Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Zasady realizacji programu studiów podczas wymiany Erasmus+:

 • Student uczestniczący w wymianie ma obowiązek zdobyć 30 punktów ECTS w każdym semestrze pobytu w uczeni partnerskiej (liczba punktów może być zmniejszona o liczbę punktów za seminarium, pod warunkiem, że odbywa się ono w semestrze wymiany)
 • Suma punktów ECTS zdobytych za udział w zajęciach z języków obcych w uczelni partnerskiej nie może przekroczyć 6 punktów ECTS.
 • Student jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą wykładów w uczelniach partnerskich i wyboru tych uczelni, które oferują przedmioty zbieżne ze studiowanym kierunkiem.
 • Przy wyborze uczelni należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania językowe i ofertę uczelni w zakresie dostępności właściwego poziomu studiów (licencjat, magister)
 • Dziekan ustala tryb i termin zaliczenia / egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów na UG, które przewidziane są w semestrze (roku), w czasie którego student przebywał za granicą.
 • Przedmiot obligatoryjny w programie studiów UG może być zaliczony przez Dziekana na podstawie zrealizowania adekwatnego przedmiotu za granicą.
 • Student jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych po powrocie do Polski, jeżeli w uczelni partnerskiej nie ma identycznych lub podobnych przedmiotów w ofercie do końca toku studiów.
 • Przedmioty do zaliczenia po powrocie umieszcza się w specjalnym dokumencie Internal Addendum

Lista przedmiotów do zaliczenia

 • Student ma obowiązek zaliczyć cały przedmiot zarówno ćwiczenia, jak i wykład.
 • Studenci, którzy mają w programie studiów seminarium, ustalają przed wyjazdem ze swoim promotorem zgodę na odbywanie zajęć drogą mailową podczas pobytu za granicą (seminarium umieszcza się w Internal Addendum)
 • Jeżeli w semestrze wyjazdu obowiązkowe jest zaliczenie praktyk student powinien je zrealizować przed wyjazdem lub bezpośrednio po powrocie, a praktyki umieszcza się w Internal Addendum.  
 • Przy uznawaniu zajęć za zaliczone za granicą Dziekan kieruje się zbieżnością efektów kształcenia, w tym w szczególności: liczbą ECTS, treściami programowymi, formą oraz wymiarem zajęć, sposobem ich zaliczenia oraz uzyskanym wynikiem.
 • Jeżeli przedmiot realizowany za granicą jest identyczny lub zbieżny z przedmiotem, który należy zrealizować w Uniwersytecie Gdańskim, do Transcript of Records z ocenami uzyskanymi za granicą należy dołączyć sylabus z tego przedmiotu z uczelni partnerskiej.
 • W przypadku osiągnięcia z przedmiotów zrealizowanych za granicą oraz z przedmiotów, które student uzupełnia obowiązkowo po powrocie sumy punktów ECTS większej niż 30 na semestr, nadwyżka punktów może być na wniosek studenta odliczona od zajęć fakultatywnych wyższego semestru. 

W przypadku posiadania niedostatecznych środków w ramach umowy finansowej KA131 na sfinansowanie wszystkich zatwierdzonych w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie, UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).