Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 13

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Wprowadzenie produktu nieżywnościowego do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE), mimo wolnego rynku, jest silnie uwarunkowane obowiązującym prawem. Przedsiębiorca wytwarzający określone dobra musi się podporządkować istniejącym regulacjom, których treść narzuca określone postępowanie, w zależności od wpływu danego produktu na bezpieczeństwo użytkowania. Ten fakt łączy się z koniecznością przejścia tzw. certyfikacji obowiązkowej oraz posiadania na produkcie znaku CE. Oprócz certyfikacji obowiązkowej producent może poddać swój produkt ocenie w ramach certyfikacji dobrowolnej. Dzieje się tak, jeśli podmiot wprowadzający produkt do obrotu chce wzmocnić swoją konkurencyjność i wykazać np., że jego wyrób spełnia inne, ponadobowiązkowe wymagania, szczególnie jakościowe. Najbardziej wiarygodną certyfikacją (obowiązkową, dobrowolną) jest ta, którą prowadzą tzw. jednostki akredytowane, posiadające odpowiednie kompetencje do prowadzenia danej certyfikacji.

Ponieważ w swojej pracy zawodowej, np. jako właściciel/ka firmy możesz stanąć przed takim wyzwaniem, dzięki materiałowi zawartemu w tym rozdziale przygotujesz się merytorycznie i praktycznie studentów do procesu certyfikacji obowiązkowej i/lub dobrowolnej, w której możesz w przyszłości uczestniczyć, chcąc wprowadzić swój produkt na rynek. Przygotowane zadanie ma pozwolić zapoznać się z hipotetyczną, konieczną drogą, prowadzącą do uzyskania - z jednej strony oznakowania CE, z drugiej zaś – do prawa posługiwania się innymi oznakowaniami, wyróżniającymi produkt na rynku pod względem jakości.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 13

DROGA PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESIE CERTYFIKACJI OBOWIĄZKOWEJ
I DOBROWOLNEJ WYROBÓW


prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


  1. Dyrektywa (PDF)
  2. Lista 1
  3. Lista 2
  4. Lista 3
  5. Lista 4
  6. Lista koniecznych etapów
  7. Zestawienie oznakowań