Strona główna » VII konferencja Modelowanie i prognozowanie
O konferencji

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 29-31.05.2017


CEL KONFERENCJI
 
Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI
 
Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, 
w tym w szczególności:

  • równowagi makroekonomicznej,
  • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • rynku kapitałowego, pieniężnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej,
  • instytucji użyteczności publicznej,
  • ubezpieczeń,
  • procesów demograficznych.


Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel
Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Prof. dr Matti Virén

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
 
Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,
e-mail: modelowanie@ug.edu.pl