Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 8

dr Renata Płoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Mniej więcej od lat 60. XX w. jesteśmy świadkami wyraźnego wzrostu zainteresowania problematyką miejsca przedsiębiorstwa w społeczeństwie i jego społeczną odpowiedzialnością. Dość szybko okazało się, że koncepcja społecznej odpowiedzialności, którą próbują realizować przedsiębiorstwa, wymaga doprecyzowania i uporządkowania – w przeciwnym razie ich wysiłki będą odbierane jako chaotyczne, wycinkowe, a nawet jako zabieg wyłącznie wizerunkowy. W konsekwencji zaczęły się pojawiać różnego rodzaju wytyczne i standardy dla przedsiębiorstw, które chcą w sposób świadomy i odpowiedzialny prowadzić swoją działalność i kształtować relacje z interesariuszami.

W poniższym rozdziale spróbujemy przyjrzeć się najbardziej znanym wytycznym i standardom. Wśród nich będą nie tylko rozwiązania szczegółowe, zawierające szereg konkretnych wskazówek i objaśnień, ale również propozycje bardziej ogólne, które w sposób dość ogólnikowy wskazywać będą na najważniejsze obowiązki i obszary, w których należy wdrożyć odpowiedzialne zarządzanie. Pierwszą grupę stanowić będą wytyczne o charakterze ogólnym i jednocześnie wielowymiarowe, pokazujące szerokie spektrum działań, jakie powinny być realizowane przez przedsiębiorstwa aspirujące do miana społecznie odpowiedzialnych. W dalszej części zapoznamy się z opracowaniami, które mają charakter wycinkowy i dotyczą pojedynczych obszarów odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Na koniec, pokrótce omówimy standardy i wytyczne, które odnoszą się do raportowania, będącego jednym z najważniejszych sposobów komunikowania się podmiotów gospodarczych z interesariuszami, a dla tych ostatnich stanowiącego główne, a nierzadko jedyne, źródło informacji na temat działalności tych podmiotów.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 8

STANDARDY I WYTYCZNE Z ZAKRESU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA


dr Renata Płoska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIE


 1. Zadanie z identyfikacji działań przedsiębiorstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

STANDARDY I WYTYCZNE


 1. Accountability Standards
 2. Caux Round Table Principles for Responsible Business
 3. Cele Zrównoważonego Rozwoju
 4. EMAS - System ekozarządzania i audytu
 5. GRI - Global Reporting Inntiative
 6. ISO 14001 System zarządzania środowiskowego - broszura
 7. ISO 14001 System zarządzania środowiskowego - strona internetowa
 8. ISO 26000: Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji - broszura
 9. ISO 26000: Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji - strona internetowa
 10. ISO 37001 - System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi - broszura
 11. ISO 37001 - System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi - strona internetowa
 12. ISO 45001 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - strona internetowa
 13. SA 8000 Standard
 14. SIN - Standard Informacji Niefinansowej
 15. The International Integrated Reporting Framework
 16. United Nations Global Compact
 17. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (decyzja 2011, wersja polska)
 18. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (wersja polska)
 19. Wolontariat pracowniczy w Polsce - przewodnik dla biznesu
   

ARTYKUŁY NAUKOWE


 1. Płoska R., Próchniak J., Nowak P. (2019), The Role of Port Authorities in Poland in Achieving Sustainable Development Goals Based on the Example of Port of Gdynia Authority
   

AKTY PRAWNE


 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
   

PORTALE INTERNETOWE


 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu