Strona główna » Katedra Bankowości i Finansów
Badania naukowe i publikacje

W Katerze Bankowości i Finansów prowadzone są badania naukowe dotyczące m.in.:

 

  • Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce

Głównym celem projektu jest zbadanie zmiany zapotrzebowania seniorów na towary i usługi konsumpcyjne oraz obliczenie ryzyka emerytalnego, zdefiniowanego jako niedobór środków finansowych na pokrycie zapotrzebowania, po uwzględnieniu dostępu do nieodpłatnych świadczeń rzeczowych (opieka zdrowotna i opiekuńcza oferowana przez państwo lub rodzinę). Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki (umowa UMO-2016/23/B/HS5/03768)

  • Ekonomiczno-Finansowych Aspektów Integracji Polski z Unią Europejską

Celem badań jest przede wszystkim rozpoznanie uwarunkowań i skutków integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską, w tym m.in. określenie optymalnych rozwiązań w polskim systemie finansowym umożliwiających uzyskanie możliwie dużych korzyści z integracji, a jednocześnie identyfikację zagrożeń dla procesu integracji.

  • Budowania Racjonalnego Systemu Finansów Publicznych Stanowiącego Podstawę Stabilnego, Długookresowego Wzrostu Gospodarczego

Badania koncentrują się na krytycznej ocenie systemu finansów publicznych w Polsce w celu zaproponowania jego modyfikacji służących jego racjonalizacji. Szczególny nacisk w tych badaniach położony został na doskonalenie systemu jednostek samorządów terytorialnych, systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Badania te miały na celu także wykorzystanie doświadczeń innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie doskonalenia systemów finansów publicznych.

  • Fiskalnych Aspektów Wprowadzania Reform Związanych z Kapitalizacją Składki Emerytalnej

Celem badania było określenie uwarunkowań i skutków reformowania publicznych systemów emerytalnych, polegających na kapitalizacji całości lub części obowiązkowej składki emerytalnej. Zadanie to, w odniesieniu do doświadczeń 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, finansowane było w latach 2013-2014 roku z grantu NCN.

 

Pracownicy Katedry Bankowości i Finansów współuczestniczą w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, np.:

  • "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) w ramach Programu POWER, którego celem jest podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Planowany budżet projektu wynosi  19 202 754,60 PLN a termin realizacji projektu to 1 października 2018 r. – 30 września 2022 r.,

 

  • Baltic Science Network - Bałtycka Sieć Naukowa - W ramach projektu powstaną ramy politycznej koordynacji dla wspólnej polityki szkolnictwa wyższego, badań i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego, której podstawowym celem będzie wspieranie wdrożenia europejskiej przestrzeni badawczej przez bardziej intensywną współpracę w regionie Morza Bałtyckiego, działania w zakresie badań i innowacji oraz wzmacniania własności politycznej regionów i państw członkowskich w obszarze polityki naukowej.

 

  • Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim (Zadanie nr 8, Komponent 3) o wartości 7 369 280,09 zł, z czego 6 263 888.08 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapiłat Ludzki.

 

Pracownicy Katedry Bankowości i Finansów realizowali też inne projekty naukowe, tj.:

  • Innowacyjny Model Społeczno-Ekonomicznych Korzyści i Kosztów w Projektach Infrastrukturalnych,
  • Zarządzanie Ryzykiem w Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego ze Szczególnym Uwzględnieniem Ryzyka Katastroficznego,
  • Przeciwdziałalnie i Zwalczanie Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu w Warunkach Bezpiecznego, Przyspieszonego i Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.