Strona główna » Katedra Ekonometrii
O konferencji

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 06-08.05.2015 


 
CEL KONFERENCJI
 
Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 
Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, 
w tym w szczególności:
• równowagi makroekonomicznej,
• wzrostu i rozwoju gospodarczego,
• rynku kapitałowego, pieniężnego,
• ryzyka w działalności gospodarczej,
• instytucji użyteczności publicznej,
• ubezpieczeń,
• procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.
 
KOMITET NAUKOWY
 
Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
 
Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,
e-mail: modelowanie@ug.edu.pl