Strona główna » Katedra Ekonometrii
O konferencji

VIII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej

Sopot, 27-29.05.2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

  • równowagi makroekonomicznej,
  • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • rynku kapitałowego, pieniężnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej,
  • instytucji użyteczności publicznej,
  • ubezpieczeń,
  • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

Referaty przedstawione na konferencji po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą być publikowane w Statistics in Transition. New Series, Przeglądzie Statystycznym oraz kwartalniku Zarządzanie i Finanse (ZiF).  

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Janusz Brzeszczyński, Northumbria University, Wielka Brytania; Uniwersytet Łódzki
Prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr Matti Virén University of Turku, Finlandia

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

Tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Strona www konferencji