Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 29

dr inż. Ewa Malinowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Obecnie znaczącą rolę w relacjach pomiędzy podmiotami rynku odgrywają wymagania klienta, które stanowią kierunek ich działań. Patrząc przez pryzmat zaspokajania potrzeb klientów organizacje, zarówno produkcyjne jak i usługowe zmuszone są do ponoszenia różnego rodzaju kosztów. Chcąc utrzymać się na rynku, wprowadzają działania, których celem jest ustalenie kryteriów jakościowych uznawanych przez klienta za kluczowe, utrzymanie ich na odpowiednim poziomie oraz doskonalenie w taki sposób, aby klient nie tylko był zadowolony, lecz również pozytywnie zaskoczony poziomem oferowanych produktów czy usług.

Nakłady finansowe, które są ponoszone w celu osiągnięcia założonego poziomu jakości przez organizacje mogą stanowić elementy tak zwanych kosztów jakości i być: identyfikowane, kontrolowane i analizowane. Obserwacja wysokości, zmian struktury, tendencji tych kosztów może służyć do optymalizacji procesów i działań istotnych dla jakości, poprzez zidentyfikowanie nieefektywnych działań, krytycznych punktów w procesie projektowania i  realizacji wyrobów oraz usług.

Aby mieć pełen obraz sytuacji jakościowej, która bezpośrednio oddziałuje na kondycje przedsiębiorstwa, należy wprowadzić rachunek kosztów jakości (RKJ). Stanowi on swoisty system identyfikacji, pomiaru oraz przetwarzania informacji o kosztach jakości dla celów zarówno rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Pomaga on w identyfikacji poszczególnych kosztów, ich wyceny, ewidencji oraz analizy. Ich rejestracja na odpowiednich kontach (bilansowych i niebilansowych) i w odpowiednich przekrojach kosztów związanych z jakością, może pomóc w analizie poziomu działań zmierzających do poprawy jakości. Rachunek kosztów jakości pozwala na wzrost efektywności działalności przedsiębiorstwa poprzez wskazanie źródeł powstawania odchyleń od wymagań jakościowych, pomiar ich wartości oraz realizację działań niwelujących te odchylenia.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 29

IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW JAKOŚCI


dr inż. Ewa Malinowska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIA


1. Identyfikacja kosztów jakości