Strona główna » Nauka
Wymogi dla autorów

Materiały przekazywane do publikacji powinny być zgodne z załączonym poniżej szablonem edytorskim. Elektroniczną wersją opracowania wraz z dwoma egzemplarzami wydruku należy przesłać listem na adres redakcji lub złożyć w Sekretariacie Redakcji w Sopocie (ul. Armii Krajowej 101, pok. 121). Elektroniczną wersję można również przesłać mailem na adres Sekretarza Redakcji (zif@wzr.ug.edu.pl). Prosimy, aby nazwą pliku było nazwisko autora. Jeżeli opracowanie zawiera wykresy prosimy również o dołączenie oddzielnego pliku programu Excel z danymi do ich sporządzenia.


Objętość opracowania powinna mieścić się w granicach 8–15 stron. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z autorem. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.


Do tekstu opracowania należy dołączyć pismo, zgodne z poniższym wzorem, w którym autor przenosi na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego autorskie prawa majątkowe do opracowania, oświadczając jednocześnie, iż jest ono oryginalnym dziełem, i że nie zostało opublikowane w innym wydawnictwie. W piśmie tym należy podać nazwę i adres miejsca pracy oraz e-mail i numer telefonu umożliwiające bezpośredni kontakt z autorem opracowania.
 

Redakcja „Zarządzania i Finansów” jest zainteresowana publikowaniem opracowań przygotowanych z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszelkie przejawy nierzetelności naukowej wykryte przez redakcję, objawiające się w takich praktykach jak „ghostwriting” czy „guest authorship”, będą dokumentowane i demaskowane poprzez powiadamianie władz uczelni zatrudniających autorów, którzy się ich dopuszczają. „Ghostwriting” polega na pominięciu wśród autorów osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. „Guest authorship” (określane również jako „honorary authorship”) oznacza przypisanie sobie autorstwa lub współautorstwa opracowania innej osoby, i zwykle sprowadza się do „dopisania się” do faktycznego autora publikacji. Aby przeciwdziałać tego typu praktykom, do każdego opracowania przygotowanego przez więcej niż jednego autora należy dołączyć deklarację zgodną z poniższym wzorem, mówiące o wkładzie każdego z nich w powstanie opracowania. W przypadku finansowego wsparcia prac nad przygotowaniem publikacji, udzielonego przez instytucję zewnętrzną, jej autor jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie we wstępie opracowania.


Szablon edytorski artykułów

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Deklaracja wkładu poszczególnych autorów w powstanie opracowania zbiorowego