Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 10

dr Mariusz Chmielewski

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Jednym z segmentów rynku finansowego jest rynek pieniężny – dokonuje się na nim obrotu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi terminie wykupu do jednego roku. Jest to rynek, który wykorzystywany jest do zarządzania płynnością podmiotów gospodarczych. Na rynku tym obecnie wykorzystuje się wiele instrumentów finansowych. Jednym z najstarszych instrumentów finansowych funkcjonujących na rynku pieniężnym są weksle. Weksel jest to rodzaj papieru wartościowego, w którym jedna ze stron zobowiązuje się bezwarunkowo do spłacenia określonej sumy wekslowej we wskazanym terminie stronie przeciwnej. Określenie bezwarunkowe oznacza, że sam dokument weksla nie jest związany jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące weksla jako narzędzia rynku pieniężnego oraz zaprezentowana zostanie analiza przypadku wykorzystania weksla jako narzędzia do regulowania płynności finansowej przedsiębiorstwa realizującego projekt inwestycyjny. 

 


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 10

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO 
Weksel

dr Mariusz Chmielewski

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


AKTY PRAWNE


  1. Ustawa - Prawo wekslowe (PDF)
  2. Komentarz do ustawy - Prawo wekslowe
  3. Zarys polskiego prawa wekslowego (PDF)
     

CIEKAWE STRONY


  1. Weksel - co to takiego?
  2. Pojęcie i funkcje weksela in blanco
  3. Historia weksli
  4. Prawo wekslowe
  5. Źródła prawa wekslowego (PDF)