Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 15

dr inż. Ewa Malinowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Idea ciągłego doskonalenia w praktyce jest wykorzystywana bardzo szeroko. Wiele organizacji stosuje prostą zasadę PDCA (Plan-Do-Check-Act – planuj, realizuj, kon- troluj, koryguj), nie zdając sobie sprawy, że jest ona podstawową zasadą, przywoły- waną przez znormalizowane dokumenty, przedstawiające tryb postępowania, który ma ułatwić dążenie do doskonałości organizacji. W myśl tej zasady organizacja po- winna w sposób ciągły monitorować swoje zasoby, działania na tle otoczenia i do- stosowywać swój profil działalności do stale zmieniających się wymagań klientów.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 15

ROLA AUDITU W PROCESIE DOSKONALENIA
(studium przypadku)


dr inż. Ewa Malinowska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


MATERIAŁY POMOCNICZE


1. Norma 9001
2. Forumularze Auditowe
3. Norma 9001 (fragment)
4. Formularz zadań nr 0
5. Formularz zadań nr 1
6. Formularz zadań nr 2
7. Formularz zadań nr 3
8. Formularz zadań nr 4
9. Formularz zadań nr 5
10.Formularz zadań nr 6