Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Baltic Science Network

W dniach 10-11 kwietnia 2018 na Wydziale Zarządzania UG odbyło się spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network. Spotkanie otwierał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. Krzysztof Bielawski, kierownikiem projektu ze strony UG jest pracownik Katedry Bankowości i Finansów dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak. 

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowują rekomendacje i narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu jest podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowywane są strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania koncentrują się na trzech głównych obszarach:

  1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
  2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
  3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Więcej o projekcie: http://www.baltic-science.org/