Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


WPROWADZENIE

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG


Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


Drodzy Studenci!

Oddajemy w Wasze ręce podręcznik do studiowania wybranych treści z zakresu problematyki mieszczącej się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansach. W szczególności dedykujemy tę książkę Studentom kierun- ku Zarządzanie, dokonującym wyboru specjalności naukowej, której merytoryczną opiekę sprawują pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. Jest to specjal- ność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.

W książce znajdziecie szereg zadań opartych na studiach przypadków, które będą wspierały proces realizacji ćwiczeń oraz laboratoriów komputerowych. Naszą intencją było dostarczenie Wam w możliwie atrakcyjnej i przystępnej formie prak- tycznych studiów przypadków, na podstawie których realizujemy proces dydak- tyczny. Na początku każdego rozdziału podręcznika zamieszczony został kod QR, po zeskanowaniu którego otwiera się specjalnie utworzony katalog z materiałami do studiowania, zawartymi na stronie Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Podręcznik ten ma tym samym charakter interaktywny, a poprzez umieszczanie na serwerze UG nowych, stale aktualizowa- nych materiałów możecie w przystępny i wygodny dla siebie sposób zgłębiać podej- mowaną na zajęciach problematykę.

W procesie dydaktycznym staramy się pokazywać Wam praktyczne przykłady, nierzadko opierając się na własnych doświadczeniach biznesowych i komercjali- zacyjnych. Jako pracownicy naukowi, w pełni oddani swojej pracy, dzielimy ją w za- sadzie na trzy podstawowe rodzaje działalności. Po pierwsze, stale się rozwijamy i uczymy. W procesie awansu zawodowego, zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe, dużą część naszej aktywności poświęcamy badaniom i publikacjom. To podstawowy, choć często niedostrzegany przez samych studentów element naszej codzienności. Po drugie, jesteśmy stale obecni zarówno w projektach naukowych (również na styku z biznesem), jak i stricte w pracach komercjalizacyjnych. Poprzez specjalnie do tego celu powołane jednostki biznesowe – w ramach struktury Uni- wersytetu Gdańskiego*, realizujemy szereg prac wdrożeniowych, ekspertyz, a tak- że zleceń na potrzeby praktyki gospodarczej. W ten sposób ciągle się rozwijamy, a zdobywając kolejne doświadczenia, jesteśmy w stanie dostarczać Wam aktual- nych i praktycznych rozwiązań, ważnych z punktu widzenia Waszej aktywności za- wodowej. I tu dotykamy trzeciej sfery naszej pracy na Uniwersytecie Gdańskim, jaką jest dydaktyka. Realizowana jest ona przez nas nie tylko na poziomie studiów licen- cjackich, magisterskich, ale także podyplomowych, doktoranckich i profilowanych (np. typu MBA). Prowadzimy również szkolenia skierowane do przedsiębiorstw, uczestniczymy w kongresach, konferencjach i dyskusjach w ramach sympozjów naukowo-gospodarczych. Naszą działalnością dydaktyczną i popularyzującą wyniki badań naukowych oddziałujemy na szeroko pojęte otoczenie społeczne Uniwersy- tetu Gdańskiego. Realizując tę trzecią misję naszej Uczelni, staramy się być obecni w życiu społecznym i gospodarczym nie tylko na poziomie regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym.

W Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw zatrudnionych jest dwunastu pracowników naukowo-dydaktycznych. Jesteśmy bardzo zgranym i wspierającym się w tych wszystkich aktywnościach zawodowych zespołem. Różnimy się jednak wzajemnie, czego przejawem jest szerokie spektrum specjalizacji, jakie każdy z nas w toku zdobywanych doświadczeń osiągnął. Pochodną tych specjalizacji są zróżnicowane studia przypadków, opracowane w kolejnych rozdziałach niniejszego podręcznika. Nie ma on tym samym w pełni homogenicznej struktury, gdyż każdy z nas będzie realizował na specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa inne przedmioty, których specyfika wynika zarówno z wykształconych metod, technik i narzędzi, jakie stosowane są w teorii nauk ekonomicznych, jak i z pragmatyzmu praktyki gospodarczej.

Wierzę, że podjęta przez nas inicjatywa napisania tego innowacyjnego podręcznika spotka się z Waszym zainteresowaniem, a poprzez jego specyficzną formę bę- dziecie aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.Prawdziwe studiowanie to nieustanny proces zdobywania wiedzy. To wykształ- cenie w nas samych przyzwyczajenia do czytania, dyskusji i polemiki. Studiowa- nie poszerza nasze horyzonty, sprawia, że potrafimy krytycznie oceniać otaczającą nas rzeczywistość. Wiedza wsparta intuicją staje się niezwykle cennym atrybutem współczesnego człowieka, w tym w szczególności również i menedżera. Intuicja ta jednak opiera się na wcześniejszych doświadczeniach. Już na poziomie studiów ini- cjujmy zatem doskonalenie w nas samych rozumowania opartego na indukcji, czyli na „wnioskowaniu poprzez przypadki”. Im więcej z nich zrealizujemy, tym wyższa będzie Wasza pozycja na rynku pracy, wynikająca bezpośrednio tak z posiadanej wiedzy, jak i nabytych podczas studiów umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Paweł Antonowicz