Strona główna » Wymiana studentów i pracowników
Wyjazdy studentów Wydziału Zarządzania w ramach programu Erasmus+

 

Koordynator Erasmus:
Dr Angelika Kędzierska - Szczepaniak
e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl
pokój: 123

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=3054

Terminy rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020:

1. Składanie wniosków o wyjazd: 19.02 – 04.03.2019 r. (I część rekrutacji)

WNIOSEK o wyjazd

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia, ubiegający się o wyjazd na 1 roku studiów 2 stopnia zobowiązani są do wniosku o wyjazd załączyć poniższe oświadczenie:

Oświadczenie dla studentów 3 roku studiów 1 stopnia

Wnioski wraz załącznikami (np. certyfikaty językowe, zaświadczenia o działalności studenckiej) należy składać w Dziekanacie p.121 u pani Agnieszki Dormanowskiej w poniedziałki, wtorki oraz czwartki  w godzinach 9.30- 13.30.

Informacje dotyczące certyfikatów językowych ze Studium Języków Obcych UG: http://sjo.ug.edu.pl/certyfikaty

2. Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim: 06 - 07.03.2019 r. (II część rekrutacji): 

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 6 marca 2019 (środa) pok.123  LISTA

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 7 marca 2019 (czwartek) pok.123  LISTA

UWAGA Prosimy o przybycie na 10 minut przed planowaną godziną rozmowy kwalifikacyjnej, ze względu na ewentualne przesunięcia. Nie stawienie się na rozmowie jest równoważne z dyskwalifikacją .W przypadku uzasadnionej nieobecności, prosimy o pilny kontakt z Panią Prodziekan,e-mai: a.szczepaniak@ug.edu.pll

3. Ogłoszenie listy rankingowej: 08.03.2018 

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

UWAGA - OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ  POJADĄ POD WARUNKIEM  ROZLICZENIA SESJI - w terminie do dnia 29 marca 2019 roku.

4. Podpisywanie przez studentów dokumentów rekrutacyjnych/ ustalanie ostatecznych miejsc wyjazdu:  

11 – 12.03.2019 r. (III część rekrutacji)

Dokumenty rekrutacyjne (formularz stypendysty) podpisują zarówno osoby z listy podstawowej, jak i z listy rezerwowej.

Terminy podpisywania formularzy (można wybrać dowolny termin):

poniedziałek 11.03.2019   godz. 9.00 - 9.45 pokój 123

wtorek 12.03.2019     godz. 9.30 - 11.00 pokój 123

UWAGA! Każdy student zakwalifikowany na wyjazd z listy głównej oraz rezerwowej ma obowiązek osobiście w tych dniach podpisać wymagany dokument (formularz stypendysty). Studenci, którzy nie stawią się tego dnia do podpisania dokumentów wyjazdowych, nie zostaną zakwalifikowani do wyjazdu, nawet w przypadku osiągnięcia najlepszego wyniku w rekrutacji.

Proszę o przyniesienie wypełnionego formularza (bez podpisu).

Proszę nie zostawiać formularzy w dziekanacie - przyjmowane będą wyłącznie  formularze podpisane  przy koordynatorze Wydziałowym w wyznaczonych godzinach.

UWAGA ! Formularz należy wydrukować dwustronnie

formularzstypendysty.doc 

5. Zdanie protokołu do BWZS przez Komisję Rekrutacyjną WZR: 15.03.2019 r. Następuje zamknięcie rekrutacji na poziomie wydziałowym. W kolejnym etapie opiekę administracyjną na zakwalifikowanymi studentami przejmuje Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów UG w Rektoracie.

Zasady wymiany:

Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus UG:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/kontakt
 
Każdy student Wydziału Zarządzania, który chce aplikować o wyjazd na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ ma obowiązek zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Gdańskim przed przystąpieniem do rekrutacji.

UWAGA! - Wyjazdy do ISLANDII

Studenci aplikujący na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) mają możliwość wzięcia udziału w konkursie PISCES, który daje szansę na wygranie dodatkowego stypendium (więcej informacji www.pisces.edu.pl).

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą również uczęszczać w semestrze letnim na wykład do wyboru: Quality management driven by innovations. Wykład będzie odbywał się w blokach 4-godzinnych.


Wykaz uczelni partnerskich, aktualnie współpracujących z Wydziałem Zarządzania znajduje się w zakładce PARTNERZY


Kto może wziąć udział w rekrutacji?
W rekrutacji mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • I stopnia:
 1. studenci I roku, którzy zaliczyli pierwszy semestr nauki, mogą aplikować na wyjazd w semestrze III (z możliwością przedłużenia pobytu na semestr IV) lub na semestr IV,
 2. studenci II roku, którzy zaliczyli trzy semestry nauki, mogą aplikować na wyjazd w V semestrze, bez możliwości przedłużenia pobytu na semestr VI,
 3. studenci III roku, którzy zaliczyli pięć semestrów nauki, mogą warunkowo aplikować na wyjazd na II semestr studiów II stopnia, pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji, że rozpoczną studia magisterskie na Wydziale Zarządzania w kolejnym roku akademickim.
 • II stopnia:

     d. studenci I roku, którzy zaliczyli pierwszy semestr nauki, mogą aplikować wyłącznie na wyjazd w III semestrze na studiach II stopnia (nie mogą aplikować na wyjazd w semestrze IV ani na wyjazd całoroczny).
 
Z rekrutacji dyskwalifikowani są studenci, którzy w momencie rozpatrywania wniosku o wyjazd mają zaległości w postaci długu punktów ECTS, powtarzania przedmiotu czy nieuzupełnionych różnic programowych w trakcie poprzednich wyjazdów na wymiany studenckie. Dyskwalifikowani są również studenci, którzy w poprzednich latach akademickich zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus lub Erasmus+ i zrezygnowali z wyjazdu.
 

 • Możliwość przedłużenia pobytu, o której mowa w punkcie a), jest corocznie uwarunkowana wysokością budżetu oraz liczbą studentów przebywających na wymianie. O możliwości przedłużenia mailowo informuje studentów przebywających na wymianie Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus.
 • Studenci studiów niestacjonarnych wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+ nie są zwolnieni z opłat za studia w UG podczas realizacji mobilności.
 • Realizacja mobilności w ramach programu Erasmus+ w I semestrze studiów II stopnia nie jest możliwa.
 • Zakwalifikowanie do wyjazdu na wybraną uczelnię następuje tylko po spełnieniu wymogów językowych stawianych przez uczelnię partnerską. Informacje o wymogach znajdują się w pliku LISTA w zakładce PARTNERZY
 • Komisja rekrutacyjna ma prawo zweryfikować deklarowaną przez studenta znajomość języka obcego.

 
Dodatkowe ustalenia Koordynatora Wydziałowego:

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking osób aplikujących o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na podstawie:
 1. średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku:
 • z poprzedniego roku akademickiego, tj. 2017/2018, dla aktualnych studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia;
 • z semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019, dla aktualnych studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia;

     2. znajomości języka obcego potwierdzonej certyfikatem (-ami) i wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego (maksymalnie 0,5 pkt);
     3. potwierdzenia zaliczenia dwóch przedmiotów w języku angielskim zrealizowanych na Wydziale (+0,05 pkt za przedmiot, nie więcej niż 0,1 pkt);
     4. udokumentowanej działalności studenta w organizacjach studenckich i/lub aktywności w pracy na rzecz Wydziału (możliwość wpisania w uzasadnieniu wniosku) (maksymalnie +0,05pkt);
     5. Uzasadnienia wniosku (maksymalnie +0,05pkt).
 Na podstawie sumy punktów Komisja tworzy ranking zakwalifikowanych studentów, a następnie przydziela miejsca wyjazdów w miarę dostępnych miejsc w uczelniach partnerskich, według kolejności wskazań przez Studenta.

 • Student może być zakwalifikowany na listę rezerwową jeśli:
  1.  w dniu rozpatrywania wniosków wyjazdowych nie spełnia warunków regulaminu, ale może uzupełnić braki w wyznaczonym przez Komisję terminie. Po spełnieniu warunków student kwalifikowany jest na wyjazd w miarę dostępnych miejsc i przechodzi na listę rankingową.
  2.  spełnia warunki regulaminu, ale nie zakwalifikował się na wyjazd do wybranej przez siebie uczelni z powodu zbyt małej liczby punktów i nie chce realizować wyjazdu do innej uczelni. Student wpisany na listę rezerwową może zostać zakwalifikowany na wyjazd do wybranej uczelni, jeśli w terminie przed przekazaniem protokołu do Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus z wyjazdu do danej uczelni zrezygnuje inny student zakwalifikowany do wymiany.

 
Zasady realizacji programu studiów podczas wymiany Erasmus+:

 • Student uczestniczący w wymianie ma obowiązek zdobyć 30 punktów ECTS w każdym semestrze pobytu w uczeni partnerskiej.
 • Suma punktów ECTS zdobytych za udział w zajęciach z języków obcych w uczelni partnerskiej nie może przekroczyć 6 punktów ECTS.
 • Student jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą wykładów w uczelniach partnerskich i wyboru tych uczelni, które oferują przedmioty zbieżne ze studiowanym kierunkiem.
 • Dziekan ustala tryb i termin zaliczenia / egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów na UG, które przewidziane są w semestrze (roku), w czasie którego student przebywał za granicą.
 • Przedmiot obligatoryjny w programie studiów UG może być zaliczony przez Dziekana na podstawie zrealizowania adekwatnego przedmiotu za granicą.
 • Student jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych po powrocie do Polski, jeżeli w uczelni partnerskiej nie ma identycznych lub podobnych przedmiotów w ofercie.

LISTA

 • Student ma obowiązek zaliczyć zarówno ćwiczenia, jak i wykład.
 • Studenci, którzy mają w programie studiów seminarium, ustalają przed wyjazdem ze swoim promotorem zgodę na odbywanie zajęć drogą mailową podczas pobytu za granicą.  
 • Przy uznawaniu zajęć za zaliczone za granicą Dziekan kieruje się zbieżnością efektów kształcenia, w tym w szczególności: liczbą ECTS, treściami programowymi, formą oraz wymiarem zajęć, sposobem ich zaliczenia oraz uzyskanym wynikiem.
 • Jeżeli przedmiot realizowany za granicą jest identyczny lub zbieżny z przedmiotem, który należy zrealizować w Uniwersytecie Gdańskim, do Transcript of Records z ocenami uzyskanymi za granicą należy dołączyć syllabus z tego przedmiotu z uczelni partnerskiej.
 • W przypadku osiągnięcia z przedmiotów zrealizowanych za granicą oraz z przedmiotów, które student uzupełnia obowiązkowo po powrocie sumy punktów ECTS większej niż 30 na semestr, nadwyżka punktów może być na wniosek studenta odliczona od zajęć fakultatywnych wyższego semestru.