Strona główna » Katedra Ekonometrii
O nas
Katedra Ekonometrii
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 08
129
8.00-14.00

Działamy od 1970 roku, najpierw jako Zakład Ekonometrii w Instytucie Finansów i Rachunku Ekonomicznego na Wydziale Ekonomiki Produkcji (obecnym Wydziale Zarządzania) Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie jako Zakład Ekonometrii w Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki (1972-1982). Od 1982 roku tworzymy Katedrę Ekonometrii. Organizatorem Zakładu Ekonometrii i pierwszym jego kierownikiem był prof. dr hab. Teodor Kulawczuk. Pracami Zakładu i Katedry kierowali w następnych latach doc. dr Jerzy Jarosław Kozubski (1972-1975), prof. dr hab. Teodor Kulawczuk (1975-2005) oraz prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki (2005-do chwili obecnej).

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z ekonometrii i badań operacyjnych oraz ich zastosowań na wszystkich poziomach nauczania na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu. Na macierzystym Wydziale odpowiadamy za studia na kierunku informatyka i ekonometria na specjalności analityka gospodarcza na studiach I i II stopnia.

W naszej pracy badawczej weryfikujemy podstawowe hipotezy stawiane na gruncie teorii ekonomii i finansów w ramach badań nad rynkiem finansowym w Polsce i na świecie oraz modelowaniem i prognozowaniem koniunktury gospodarczej, równowagi i wzrostu gospodarczego. W szczególności skupiamy się na efektywności rynków finansowych i ich mikrostrukturze, wycenie aktywów, prognozowaniu ich cen, stóp zwrotu i ich zmienności, pomiarze ryzyka inwestowania w różne klasy aktywów, funkcjonowaniu instytucji wspólnego inwestowania, strukturze terminowej stóp procentowych, dynamice kursów walutowych, wycenie długu, parytecie siły nabywczej, pomiarze międzynarodowej mobilności kapitału, dylemacie Feldsteina-Horioki, modelowaniu wzrostu gospodarczego oraz wzrostu i rozwoju regionalnego, w tym kapitału terytorialnego regionów. Oceniamy i prognozujemy systematycznie stan koniunktury gospodarki Polski, opracowujemy prognozy rozwoju gospodarczego w perspektywie średniookresowej, modelujemy wpływ globalizacji na wybrane kategorie ekonomiczne oraz opracowujemy system zarządzania organizacją gospodarczą w warunkach ryzyka.