Strona główna » Katedra Ekonometrii
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2023

X KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
30-31.05.2023
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

  • równowagi makroekonomicznej,
  • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • rynku kapitałowego, pieniężnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej,
  • instytucji użyteczności publicznej,
  • ubezpieczeń,
  • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl