Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Wydziału
Uchwała nr 202/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Damiana Nowaka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179  podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Damiana Nowaka.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgra Damiana Nowaka odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw.– egzaminator

prof. dr hab. Piotr Grajewski -  członek

- psychologii

Psychologia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw. - członek

- języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw. -  członek

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Damiana Nowaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 201/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Damiana Nowaka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Damiana Nowaka pt. „Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce” następujące osoby:

 1. dra hab. Marka Matejuna – Politechnika Łódzka.
 2. dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. nadzw. –  Uniwersytet Gdański.
   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 200/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Macieja P. Gierusza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179  podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Macieja P. Gierusza.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgra Macieja P. Gierusza odbędą się z:

- finansów

Finanse

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. nadzw.– egzaminator

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska -  członek

- ekonomii

Makroekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.- członek

Mgr Maciej P. Gierusz posiada Certificate of Proficiency in English (CPE) w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z 30 października 2015 r., poz.1842 ze zm.).

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Macieja P. Gierusza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 199/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Macieja P. Gierusza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Macieja P. Gierusza pt. Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego następujące osoby:

 1. prof. dra hab. Zbigniewa Lutego – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 2. dr hab. Marzenę Remlein, prof. nadzw. UEP –  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 198/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
powtórnego wyznaczenia członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej w osobie prof. dra hab. Stanisława Belniaka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 z dn. 3 lipca 2018 r.  Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o powtórnym wyznaczeniu członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik – Filipkowskiej w osobie prof. dra hab. Stanisława Belniaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 197/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
powtórnego wyznaczenia sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej w osobie dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o podjęła uchwałę o powtórnym wyznaczeniu sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik – Filipkowskiej w osobie dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 196/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
powtórnego wyznaczenia recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej w osobie prof. dra hab. Marka Bryxa

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o powtórnym wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik – Filipkowskiej w osobie prof. dra hab. Marka Bryxa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 195/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
powtórnego wyznaczenia recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki w osobie prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 z dn. 3 lipca 2018 r.  Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o powtórnym wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki w osobie prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 194/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Bartłomieja Nity na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Jarosława Kujawskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 z dn. 3 lipca 2018 r.  Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Bartłomieja Nity na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Jarosława Kujawskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 193/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jerzego Auksztola na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Jarosława Kujawskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 z dn. 3 lipca 2018 r.  Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jerzego Auksztola na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Jarosława Kujawskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 192/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Sławomira Sojaka na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Jarosława Kujawskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 z dn. 3 lipca 2018 r.  Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Sławomira Sojaka na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Jarosława Kujawskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 191/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Jarosława Kujawskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Jarosława Kujawskiego
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 190/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
o nadaniu dr. Michałowi Kuciapskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, nadaje dr. Michałowi Kuciapskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

§ 2

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 189/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
o nadaniu dr Dorocie Ciołek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm..) w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, nadaje dr Dorocie Ciołek stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

§ 2

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 188/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr. hab. Pawłowi K. Miłobędzkiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącej zespołu powołanego w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności o nadanie tytułu profesora nauk społecznych, biorąc pod uwagę pozytywne opinie recenzentów, członków zespołu oraz członków Rady Wydziału, podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr. hab. Pawłowi K. Miłobędzkiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 187/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 30 września 2019 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Ewelinie Nawrockiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Ewelinie Nawrockiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Warunki wykorzystania cen transakcyjnych w procesie wyceny nieruchomości w Polsce”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 186/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.), podjęła uchwałę w sprawie zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 185/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria w zakresie specjalności Analityka gospodarcza od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.), podjęła uchwałę w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria w zakresie specjalności Analityka gospodarcza, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 184/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
zmian programowych w zakresie zwiększenia liczby godzin języka angielskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania od roku ak. 2019/2020.

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie zmian programowych w zakresie zwiększenia liczby godzin języka angielskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania od roku ak. 2019/2020, polegającej na dodaniu 30 godzin zajęć z specjalistycznego języka angielskiego na studiach stacjonarnych w semestrze trzecim oraz 15 godzin zajęć z specjalistycznego języka angielskiego na studiach niestacjonarnych w semestrze trzecim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 183/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na specjalnościach oferowanych na kierunku Zarządzanie od r. ak. 2019/2020.

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na specjalnościach oferowanych na kierunku Zarządzanie, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 182/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
zmian w zakresie praktyk zawodowych na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kierunku Informatyka i Ekonometria od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w zakresie praktyk zawodowych na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kierunku Informatyka i Ekonometria od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 181/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
likwidacji specjalności „Menedżer personalny” oraz zmiany nazwy specjalności „Menedżer” na „Zarządzanie organizacjami” z jednoczesną modyfikacją programu studiów w/w specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie likwidacji specjalności „Menedżer personalny” oraz zmiany nazwy specjalności „Menedżer” na „Zarządzanie organizacjami” z jednoczesną modyfikacją programu studiów w/w specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie od r. ak. 2019/2020.

Program specjalności Zarządzanie organizacjami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

Uchwała nr 180/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
likwidacji specjalności „Menedżer personalny” oraz zmiany nazwy specjalności „Menedżer” na „Zarządzanie organizacjami” z jednoczesną modyfikacją programu studiów w/w specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie likwidacji specjalności „Menedżer personalny” oraz zmiany nazwy specjalności „Menedżer” na „Zarządzanie organizacjami” z jednoczesną modyfikacją programu studiów w/w specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie od r. ak. 2019/2020.

Program specjalności Zarządzanie organizacjami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

Uchwała nr 179/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Paczkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Macieja Paczkowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 178/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Jasiak – Kujawskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Anny Jasiak – Kujawskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 177/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Trojanowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Trojanowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 176/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Pawła Antonowicza na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Trojanowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Pawła Antonowicza na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Trojanowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 175/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Trojanowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Trojanowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 174/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Dariusza Trojanowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Dariusza Trojanowskiego
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 173/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Ryszarda Wierzby na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Sebastiana Susmarskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Ryszarda Wierzby na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Sebastiana Susmarskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 172/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jarosława Waśniewskiego na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Sebastiana Susmarskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jarosława Waśniewskiego na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Sebastiana Susmarskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 171/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Sebastiana Susmarskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Sebastiana Susmarskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 170/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Sebastiana Susmarskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Sebastiana Susmarskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 169/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jerzego P. Gwizdały na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jerzego P. Gwizdały na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 168/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Eweliny Sokołowskiej na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Eweliny Sokołowskiej na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 167/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Wycinki.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 166/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Ewy Wycinki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Ewy Wycinki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 165/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Marii Jastrzębskiej na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Marii Jastrzębskiej na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 164/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anety Oniszczuk – Jastrząbek na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Anety Oniszczuk – Jastrząbek na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 163/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 162/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 161/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Lucjana Czechowskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik – Filipkowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Lucjana Czechowskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 160/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Piotra Wróbla na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Piotra Wróbla na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej.  

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 159/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik – Filipkowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 158/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wojewnik - Filipkowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 157/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr. inż. Grzegorzowi Maliszewskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. inż. Grzegorzowi Maliszewskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Proces kontrolowania przeciwpożarowego. Diagnoza i projekcja zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 156/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Anecie K. Muzolf

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Anecie K. Muzolf stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Model zintegrowanej samooceny w doskonaleniu sytemu zarządzania jakością szpitala.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 155/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse mgr. Patrykowi T. Kaczmarkowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Patrykowi T. Kaczmarkowi stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 154/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 maja 2019 w sprawie
zatwierdzenia programu kształcenia studiów podyplomowych "Event Manager" oraz wystąpienia do Rektora UG w sprawie uruchomienia w/w studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku ze zm. (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG uchwala program kształcenia studiów podyplomowych "Event Manager" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
o utworzenie studiów podyplomowych "Event Manager".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 153/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 maja 2019 w sprawie
zatwierdzenia programu kształcenia Międzywydziałowych studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości” oraz wystąpienia do Rektora UG w sprawie uruchomienia w/w studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku ze zm. (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG uchwala program kształcenia Międzywydziałowych studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o utworzenie Międzywydziałowych studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 152/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
zmiany programu Podyplomowych Studiów Menedżerskich od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r. ze zm. tj. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych „Podyplomowych Studiów Menedżerskich” od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 151/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi” od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r. ze zm. tj. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi”, od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 150/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
zatwierdzenia programu kształcenia studiów podyplomowych „Zarządzanie procesami w biznesie” oraz wystąpienia do Rektora UG w sprawie uruchomienia w/w studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku ze zm. (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG uchwala program kształcenia studiów podyplomowych „Zarządzanie procesami w biznesie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
o utworzenie studiów podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Uchwała nr 149/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
wskazania dyscypliny albo dyscypliny wiodącej oraz dostosowania programów studiów do wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dla: studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Zarządzanie

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) podjęła uchwałę w sprawie wskazania dyscypliny albo dyscypliny wiodącej oraz dostosowania programów studiów do wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dla: studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Zarządzanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 148/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
wskazania dyscypliny albo dyscypliny wiodącej oraz dostosowania programów studiów do wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dla: studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Informatyka i Ekonometria

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) podjęła uchwałę w sprawie wskazania dyscypliny albo dyscypliny wiodącej oraz dostosowania programów studiów do wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dla: studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Informatyka i Ekonometria.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 147/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
wskazania dyscypliny albo dyscypliny wiodącej oraz dostosowania programów studiów do wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dla: studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) podjęła uchwałę w sprawie wskazania dyscypliny albo dyscypliny wiodącej oraz dostosowania programów studiów do wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dla: studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Finanse i Rachunkowość.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 146/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Zarządzania polegającej na wprowadzeniu obowiązkowej liczby zajęć z wychowania fizycznego

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie Rozporządzenia MNiSzW z dn. 27.09.2018 r. w sprawie studiów oraz § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm. ) podjęła uchwałę w sprawie korekty programu studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Zarządzania, polegającej na wprowadzeniu obowiązkowej liczby zajęć w ilości 60 z wychowania fizycznego, od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 145/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
modyfikacji programu kierunku Finanse i Rachunkowość na II stopniu studiów stacjonarnych poprzez utworzenie specjalności anglojęzycznej Finance and Accounting od roku akademickiego 2019/2020

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.), podjęła uchwałę w sprawie modyfikacji programu kierunku Finanse i Rachunkowość na II stopniu studiów stacjonarnych poprzez utworzenie specjalności anglojęzycznej Finance and Accounting, począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

§ 2

Program studiów, w tym informacje ogólne o specjalności wraz z wskazaniem dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Uchwała nr 144/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
modyfikacji specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na I stopniu studiów stacjonarnych polegającej na wprowadzeniu do profilu ogólnoakademickiego elementów praktycznych, od roku akademickiego 2019/2020.

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.), podjęła uchwałę w sprawie modyfikacji specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na I stopniu studiów stacjonarnych, polegającej na wprowadzeniu do profilu ogólnoakademickiego elementów praktycznych, począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

§ 2

Program studiów, w tym informacje ogólne o specjalności wraz z wskazaniem dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Uchwała nr 143/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Anny E. Dorobczyńskiej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 142/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. inż. Piotrowi Sliżowi w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Popadiuka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra inż. Piotra Sliża na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Popadiuka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 141/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
korekty tematu rozprawy doktorskiej mgr Anny Kubiak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie korekty tematu rozprawy doktorskiej mgr Anny Kubiak z tematu „Metodyka kontroli procesu szkoleniowego programistów w przedsiębiorstwach informatycznych” na temat „Model oceny procesu szkolenia programistów w przedsiębiorstwach informatycznych”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 140/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Małgorzacie Szymańskiej-Brałkowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Szczuki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Szczuki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 139/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Grzegorza Szczuki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Grzegorza Szczuki na temat „Model systemu komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle koncepcji marketingu 4.0” powierzając funkcję promotora dr. hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 138/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. inż. Piotrowi Sliżowi w przewodzie doktorskim mgra Piotra Sycza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra inż. Piotra Sliża na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Piotra Sycza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 137/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Piotra Sycza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Piotrowi Walentynowiczowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Piotra Sycza na temat „Metodyka ograniczania marnotrawstwa w projektach IT” powierzając funkcję promotora dr. hab. Piotrowi Walentynowiczowi, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 136/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Jacka Milewskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Magdalenie Jerzemowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Jacka Milewskiego na temat „Koncepcja controllingu strategicznego w grupach kapitałowych” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Magdalenie Jerzemowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 135/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Patryka Gabriela w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Patryka Gabriela na temat „Koncepcja pracowników wiedzy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 134/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Dawida Krupeja w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Dawida Krupeja na temat „Model oceny dojrzałości funkcji personalnej w kontekście pomiaru satysfakcji zawodowej pracowników instytucji muzealnych w Polsce” powierzając funkcję promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 133/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Nowickiej-Przyborskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Nowickiej-Przyborskiej na temat „Kulturowe determinanty rozwoju kompetencji pracowniczych w branży hotelarskiej” powierzając funkcję promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 132/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Zbigniewa Turalskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jarosławowi Waśniewskiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Zbigniewa Turalskiego na temat „Model systemu motywacyjnego pracowników oddziałów detalicznych w bankach” powierzając funkcję promotora dr. hab. Jarosławowi Waśniewskiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 131/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Mirosławowi Czapiewskiemu w przewodzie doktorskim mgr Moniki Paliszewskiej-Mojsiuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Mirosława Czapiewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Paliszewskiej-Mojsiuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 130/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Paliszewskiej-Mojsiuk w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jarosławowi Waśniewskiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Moniki Paliszewskiej-Mojsiuk na temat „Uwarunkowania kulturowe zarządzania polsko-chińskimi przedsięwzięciami edukacyjnymi w ramach Instytutu Konfucjusza” powierzając funkcję promotora dr. hab. Jarosławowi Waśniewskiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 129/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Mirosławowi Czapiewskiemu w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Bobkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Mirosława Czapiewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Bobkowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 128/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Krzysztofa Bobkowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jarosławowi Waśniewskiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Krzysztofa Bobkowskiego na temat „Model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w uczelni publicznej” powierzając funkcję promotora dr. hab. Jarosławowi Waśniewskiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 127/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Katarzynie Koleśnik w przewodzie doktorskim mgr Elizy Poleszak

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Katarzyny Koleśnik na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Elizy Poleszak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 126/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Elizy Poleszak w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Jerzemu Gieruszowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Elizy Poleszak na temat „Rola kontroli wewnętrznej w ograniczaniu ryzyka badania sprawozdania finansowego” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jerzemu Gieruszowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 125/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Sebastianowi Susmarskiemu w przewodzie doktorskim mgr Joanny Sobierańskiej-Grendy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Sebastiana Susmarskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Sobierańskiej-Grendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 124/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Sobierańskiej-Grendy w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzwyczajnemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Sobierańskiej-Grendy na temat „Skutki finansowe restrukturyzacji podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa pomorskiego” powierzając funkcję promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzwyczajnemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 123/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Karolowi Śledzikowi w przewodzie doktorskim mgra Macieja Goniszewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Karola Śledzika na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Macieja Goniszewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 122/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Macieja Goniszewskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzwyczajnemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Macieja Goniszewskiego na temat „Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiej” powierzając funkcję promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzwyczajnemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 121/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Angelice Kędzierskiej-Szczepaniak w przewodzie doktorskim mgra Mariusza Bogusza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Mariusza Bogusza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 120/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Mariusza Bogusza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzwyczajnemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Mariusza Bogusza na temat „Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu inwestycji proekologicznych w Polsce” powierzając funkcję promotora dr. hab. Jerzemu P. Gwizdale, prof. nadzwyczajnemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 119/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgra Zbigniewa Kohnke w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Jackowi Winiarskiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgra Zbigniewa Kohnke na temat „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania funkcjonowania rynku nieruchomości rolnych w Polsce” powierzając funkcję promotora dr. hab. Jackowi Winiarskiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 118/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra inż. Grzegorza Maliszewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179  podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra inż. Grzegorza Maliszewskiego.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgra inż. Grzegorza Maliszewskiego odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczą

prof. dr hab. Jacek Rybicki - egzaminator                                

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. - członek                                  

- ekonomii

Makroekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.- członek

- języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw. -  członek

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra inż. Grzegorza Maliszewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 117/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Maliszewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Maliszewskiego pt. „Proces kontrolowania przeciwpożarowego. Diagnoza i projekcja zmian” następujące osoby:

 1. dra hab. Przemysława Niewiadomskiego, prof. nadzw – Uniwersytet Zielonogórski
  w Zielonej Górze.
 2. dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. nadzw. – Uniwersytet Gdański w Gdańsku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 116/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Nawrockiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179  podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Nawrockiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Eweliny Nawrockiej odbędą się z:

- zarządzania

Zarządzanie

(zarządzanie inwestycjami)

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Grajewski - egzaminator                                

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. - członek                                  

- ekonomii

Makroekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.- członek

- języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw. -  członek

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Nawrockiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 115/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Nawrockiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Nawrockiej pt. „Warunki wykorzystania cen transakcyjnych w procesie wyceny nieruchomości w Polsce” następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Marię Trojanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 2. dra hab. Gabriela Główkę, prof. nadzw. – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 114/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie
nadania dr. Marcinowi Olkiewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) postanawia odmówić nadania dr. Marcinowi Olkiewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych,
w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 113/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
zmiany zasad rekrutacji SP „Wycena Nieruchomości” od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 12 Uchwały nr 33/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych) podjęła uchwałę w sprawie zmiany zasad rekrutacji na SP „Wycena Nieruchomości” od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 112/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
zmiany zasad rekrutacji SP „Komercjalizacja Nieruchomości” od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 12 Uchwały nr 33/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych) podjęła uchwałę w sprawie zmiany zasad rekrutacji na SP „Komercjalizacja Nieruchomości” od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 111/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
zmiany zasad rekrutacji SP „Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 12 Uchwały nr 33/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych) podjęła uchwałę w sprawie zmiany zasad rekrutacji na SP „Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 110/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r. ze zm. tj. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r. ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami
i Projektami Deweloperskimi” od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 109/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji w r. akad. 2020/2021 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę (działając na podst. art. 70.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 108/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Annie Gierusz w przewodzie doktorskim mgr. Jędrzeja Sicińskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Anny Gierusz na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Jędrzeja Sicińskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 107/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Monice Woźniak w przewodzie doktorskim mgr Magdy Nurzyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Moniki Woźniak na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdy Nurzyńskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 106/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Joannie Sadkowskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rachwalskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Joanny Sadkowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rachwalskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 105/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Rachwalskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Rachwalskiej na temat „Koncepcja wykorzystania grywalizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 104/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Papadiuka w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Papadiuka na temat „Koncepcja   systemu zapewnienia jakości kształcenia kadry menedżerskiej na poziomie MBA” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 103/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Miłoszewskiej-Podrażki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Jackowi Rybickiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Miłoszewskiej-Podrażki na temat „Identyfikacja strategii relacyjnych w modelach biznesowych przedsiębiorstw handlu detalicznego” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Jackowi Rybickiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 102/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Joannie Sadkowskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Bieniek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Joanny Sadkowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Bieniek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 101/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Bieniek w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Bieniek na temat „Model adaptacji nowozatrudnionych pracowników w organizacji” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 100/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Ewie Wycince w przewodzie doktorskim mgr Beaty Kotowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Ewy Wycinki na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Beaty Kotowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 99/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Beaty Kotowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Beaty Kotowskiej na temat „Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej mikro i małych przedsiębiorstw” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 98/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Lechowi Kujawskiemu w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Jastrzębskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Lecha Kujawskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Jastrzębskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 97/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Jastrzębskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora dr hab. Annie Zamojskiej, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Jastrzębskiego na temat „Determinanty przepływów kapitału w funduszach inwestycyjnych w Polsce” powierzając funkcję promotora dr hab. Annie Zamojskiej, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 96/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Patryka T. Kaczmarka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179  podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Patryka T. Kaczmarka.

 Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 Egzaminy doktorskie mgr. Patryka T. Kaczmarka odbędą się z:

- finansów

Finanse

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska- egzaminator                                

dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. nadzw. - członek                                  

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Tomasz Kawka, prof. nadzw.- członek

- języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Patryka T. Kaczmarka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 95/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Patryka T. Kaczmarka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Patryka T. Kaczmarka pt. „Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego” następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 2. dr hab. Annę Rzeczycką – Politechnika Gdańska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 94/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse mgr Monice E. Mazurowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Monice E. Mazurowskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 93/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Bernarda Kubiaka na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Michała Kuciapskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Bernarda Kubiaka na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Michała Kuciapskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 92/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Michała Kuciapskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Michała Kuciapskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 91/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
sprawie wyznaczenia dra hab. Jerzego Auksztola na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Michała Kuciapskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jerzego Auksztola na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Michała Kuciapskiego.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 90/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 marca 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Michała Kuciapskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Michała Kuciapskiego
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 89/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
wprowadzenia do programu studiów stacjonarnych II stopnia przedmiotu „Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy”.

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących się (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.), podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do programu studiów stacjonarnych II stopnia w miejsce wykładu do wyboru przedmiotu „Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy”, począwszy od r. ak. 2019/2020. Przedmiot będzie realizowany na IV semestrze studiów II stopnia, w ilości 15 godz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 88/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
odpłatności za wznowienie studiów i realizację niezaliczonych przedmiotów na studiach niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania UG w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie odpłatności za wznowienie studiów i realizację niezaliczonych przedmiotów o następującym brzmieniu:

Student, który uzyskał zgodę Dziekana lub odpowiedniego Prodziekana Wydziału Zarządzania na wznowienie studiów w celu ukończenia pracy dyplomowej i uzyskania zaliczenia seminarium licencjackiego lub magisterskiego, jest zobowiązany wnieść opłatę  za powtarzanie seminarium w kwocie 100 zł za każdy punkt ECTS przypisany seminarium. Niezależnie od tego, Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 85 zł za wznowienie studiów, bez względu na przyczynę wcześniejszego skreślenia studenta. Powyższe dotyczy studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 87/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.) w glosowaniu podjęła uchwałę w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 86/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Marcinika

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Marcinika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 85/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
zmiany przedmiotu specjalnościowego w programie studiów II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria w zakresie specjalności Analiza danych - Big data od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.), podjęła uchwałę w sprawie zmiany przedmiotu specjalnościowego z przedmiotu „Metody aktuarialne” na przedmiot „Cloud Computing - Obliczenia w chmurze” w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria w zakresie specjalności Analiza danych - Big data, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 84/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Piotrowi Sliżowi w przewodzie doktorskim mgr. inż. Aleksandra Dreczki

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Piotra Sliża na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Aleksandra Dreczki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 83/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Skrzyniarza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Piotra Skrzyniarza na temat „Metodyka kaskadowania celów w Zrównoważonej Karcie Wyników” powierzając funkcję promotora dr. hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 82/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Jędrzeja Sicińskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Jędrzeja Sicińskiego na temat „System wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw branży transportowej” powierzając funkcję promotora dr. hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 81/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Magdy Nurzyńskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Bernardowi F. Kubiakowi

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Magdy Nurzyńskiej na temat „Koncepcja wykorzystania technologii Blockchain w usługach hotelarskich w segmencie turystyki bez dzieci” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Bernardowi F. Kubiakowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 80/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Zdzisławowi Nieckarzowi w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Nowaka

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Zdzisława Nieckarza na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Nowaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 79/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Nowaka w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Nowaka na temat „Model kluczowych kompetencji menadżerskich w organizacji uczącej się” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 78/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr inż. Sylwii Badowskiej w przewodzie doktorskim mgr Liwii Delińskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr inż. Sylwii Badowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Liwii Delińskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 77/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Liwii Delińskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Liwii Delińskiej na temat „Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych” powierzając funkcję promotora dr. hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 76/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Haliny Tańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Haliny Tańskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 75/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Przemysława Lecha na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Haliny Tańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Przemysława Lecha na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Haliny Tańskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 74/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jerzego Auksztola na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Haliny Tańskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jerzego Auksztola na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Haliny Tańskiej.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 73/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Haliny Tańskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Haliny Tańskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 72/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi K. Miłobędzkiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261), po zapoznaniu się z opinią Zespołu powołanego do oceny dorobku naukowego dra hab. Pawła K. Miłobędzkiego, wyznacza następujących kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych
dr. hab. Pawłowi K. Miłobędzkiemu w osobach:

 

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Doman – Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2. Prof. dr hab. Józef Dziechciarz – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 3. Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Gajdka – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 4. Prof. dr hab. Marek Piotr Gruszczyński – Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 5. Prof. dr hab. Magdalena Beata Osińska – Wydział Nauk Ekonomicznych
  i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Prof. dr hab. Józef Pociecha – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Krakowie
 7. Prof. dr hab. Włodzimierz Józef Szkutnik – Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 8. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 9. Prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski – Wydział Nauk Ekonomicznych
  i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

 

1) wyznaczeni kandydaci reprezentują dyscypliny i specjalności naukowe, w zakresie których mieści się tematyka osiągnięć naukowych osoby wnioskującej o nadanie tytułu,

2) wyznaczeni kandydaci na recenzentów są osobami o uznanej naukowej renomie międzynarodowej,

3) w stosunku do żadnej z wyznaczonych osób nie zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności w przedmiotowym postępowaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 71/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych na wniosek dra hab. Pawła Krzysztofa Miłobędzkiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261), po zapoznaniu się z opinią Zespołu oraz dokumentacją wniosku złożonego przez Kandydata wszczyna postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych doktorowi habilitowanemu Pawłowi Krzysztofowi Miłobędzkiemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 70/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 28 lutego 2019 w sprawie
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Jerzemu Piotrowi Gwizdale

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego zespołu powołanego w celu przygotowania wniosku dotyczącego czynności o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, biorąc pod uwagę opinie recenzentów, członków zespołu oraz członków Rady Wydziału, podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Jerzemu Piotrowi Gwizdale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 69/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
przyjęcia Raportu Samooceny dot. jakości kształcenia Wydziału Zarządzania za 2018 r.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu Samooceny Wydziału Zarządzania dot. jakości kształcenia za 2018 r.

Raport Samooceny Wydziału Zarządzania dot. jakości kształcenia za 2018 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 68/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
programu kształcenia studiów podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa” oraz wystąpienia do Rektora UG w sprawie uruchomienia w/w studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) w związku z § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. oraz § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiących załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku (t.j. Zarządzenie nr 57/R/16 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2016 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG uchwala program kształcenia międzywydziałowych studiów podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o utworzenie studiów podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 3

Uchwała nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
obowiązku zaliczenia przez studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Zarządzania jednego przedmiotu w języku angielskim w ciągu całego cyklu studiów od roku akademickiego 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania UG w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie obowiązku zaliczenia przez studentów studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania jednego przedmiotu w języku angielskim w ciągu całego cyklu studiów o następującym brzmieniu:

Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania wprowadza się obowiązek realizacji przez każdego studenta przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim w ciągu całego toku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

Dla umożliwienia pełnej realizacji tych obowiązków władze dziekańskie zwiększą udział przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w programach studiów na wszystkich kierunkach oraz w ofercie przedmiotów do wyboru.

W szczególności, przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim oraz zdanie egzaminu dyplomowego uważa się za spełnienie powyższego warunku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 66/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
modyfikacji programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości od r. ak. 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.), podjęła uchwałę w sprawie modyfikacji programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie specjalności Inwestycje i Nieruchomości, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 65/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
oferowanych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na wszystkich kierunkach Wydziału Zarządzania UG od roku akademickiego 2019/2020

Rada Wydziału Zarządzania w głosowaniu (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze.zm.), podjęła uchwałę w sprawie oferowanych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na wszystkich kierunkach Wydziału Zarządzania UG od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 64/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
zatwierdzenia programu studiów kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz wystąpienia do Senatu UG w sprawie jego uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 5) i 9) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UG, zatwierdza program studiów kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie uruchomienia kierunku studiów Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, od roku akademickiego 2019/2020.

§ 3

Program studiów, w tym informacje ogólne o kierunku studiów wraz z wskazaniem dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, plan studiów stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 2

Uchwała nr 63/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
zatwierdzenia programu studiów kierunku Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz wystąpienia do Senatu UG w sprawie jego uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 5) i 9) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Zarządzania UG, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UG, zatwierdza program studiów kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne  na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

§ 2

Rada Wydziału Zarządzania UG postanawia wystąpić do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie uruchomienia kierunku studiów Ubezpieczenia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2019/2020.

§ 3

Program studiów, w tym informacje ogólne o kierunku studiów wraz z wskazaniem dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się oraz plan studiów stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1

Uchwała nr 62/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Lechowi Kujawskiemu w przewodzie doktorskim mgr inż. Celiny Bójczuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Lecha Kujawskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Celiny Bójczuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 61/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Aleksandra Dreczki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Aleksandra Dreczki na temat „Model oceny poziomu dynamicznego zarządzania procesami w organizacjach logistycznych” powierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Piotrowi Grajewskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 60/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Reszke w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Lucjanowi Czechowskiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Reszke na temat „Ocena wpływu stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych lokalizacjipowierzając funkcję promotora dr. hab. Lucjanowi Czechowskiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 59/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Danuty Strahl na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Danuty Strahl na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 58/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Zamojskiej na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Anny Zamojskiej na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 57/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Jadwigi Sucheckiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Jadwigi Sucheckiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 56/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Jacka Rybickiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Jacka Rybickiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 55/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jacka Winiarskiego na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jacka Winiarskiego na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 54/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Przemysława Lecha na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Przemysława Lecha na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartłomieja Gawina.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 53/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartłomieja Gawina w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartłomieja Gawina
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 52/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 51/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jerzego Auksztola na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz  art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra hab. Jerzego Auksztola na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 50/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Bernarda Kubiaka na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Bernarda Kubiaka na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Marcinkowskiego.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 49/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartosza Marcinkowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Bartosza Marcinkowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 48/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powołania prof. dra hab. Stanisława Wryczy na członka zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) powołała prof. dra hab. Stanisława Wryczę na członka zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 47/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powołania prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na członkinię zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) powołała prof. dr hab. Magdalenę Jerzemowską na członkinię zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 46/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie
powołania prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej na przewodniczącą zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 179 Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) powołała prof. dr hab. Elżbietę Ostrowską na przewodniczącą zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego dr. hab. Pawłowi Miłobędzkiemu, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 44/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
likwidacji studiów podyplomowych „Lean Management w usługach” na Wydziale Zarządzania

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 7 Statutu UG z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. postanowiła podjąć uchwałę o likwidacji studiów podyplomowych „Lean Management w usługach” z uwagi na brak odpowiedniej liczby kandydatów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 43/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Celiny Bójczuk w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr inż. Celiny Bójczuk na temat „Zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Chinach” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Teresie Martyniuk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 42/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Adamowi Barembruchowi w przewodzie doktorskim mgr Marty Bowszys

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Adama Barembrucha na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marty Bowszys.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 41/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Marty Bowszys w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Marty Bowszys na temat „Rozwój rynku emisji pierwotnych spółek w Polsce” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 40/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
przyjęcia procedury przygotowania, weryfikacji, ewaluacji i zatwierdzania sylabusów na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia procedury przygotowania, weryfikacji, ewaluacji i zatwierdzania sylabusów na Wydziale Zarządzania UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1

Załącznik 2

Uchwała nr 39/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
przyjęcia schematu działań w zakresie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia schematu działań w zakresie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik 1

Uchwała nr 38/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowieniu studiów

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowieniu studiów o następującej treści: „Decyzje w sprawie wznowienia studiów na Wydziale Zarządzania UG podejmuje  - zgodnie z paragrafem 47 Regulaminu Studiów – dziekan Wydziału Zarządzania. Ustala się, że wniosek o wznowienie studiów powinien zostać złożony przez zainteresowaną osobę nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia semestru, na którym ma nastąpić wznowienie.

Podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia studiów następuję nie później niż w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 37/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w r. akad. 2019/2020 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu postanowiła podjąć uchwałę (działając na podst. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668 oraz zgodnie z treścią art. 266 przepisów wprowadzających) w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marcinika

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marcinika.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr. Michała Marcinika odbędą się z:

- zarządzania

Informatyka

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. nadzw. - egzaminator                                

dr hab. Przemysław Lech, prof. nadzw. - członek                                  

- ekonomii

Ekonomia

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw.- członek

- języka angielskiego

Język angielski

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

mgr Barbara Lubich - Pyrzowska  – egzaminator - lektor

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki -  członek

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marcinika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Termin zdawania egzaminów doktorskich – do 28 lutego 2019 rok

 

Uchwała nr 35/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Marcinika

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Marcinika pt. „Synergia technologii teleinformatycznych i mobilnych jako stymulator innowacyjnych modeli biznesowych” następujące osoby:

 1. dra hab. Michała Golińskiego, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 2. dra hab. Cezarego Mańkowskiego – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Sylwii Kuczamer - Kłopotowskiej w przewodzie doktorskim mgr. Norberta Saneckiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Sylwii Kuczamer - Kłopotowskiej na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Norberta Saneckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Norberta Saneckiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Norberta Saneckiego na temat „Model zarządzania marketingowego na rynku farmaceutycznym w warunkach gospodarki cyfrowej” powierzając funkcję promotora dr. hab. Robertowi Bębnowi, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Krzywdzińskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Magdalenie Jerzemowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 2 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Krzywdzińskiego na temat „Własność państwa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Magdalenie Jerzemowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Przybyłowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr hab. Annie Zamojskiej, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Przybyłowskiego na temat „Koncepcja pomiaru efektów publicznego wsparcia polskiego rynku venture capital” powierzając funkcję promotora dr hab. Annie Zamojskiej, prof. nadzw.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Zamojskiej, prof. nadzw. UG na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Anny Zamojskiej, prof. nadzw. UG  na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. nadzw. UG na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. nadzw. UG na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. dra hab. Jerzego Bielińskiego na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dra hab. Jerzego Bielińskiego na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Ciołek.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Ciołek w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podst. Przepisów wprowadzających - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Ciołek w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr Lidii Skarżyńskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Lidii Skarżyńskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model komunikacji marketingowej z wykorzystaniem gier reklamowych online”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgr Paulinie Nogal-Meger

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14  ust.1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Paulinie Nogal-Meger stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Ekonomiczno – prawne aspekty stosowania nieuczciwej konkurencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (zgodnie z art. 15 pkt.1 w/w Ustawy).

Uchwała nr 24/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania/przedstawiciel Katedry Statystyki,
 2. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania,
 3. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 4. dr Renata Płoska – przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 5. prof. UG, dr hab. Ewelina Sokołowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 6.  dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 7. dr Jacek Maślankowski – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 8. dr Anna Wojewnik-Filipkowska – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 9. prof. UG, dr hab. Robert Bęben  – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 10. dr Marek Ossowski – przedstawiciel Katedry Rachunkowości.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

Uchwała nr 23/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania w kadencji 2016-2020
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania, przewodniczący,
 2. prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych, przedstawiciel Katedry Statystyki,
 3. prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, przedstawiciel Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,
 4. prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz – przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania,
 5. prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki – przedstawiciel Katedry Ekonometrii,
 6. prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska – przedstawiciel Katedry Finansów Przedsiębiorstw,
 7. prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska - przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 8.  dr Angelika Kędzierska – Szczepaniak – przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 9. dr Kamila Bielawska - przedstawiciel Katedry Bankowości i Finansów,
 10. prof. dr hab. Stanisław Wrycza – przedstawiciel Katedry Informatyki Ekonomicznej,
 11. dr Krzysztof Szczepaniak  – przedstawiciel Katedry Inwestycji i Nieruchomości,
 12. prof. UG, dr hab. Robert Bęben – przedstawiciel Katedry Marketingu,
 13. prof. UG, dr hab. Arleta Szadziewska – przedstawiciel Katedry Rachunkowości,
 14. przedstawiciel Samorządu Studentów,
 15. przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

Rada Wydziału Zarządzania podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Programowej Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 w w/w składzie.

 

Uchwała nr 22/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba K. Głóda

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Jakuba K. Głóda.

Uchwała nr 21/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia powtórnego terminu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego oraz składu komisji przeprowadzającej w/w egzamin w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf

Rada Wydziału w głosowaniu wyraziła zgodę na powtórny termin zdawania egzaminu doktorskiego z języka angielskiego oraz wyznaczyła skład komisji przeprowadzającej w/w egzamin w przewodzie doktorskim mgr Anety K. Muzolf.

Termin egzaminu doktorskiego przyjęto –  nie wcześniej niż 1 luty 2019 r.

Uchwała nr 20/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz Art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  z późn. zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich i składów komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej.

Propozycje egzaminów i składy komisji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Egzaminy doktorskie mgr Moniki E. Mazurowskiej odbędą się z:

- finansów

Rachunkowość

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. nadzw. - egzaminator                                

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska -  członek                                  

- zarządzania

Zarządzanie

prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw. - egzaminator

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. nadzw.- członek

mgr Monika E. Mazurowska posiada Certificate in Advanced English (CAE) w związku z tym na podstawie w/w certyfikatu jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z j. obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z 30 października 2015 r., poz.1842 ze zm.).

Rada Wydziału w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Moniki E. Mazurowskiej.

Uchwała nr 19/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki E. Mazurowskiej

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595  z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki E. Mazurowskiej pt. „Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa” następujące osoby:

 1. dr hab. Marzenę Remlein, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 2. prof. dr hab. Teresę Martyniuk – Sopocka Szkoła Wyższa.
Uchwała nr 18/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany promotora z dr hab. Barbary Żurawik, prof. nadzw. i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Modrzyńskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany promotora z dr hab. Barbary Żurawik, prof. nadzw. i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Z. Wojciechowi Żurawikowi, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. Remigiusza Modrzyńskiego pt. „Koncepcja strategii kreowania marki handlowej na rynku galanterii skórzanej”.

Uchwała nr 17/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
zmiany promotora z prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego i powierzenia funkcji promotora dr hab. Agnieszce Szpitter, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Maliszewskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany promotora z prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego i powierzenia funkcji promotora dr hab. Agnieszce Szpitter, prof. nadzw. w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Maliszewskiego pt. „Proces kontrolowania przeciwpożarowego. Diagnoza i projekcja zmian”.

Uchwała nr 16/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr Agacie Borowskiej - Pietrzak w przewodzie doktorskim mgr. Michała P. Czubasiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179 i na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr Agaty Borowskiej – Pietrzak na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała P. Czubasiewicza.

Uchwała nr 15/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Czubasiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Michała P. Czubasiewicza na temat „Controlling personalny jako determinanta strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi” powierzając funkcję promotora dr. hab. Tomaszowi Kawce, prof. nadzw.

Uchwała nr 14/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Czerepko w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Czerepko na temat „Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z Obwodu Kaliningradzkiego” powierzając funkcję promotora dr hab. Kamili Migdał Najman, prof. nadzw.

Uchwała nr 13/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu mgr. Mariuszowi I. Orlikowskiemu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) i art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr. Mariuszowi I. Orlikowskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt.Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu chemicznego.

Uchwała nr 12/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 25 października 2018 w sprawie
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgr Annie M. Gierusz

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) i art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r., poz. 1669, art. 179, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Komisji Rady Wydziału z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej postanowiła nadać mgr Annie M. Gierusz stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych”.

Uchwała nr 11/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
określenia zaktualizowanych efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zaktualizowanych efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania UG.

§ 1

 „Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

„Efekty kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

„Efekty kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria” (do uchwały Senatu UG nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (ze zm.)) – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2023

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 08.01.2018 r. postanowiła podjąć uchwałę w sprawie określenia i przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2023.

Uchwała nr 9/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Wojciechowi Machelowi w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Lewandowskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Wojciecha Machela na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Lewandowskiego.

Uchwała nr 8/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Lewandowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 4 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Lewandowskiego na temat „Koncepcja rekonwersji kadr sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” powierzając funkcję promotora dr hab. Halinie Czubasiewicz, prof. nadzw.

Uchwała nr 7/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Flisa w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i powierzenia funkcji promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 3 podjęła uchwałęo otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Flisa na temat Koncepcja systemu rekomendacji handlowej z wykorzystaniem serwisów społecznościowychpowierzając funkcję promotora prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy.

Uchwała nr 6/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
powierzenia funkcji promotora pomocniczego dr. Lechowi Kujawskiemu w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza B. Bogdańskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dn. 06.07.2017 r., a także po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o wyznaczeniu dra Lecha Kujawskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza B. Bogdańskiego.

Uchwała nr 5/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza B. Bogdańskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i powierzenia funkcji promotora prof. dr hab. Krystynie Strzale

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii Komisji Doktorskiej nr 1 podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. Mateusza B. Bogdańskiego na temat „Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej” powierzając funkcję promotora prof. dr hab. Krystynie Strzale.

Uchwała nr 4/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Haliny Czubasiewicz na członka Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 3/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej - Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. UG, dr hab. Elżbiety Wojnickiej – Sycz na sekretarza Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 2/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyznaczenia prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na recenzenta dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Marcina Olkiewicza.

Uchwała nr 1/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 26 września 2018 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Marcina Olkiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 261), wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Marcina Olkiewicza w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.