Strona główna » Nauka
Studentom i pracownikom polecamy nasze NOWE publikacje

Szanowni Państwo

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji, tj. zdalnie prowadzonych zajęć, Studenci Wydziału Zarządzania UG powinni częściej i w jeszcze większym niż do tej pory zakresie sięgać do publikacji naukowych, na tej stronie będziemy umieszczali nowe publikacje pracowników Wydziału Zarządzania UG.

Ideą jest to, abyśmy zarówno my sami, a więc pracownicy naukowo-dydaktyczni WZR UG - korzystali w jeszcze większym stopniu z dorobku publikacyjnego i polecali go wybranym Studentom, realizując określone zajęcia dydaktyczne. W ten sposób będziemy nie tylko inspirowali się wzajemnie do intensywnej pracy naukowej, ale również mogli polecać wybrane teksty Państwu - Studentom naszego Wydziału, prowadząc przedmioty, w ramach których będziecie mogli poszerzać swoje horyzonty. Liczę oczywiście również na to, że nasze nowe publikacje będą wykorzystywane przez Państwa w procesie pisania prac dyplomowych.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Jarosław Waśniewski, Jędrzej Strumiłło, Koncepcje zarządzania podmiotami leczniczymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020 »
Data publikacji: Środa, 31 marca 2021 roku
Sadkowska J., Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych", 2021, Warszawa, Difin, 350 s., ISBN 978-83-8085-894-7. »
Data publikacji: Piątek, 05 marca 2021 roku

"W literaturze zarówno światowej, jak i krajowej występuje zauważalna luka badawcza związana z nierozpoznaniem zjawiska, jakim jest kultura podejmowania ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, a w konsekwencji:

1. niedostatecznym zdiagnozowaniem istoty oraz przejawów powyższego zjawiska, wymiarów kultury podejmowania ryzyka oraz jej uwarunkowań

2. niezidentyfikowaniem rodzajów tej kultury oraz jej potencjalnego oddziaływania

3. brakiem analiz dotyczących potencjalnych możliwości sposobów kształtowania kultury podejmowania ryzyka w przedsiębiorstwie.

Powyższy wątek badawczy jest w przypadku przedsiębiorczości rodzinnej kluczowy, przede wszystkim w kontekście poznania, jakie oddziaływanie na kulturę podejmowania ryzyka wywiera kultura ryzyka właścicieli przedsiębiorstwa, a jakie kultura ryzyka innych interesariuszy, w tym pracowników. Wskazana powyżej luka badawcza ma istotne konsekwencje w obszarze praktyki gospodarczej. W aspekcie praktycznym, w procesach zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym uwaga właściciela lub innej osoby zarządzającej koncentruje się na identyfikacji, a następnie analizie ryzyka w celu zaplanowania optymalnych reakcji na nie. Pomija się natomiast aspekty kulturowe związane z ryzykiem oraz znaczenie, jakie mają one dla podejmowanych decyzji, a w konsekwencji dla rezultatu prowadzonych działań i przedsięwzięć. Przedsiębiorcy rodzinni nie umieją identyfikować, przez co nie znają specyfiki kultury ryzyka istniejącej w przedsiębiorstwie, w efekcie finalnym zaś nie potrafią jej kształtować i rozwijać zgodnie z przyjętymi założeniami. Ponadto przedsiębiorcy nie mając świadomości i wiedzy dotyczącej relacji pomiędzy kulturą ryzyka a kulturą innych interesariuszy nie potrafią identyfikować jej słabych i mocnych stron, oraz zagrożeń i szans, jakie z niej wynikają. W konsekwencji nierozpoznana kultura podejmowania ryzyka może sama stanowić istotne źródło ryzyka dla przedsiębiorstwa, a przez to zmniejszać szanse na powodzenie realizowanych przedsięwzięć."

Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej »
Data publikacji: Piątek, 05 marca 2021 roku

Wiśniewska M., "Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej", Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2021.

Wydanie publikacji dofinansowane przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

Woźniak, M. Sustainable Approach in IT Project Management—Methodology Choice vs. Client Satisfaction. Sustainability, 2021, 13, 1466. »
Data publikacji: Sobota, 13 lutego 2021 roku
Produkty Ubezpieczeniowe »
Data publikacji: Wtorek, 09 lutego 2021 roku

Produkty Ubezpieczeniowe

Piotr Pisarewicz, Anna Gierusz, Patrycja Kowalczyk – Rólczyńska, Agnieszka Pobłocka

„Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”

Wrycza S., Gajda D., Palvia P. Information Technology Issues in Poland, pp. 345–354 in: Palvia P. et al., The World IT Project, World Scientific-Now Publishers, 2020. »
Data publikacji: Czwartek, 14 stycznia 2021 roku
Kinga Bauer, Stanisław Hońko, Teresa Orzeszko, Arleta Szadziewska, Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 grudnia 2020 roku
P. Antonowicz (red.), Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa - Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 1-387. »
Data publikacji: Wtorek, 01 września 2020 roku
Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Information Technology Issues in Poland (Chapter 27), in: Palvia P. et al. (eds) The World IT Project, World Scientific-Now Publishers Series in Business, 2020 »
Data publikacji: Wtorek, 01 września 2020 roku
Joanna Rutecka-Góra, Kamila Bielawska, Milena Hadryan, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Zrozumiałość przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020. »
Data publikacji: Niedziela, 26 lipca 2020 roku
Jędrzej Siciński, NEGATIVE EXTERNALITIES OF SHAREHOLDER VALUE ORIENTATION AND ITS IMPACT ON GLOBAL FINANCIALIZATION, Vol 19 No 2 (2020): Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia »
Data publikacji: Niedziela, 28 czerwca 2020 roku
Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Chebab, Iwona Bąk, Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak, Giusepp eI Polo, Innovation level and local development of EU regions. A new assessment approach »
Data publikacji: Piątek, 12 czerwca 2020 roku
Nazarczuk, J. M. ., Umiński, S. ., & Jurkiewicz, T. . (2020). Foreign ownership as a neglected factor in regions’ smart specialisation exports. Journal of Business Economics and Management, 21(3), 826-850. »
Data publikacji: Niedziela, 03 maja 2020 roku
Leszek Pawłowicz: To nie jest kryzys finansowy, ale podażowo-popytowy [WYWIAD], Dziennik Gazeta Prawna, z dnia: 23.04.2020 »
Data publikacji: Niedziela, 26 kwietnia 2020 roku
Jacek Maślankowski, Łukasz Brzezicki, Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym, Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2020, vol. 65, 2, 30–42 »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 roku
Teresa H. Bednarczyk, Kamila Bielawska, Beata Jackowska, Ewa Wycinka: Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń, Wyd. UG, 2019. »
Data publikacji: Wtorek, 14 kwietnia 2020 roku
Boguszewicz-Kreft, M.; Kuczamer-Kłopotowska, S.; Kozłowski, A.; Ayci, A.; Abuhashesh, M. The Theory of Planned Behaviour in Medical Tourism: International Comparison in the Young Consumer Segment. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1626. »
Data publikacji: Piątek, 03 kwietnia 2020 roku
Sabina Nowak, Urszula Mrzygłód, Magdalena Mosionek-Schweda, Jakub M. Kwiatkowski (2020), What Do We Know about Dividend Smoothing in This Millennium? Evidence from Asian Markets, Emerging Markets Finance and Trade, DOI: 10.1080/1540496X.2019.1711367 »
Data publikacji: Niedziela, 29 marca 2020 roku