265
2004
brak
Nogalski Bogdan
Dwojacki P.
Narzędzia motywacji tom menedżmentu w grupie kapitałowej.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
72-82
2003
brak
Nogalski Bogdan
Szpitter A.
Usługi outsourcingowe jako efektywna strategia restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Zeszysty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
83-92
2003
brak
Nogalski Bogdan
Śniadecki J.
Regiony strukturalnego bezrobocia, jako problem priorytetowy w badaniach nad etyką

Zeszysty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
242-248
2003
brak
Nogalski Bogdan
Dwojacki P.
Narzędzia motywacji tom menedżmentu w grupie kapitałowej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
72-82
2003
brak
Nogalski Bogdan
Szpitter A.
Usługi outsourcingowe jako efektywna strategia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
83-92
2003
brak
Nogalski Bogdan
Śniadecki J.
Regiony strukturalnego bezrobocia, jako problem priorytetowy w badaniach nad etyką

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
242-248
2003
brak
Nogalski Bogdan
T. Falencikowski
Transgraniczny zwrot podatku VAT w zarządzaniu płynnością finansową.

Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka, Prace Naukowe pod red. nauk. W. Pluta Nr 974

strony
rok
ISSN
46-54
2003
brak
Nogalski Bogdan
Roszkowska L.
Analityczne myślenie a sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie zarządzania firmą

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty. Wyd. UG [bez numeru]

strony
rok
ISSN
207-218
2003
brak
Nogalski Bogdan
Kreft Zbigniew
Rybicki JacekRada nadzorcza i zarząd jako instytucje wspomagające przedsiębiorstwo w osiągnięciu sukcesu

Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania Kadrowo - Organizacyjne [bez numeru]

strony
rok
ISSN
75-93
2003
brak
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Balanced Scorecard jako narzędzie symbiozy czyli koncepcji zarządzania organizacją w sposób zrównoważony

Nowe tendecje w nauce o organizacji i zarządzaniu [bez numeru]

strony
rok
ISSN
135-146
2003
brak
Nogalski Bogdan
Roszkowska Leokadia
Analityczne myślenie a sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie zarządzania firmą

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 2

strony
rok
ISSN
207-218
2003
brak
Nogalski Bogdan
Szymański Marek
Restrukturyzacja jako technika obrony przed wrogim przejęciem

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 18

strony
rok
ISSN
74-91
2003
brak
Nogalski Bogdan
Białas Tomasz
Kulon Dawid
Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie wspomagające realizację strategii szkoły wyższej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 18

strony
rok
ISSN
225-235
2003
brak
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Komunikacja wewnętrzna

Forum Akademickie Nr 11-12

strony
rok
ISSN
44-46
2003
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karopacz Anna
Karpacz Jarosław
Wybrane zagadnienia z działalności małych przedsiębiorstw w okresie przedakcesyjnym

Zagadnienia techniczno-ekonomiczne [bez numeru]

strony
rok
ISSN
233-240
2003
brak
Nogalski Bogdan
Wójcik-Karpacz Anna
Sposoby motywowania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nr 5/3

strony
rok
ISSN
31-36
2003
brak
Nogalski Bogdan

Profesor Alfred Czermiński - twórca i nauczyciel akademicki

Zarządzanie finansami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Nr 6

strony
rok
ISSN
9-14
2003
brak
Nogalski Bogdan
Marcinkowski Henryk
Sukces jako pokłosie kryzysu

Zarządzanie finansami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Nr 6

strony
rok
ISSN
95-101
2003
brak
Nogalski Bogdan
Białas Tomasz
Kulon Dawid
Determinanty rozwoju szkoły wyższej w optyce zrównoważonej karty wyników

Zarządzanie finansami, Zeszyty Naukowe WSAiB w Gdyni [bez numeru]

strony
rok
ISSN
36-50
2003
brak
Nogalski BogdanFalencikowski T.

Partnerstwo podatkowe przedsiębiorstw

Przegląd Organizacji Nr 7-8

strony
rok
ISSN
47-50
2002
brak
Nogalski Bogdan
Kreft Zbigniew
Holding. Pole walki czy symbiozy tworzących go podmiotów

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 928

strony
rok
ISSN
218-228
2002
brak
Nogalski Bogdan
Fliegner W.
Integracja finansowa przedsiębiorstw. Holding finansowy

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 928

strony
rok
ISSN
195-202
2002
brak
Nogalski Bogdan
Karpacz - Wójcik A.
Problemy tworzenia i funkcjonowania oraz zarządzania w polskich grupach kapitałowych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Nr 4

strony
rok
ISSN
64-83
2002
brak
Nogalski Bogdan
Białas Tomasz
Dwojacki P
Ilustracja wiedzy o współczesnym zarządzaniu. Pod red. nauk. K. Gorczyńskiego

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Nr 4

strony
rok
ISSN
84-102
2002
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Podatkowe grupy kapitałowe.pod red. nauk. K. Gorczyńskiego

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni Nr 4

strony
rok
ISSN
177-189
2002
brak
Nogalski Bogdan
Wejer G.
Nowoczesne metody finansowania wymiany handlowej z zagranica dla średnich przedsiębiorstw

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu Nr 940

strony
rok
ISSN
430-438
2002
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Swoboda decyzyjna przedsiębiorcy - problem teoretyczny czy praktyczny zarządzania strategicznego

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu Nr 951

strony
rok
ISSN
21-32
2002
brak
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Monitoring wielowymiarowej równowagi portfelowej w obszarze B+R jako kierunek rozwoju zarządzania strategicznego

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu Nr 951

strony
rok
ISSN
237-253
2002
brak
Nogalski Bogdan
Mokwa Zdzisław
Logistyka w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu Nr 944

strony
rok
ISSN
166-179
2002
brak
Nogalski Bogdan
Rybicki Jacek
Corporate Governace a partnerstwo przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne

Przedsiębiorstwo partnerskie, Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH Warszawa [bez numeru]

strony
rok
ISSN
75-80
2002
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Partnerstwo podatkowe przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne

Przedsiębiorstwo partnerskie, Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH Warszawa [bez numeru]

strony
rok
ISSN
307-313
2002
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Przesłanki doskonalenia konstrukcji podatkowych w polskim systemie podatkowym, Materiały z konferencyjne

Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, UMC-S w Lublinie [bez numeru]

strony
rok
ISSN
brak
2002
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Swoboda decyzyjna przedsiębiorcy w zarządzaniu podatkiem VAT, Materiały z konferencyjne

Zarządzanie finansami, teoria i praktyka, AE we Wrocławiu [bez numeru]

strony
rok
ISSN
brak
2002
brak
Rutka Ryszard
Czerska Małgorzata
Nogalski Bogdan
Apanowicz J.

Czermiński A.
Zarządzanie organizacjami

Dom Organizatora TNOiK, wyd. II [bez numeru]

strony
rok
ISSN
brak
2002
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Swoboda decyzyjna przedsiębiorcy w budżetowaniu podatku dochodowego

Współczesne Zarządzanie Nr 4

strony
rok
ISSN
brak
2002
brak
Nogalski Bogdan
Falencikowski T.
Swoboda decyzyjna przedsiębiorcy w budżetowaniu podatku dochodowego

Współczesne Zarządzanie Nr 4

strony
rok
ISSN
brak
2002
brak


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału