do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Informacje o Wydziale
rekrutacja na studia
dlaczego studia u nas
studia I stopnia
studia II stopnia
studia III stopnia
studia podyplomowe

informacje dla kandydatów
studentów wydziału
doktorantów
pracowników

o wydziale
o nas
władze
Międzynarodowa Rada Doradcza
historia
uchwały Rady Wydziału
struktura
adresy i telefony
pracownicy naukowi
wolne miejsca pracy
nasi absolwenci
wydział na mapie
wydarzenia

Praktyki
Informacje
Regulaminy
Formularze
Oferty praktyk

Działalnosć naukowo badawcza
informacje
stopnie naukowe
postępowania habilitacyjne
opublikowane książki
opublikowane artykuły konferencje naukowe
Kategoria naukowa

Nasze czasopismo -
Zarządzanie i Finanse

Erasmus
Partnerzy
Wymiana Studentów
Wymiana Pracowników
Kontakt

Organizacje
koła naukowe
samorząd studencki
inne organizacje studenckie
sale dydaktyczne
 
Pracownicy naukowi


dr Kamila Bielawska

Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego

Stanowisko: adiunkt
Telefon: 058 523-11-52
Pokój217
e-mail: kbielawska@wzr.ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

26 czerwca 2016 r. 15:00-16:00
29 czerwca 2016 r. 15:00-16:00
04 lipca 2016 r. 10:00-11:00
Urlop od 11 lipca do 12 sierpnia 2016

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ST.ST. I ST. - FIR)
 FINANSE PUBLICZNE II (ST. ST. II ST. - KIER. FIR)
 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W UE (ST.NIEST. II ST. PR. 08/09 - FIU)
 FINANSE (ST. NIEST. I ST. - KIER. FIR)
 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ST.NIEST. I ST. PR. 08/09 - FIR)
 SYSTEM PODATKOWY W POLSCE NA TLE SYSTEMÓW PODATKOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UE (ST.ST. I ST. -FIR)
 SYSTEMY EMERYTALNE (ST. ST. I ST. PR. 08/09 - FIU)
 FINANSE PUBLICZNE II (ST. NIEST. II ST. PR. 08/09 - KIER. FIR)
 SYSTEM PODATKOWY W POLSCE (ST.NIEST. I ST. - FIR)
 PENSION SYSTEMS (WDW)
Prowadzone ćwiczenia:
 FINANSE (STUDIA STACJ. I ST. - KIER. FIR)
 FINANSE PUBLICZNE (STUDIA STACJONARNE I ST. - KIER. IIE)
 FINANSE PUBLICZNE (STUDIA STACJ. I ST. - KIER. ZARZĄDZANIE)
 FINANSE PUBLICZNE (ST.ST.I ST. KIER. FIR-PR. 08/09)
 FINANSE (ST. NIEST. I ST. - KIER. FIR)
 FINANSE (ST. NIEST. I ST. - KIER. ZARZ.)
 FINANSE PUBLICZNE (ST.NIEST. I ST. PR. 08/09 - FIR)
 FINANSE (ST.ST. I ST. PR. 08/09 - ZARZĄDZANIE)
 SYSTEMY EMERYTALNE (ST. ST. I ST. PR. 08/09 - FIU)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Finanse i Ubezpieczenia

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Finanse i Ubezpieczenia


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

1994 - First Certificate in English
1995 - Magister ekonomii, specjalność finanse i bankowość, Uniwersytet Gdański
1996 - Certificate in Advanced English, Cambridge University
1996-1997 - Studia Podyplomowe Finansów i Bankowości, specjalność Bankowość Uniwersalna
2004 - Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Gdański

Pełnione funkcje

- Główny Wykonawca w projekcie pt.: Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych; projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, Kierownik Projektu – dr Dariusz Stańko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
- Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego
- Członek Rady Wydziału Zarządzania (w latach 2004 - 2008)
- Kierownik Projektu: Real-Life Business Projects in Multicultural Student Centered Learning (w latach 2004 – 2008)
- Zastępca Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (w latach 2006 – 2008)

Zainteresowania naukowe

1. Systemy i reformy emerytalne
2. Fundusze emerytalne
3. Ubezpieczenia społeczne
4. Finanse publiczne, w tym długookresowa stabilność finansów publicznych, racjonalizacja wydatków publicznych
5. Transfery dochodowe a aktywność zawodowa społeczeństw
6. Metodyka nauczania ekonomii i zarządzania

Wybrane publikacje

K. Bielawska, Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, współautorstwo raportu przygotowanego dla Kancelarii Prezydenta RP w ramach Towarzystwa Ekonomistów Polskich, 2014, http://tep.org.pl/raport-na-temat-dodatkowego-systemu-emerytalnego-w-polsce/.
K. Bielawska, Zmiany w polskim systemie emerytalnym w świetle Białej Księgi: Agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE,1/2014, s. 103-114, ISSN 1506-7637
http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/67_Optimum_1_2014.pdf

K.Bielawska, Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego (rozdział 8), Ubezpieczenia emerytalne. Reforma systemu ubezpieczeń emerytalnych (rozdział 10), Ubezpieczenia emerytalne (oferowane przez sektor prywatny – rozdział 18) [w:] Ubezpieczenia, red. nauk. M.Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2013

K.Bielawska, Ewolucja reguł fiskalnych w prewencyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse publiczne, red. T.Famulska, A.Walasik, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012

K.Bielawska, Ewolucja reguł fiskalnych w korekcyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu, Zarządzanie i Finanse (poprzednia nazwa: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) z 2012, nr 4/1

K.Bielawska, Finansowanie kosztów reformy emerytalnej w Polsce - założenia a wykonanie [w:] Społeczno - gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeń, pr. zb. pod red. J.Lisowskiego, Studia Ubezpieczeniowe nr 181 z 2011r. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

K.Bielawska, Zmiany w społecznych systemach emerytalnych jako reakcje państw Europy Środkowo-Wschodniej na wzrost ryzyka destabilizacji finansów publicznych [w:] Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, pr. zb. pod red. J.Próchniak i J.Sadkowskiej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego z 2011 nr 4/4

K.Bielawska, Składki przekazywane do OFE a sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Wiadomości Ubezpieczeniowe z 2011 http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/seminaria/WU/WU%204-2011.pdf

K.Bielawska, Dziesięć lat funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych – doświadczenia i wyzwania [w:] Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, pr. zb. pod red. W.Ronki-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

K.Bielawska, Modyfikacje działania obowiązkowych funduszy emerytalnych w Chile w kierunku wzrostu konkurencji cenowej - wnioski dla Polski [w:] Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pod red. Wandy Sułkowskiej. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 7/2009, Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009

K.Bielawska, Formy i zasady wypłat emerytur kapitałowych - uwagi do rządowego projektu ustawy [w:] Studia Ubezpieczeniowe pod red. J. Handschke. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

K.Bielawska, Determinanty wydatków społecznych systemów emerytalnych w krajach Unii Europejskiej [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, pr. zb. pod red. M.Marcinkowskiej i S.Wieteski, Difin, Warszawa 2007.

K.Bielawska, Makroekonomiczne efekty funkcjonowania funduszy emerytalnych – wybrane zagadnienia [w:] Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową., pr. zb. pod red. K.Piecha i G.Szczodrowskiego, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.













wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału