Strona główna » Katedra Ekonometrii
Program konferencji

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 06-08.05.2015 


Program konferencji

Środa, 6.05.2015 roku

12.30-14.00   Rejestracja uczestników konferencji

13.30-14.30   Obiad

14.45-15.00   Otwarcie konferencji

15.00-16.00   Wykład gościnny

Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zarządzanie ryzykiem systemowym – wyzwania teorii i praktyki

16.00-16.30   Przerwa kawowa
 
16.30-18.30   Sesja I A:  Rynek kapitałowy, pieniężny i ubezpieczeniowy

Michał Łukowski
Efektywność rynku kapitałowego w Polsce w odniesieniu do programów opcji menadżerskich

Sabina Nowak, Joanna Olbryś
Zależności korelacyjne w szeregach stóp zwrotu spółek notowanych w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Adam Marszk
Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku

Mirosław Bełej, Sławomir Kulesza
Modelowanie dynamiki szeregów czasowych cen nieruchomości

Anna Lucińska
Metody wyznaczania indeksu hedonicznego cen malarstwa na rynku aukcyjnym w Polsce

Ewa Majerowska, Ewa Spigarska
Wycena kapitału akcyjnego zakładów ubezpieczeń – ujęcie księgowe a rynkowe

16.30-18.50   Sesja I B:  Równowaga, wzrost i rozwój gospodarczy

Grzegorz Szafrański
Równomierne i relatywne zmiany cen – analiza czynnikowa komponentów CPI

Mariusz Hamulczuk, Marcin Idzik
Zgodność i predyktywność testów koniunktury bankowej z koniunkturą ogólnogospodarczą

Karolina Tura
Kierunki rozwoju systemów prognozowania inflacji w bankach centralnych wdrażających strategię bezpośredniego celu inflacyjnego

Katarzyna Walerysiak-Grzechowska
Analiza głównych cech oczekiwań inflacyjnych konsumentów indywidualnych w Polsce w latach 2004-2014

Grzegorz Rządkowski, Iwona Głażewska, Katarzyna Sawińska
Zastosowanie funkcji logistycznej oraz funkcji Gompertza w ekonomii i zarządzaniu

Tomasz Kopyściański, Tomasz Rólczyński
Ocena trafności prognoz dochodów jednostek samorządu powiatowego

Jacek Bednarz, Edward Kozłowski
Badanie własności kursów efektywnych w perspektywie pytania o stabilność rynków walutowych

18.50-20.00   Kolacja

Czwartek, 7.05.2015 roku

9.00- 10.00    Wykład gościnny

Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański, Rada Polityki Pieniężnej
Dylematy polityki pieniężnej

10.00-10.30   Przerwa kawowa
 
10.30-12.00   Sesja II:  Zastosowania metod ilościowych

Maciej Nowak, Tadeusz Trzaskalik
Podejście quasi-hierarchiczne  w dyskretnym wielokryterialnym programowaniu dynamicznym

Edward Nowak
Metody ilościowe w rachunku kosztów przedsiębiorstwa

Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman
Ocena wpływu wartości stałej Minkowskiego na możliwość identyfikacji wartości nietypowych w zbiorach danych o wysokim wymiarze

12.30-13.30   Obiad
 
13.30-14.30   Wykład gościnny

Matti Viren, University of Turku, Finlandia
Predicting the worst: banking crises in Europe

14.30-16.00   Sesja III A:  Miscellanea

Ewelina Sokołowska, Jerzy Wiśniewski
Prognozowanie cen w gospodarce komunalnej

Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa
Czy otwarte fundusze emerytalne były nieefektywne?

Teresa Czerwińska
Ryzyko regulacyjne w sektorze ubezpieczeń – analiza nowej architektury instytucjonalno-regulacyjnej polityki ostrożnościowej w sektorze ubezpieczeń

 
14.30-16.00   Sesja III B:  Miscellanea

Joanicjusz Nazarko
Metodyka badawcza gospodarczego foresightu regionalnego

Stanisław Wieteska
Wypadki na przejazdach kolejowych w jako element ryzyka w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce

Jerzy Zemke
Pomiar ryzyka procesów decyzyjnych w zróżnicowanym typologicznie otoczeniu uwarunkowań

16.00-16.20   Przerwa kawowa

16.20-19.00   Sesja IVA:  Gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje użyteczności publicznej

Anna Sączewska-Piotrowska
Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu logitowego

Beata Jackowska
Analiza kohortowa czasu istnienia mikroprzedsiębiorstw w Gdańsku

Jacek Winiarski
Metodyka budowy komputerowego systemu zarządzania ryzykiem w publicznej uczelni wyższej – studium przypadku

Justyna Kujawska
Czy zdrowie jest dobrem podstawowym czy luksusowym?

Joanna Czerepko, Błażej Ziemann
Wykorzystanie analizy skupień do oceny wpływu profili internautów na działanie e-marketingowe polskich portali internetowych

Teresa Plenikowska, Beata Jackowska
Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w pierwszych latach pobytu w domu pomocy społecznej

Anna Seiffert
Wykorzystanie systemów klasyfikacyjnych w celu doskonalenia przepływu informacji o kosztach w ochronie zdrowia

Maria Lisiecka
Metoda DEA - przykład zastosowania badania i ankiety do pomiaru efektywności pracowników umysłowych, których praca mierzona jest jakościowo, na przykładzie pracowników biur rachunkowych z Trójmiasta

16.20-18.20   Sesja IVB:  Demografia i rynek pracy

Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz
Ilościowa analiza skuteczności realizacji programu wsparcia bezrobotnych

Dagmara Nikulin
Praca nierejestrowana w Polsce – analiza skali i dynamiki zjawiska

Aleksandra Matuszewska-Janica
Analiza ekonometryczna wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w polskim sektorze edukacyjnym

Kamil Jodź
Stochastyczne modelowanie umieralności w populacjach niejednorodnych

Kamil Wilak
Modelowanie trendu stopy bezrobocia w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności

Dariusz Karaś
Wykorzystanie teorii gier do analizy rynku pracy

 
20.00-22.00   Uroczysta kolacja w hotelu Sheraton w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 10, sala InAzia

Piątek, 8.05.2015 roku

9.00-10.40     Sesja VA:  Rynek kapitałowy, pieniężny i ubezpieczeniowy

Ewa Wycinka
Modelowanie czasu do zaprzestania spłat kredytu lub wcześniejszej spłaty jako ryzyka konkurencyjnego

Dorota Ciołek, Ilona Wrześniewska, Tomasz Zarzycki
Ocena wysokości i modelowanie determinant deklarowanej gotowości do zapłaty (WTP) w celu oszacowania ekonomicznej wartości procesów równoważenia skutków eutrofizacji – regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej

Ewa Czapla
Długookresowe powiązania krótko- i długoterminowych stóp procentowych Polski i strefy euro

Aneta Kłodzińska
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce

Marta Chylińska, Paweł Miłobędzki
Zależności pomiędzy cenami kontraktów terminowych na miedź na giełdzie kontraktów terminowych w Szanghaju


9.00-10.40     Sesja VB:   Równowaga, wzrost i rozwój gospodarczy

Karolina Sobczak
Monetarne kryteria konwergencji nominalnej w modelu nowej szkoły keynesowskiej

Mateusz Bogdański, Krystyna Strzała
Bliźniaczy deficyt – zależność liniowa czy nieliniowa

Lech Kujawski
Zastosowanie dynamicznych modeli o zróżnicowanej częstotliwości do modelowania makroekonomicznego

Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki
Empiryczna weryfikacja wpływu kapitału terytorialnego na rozwój polskich powiatów. Podejście neoklasyczne

Małgorzata Borzyszkowska
Weryfikacja empiryczna hipotezy neutralności pieniądza w Polsce w latach 1996-2012

10.40-11.10   Przerwa kawowa
 
11.10-13.10   Sesja VI:   Równowaga, wzrost i rozwój gospodarczy

Magdalena Osińska, Jerzy Boehlke, Marcin Fałdziński, Maciej Gałecki
Ekonometryczna analiza tempa wzrostu gospodarki Irlandii w latach 1980-2014 jako przykład cudu gospodarczego

Mateusz Pipień
Cechy empiryczne cyklu finansowego – Metody podpróbkowania w procesach prawie okresowo skorelowanych

Jacek Batóg
Analiza wpływu kryzysów gospodarczych i zadłużenia publicznego na konwergencję dochodową w krajach Unii Europejskiej w latach 1993-2013

Mariola Piłatowska, Aneta Włodarczyk, Marcin Zawada
Środowiskowa krzywa Kuznetza w państwach UE – podejście progowej kointegracji

13.10-13.20   Zakończenie konferencji
 
13.20-14.20   Obiad