Strona główna » Wymiana studentów i pracowników
Praktyki studentów Wydziału Zarządzania w ramach programu Erasmus+

Praktyka w ramach programu Erasmus+ 

Informacje podstawowe 2019-20

Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 17 października 2017 r. i 14 września 2018 r.

Rekrutacja

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2017/2018 kwotę, która pozwoli na zrealizowanie minimum 50 praktyk z programu Erasmus+, w tym około 10 praktyk z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER, z którego finansowane są stypendia z dodatkiem socjalnym. Podana liczba możliwych do zrealizowania praktyk jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów z grupy 1 (Zasady płatności stypendium - tabela nr 1) na  możliwie najdłuższy okres trwania praktyk (3 miesiące). Dokładna liczba uczestników programu będzie uzależniona od  tego, jakie kraje docelowe wybiorą uczestnicy, a także od czasu trwania  poszczególnych praktyk.

Kryterium

O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania: stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER. 

Uwaga! Osoby, które:

  • skorzystały z dofinansowania w ramach umowy PO WER zawartej w roku 2016 lub 2017,
  • będą realizować praktyki jako absolwenci 

nie mogą uzyskać dofinansowania z funduszy PO WER w roku akademickim 2017/2018. Osoby takie mogą zrealizować mobilność dofinansowaną wyłącznie z budżetu programu Erasmus+, tj. bez dodatkowego wsparcia socjalnego.

Komplet dokumentów obejmuje:

  1. Formularz Stypendysty (oryginał),
  2. Letter of Intent (oryginał lub kopia),
  3. Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.

           Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.

Termin

Rekrutacja dotycząca wyjazdów w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 i potrwa do 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) godz. 14:00.

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów

Rektorat UG, pok. 203 (II piętro)

 

Osoby odpowiedzialne:

mgr Monika Butkiewicz

mgr Katarzyna Flis

kontakt: +48 58 523 24 42, erasmus.praktyki@ug.edu.pl

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke