Strona główna » Nauka
Procedura recenzowania
 1. Procedura recenzowania opracowań zgłoszonych do druku w „Zarządzaniu i Finansach” jest zgodna z wytycznymi MNISW pt. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach.
 2. Każde opracowanie zgłoszone do druku w „Zarządzaniu i Finansach” podlega recenzji dwóch niezależnych osób spoza Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o udokumentowanym dorobku naukowym w danej dyscyplinie (subdyscyplinie) z zachowaniem anonimowości autorów i recenzentów (tzw. „double-blind review process”).
 3.  W wypadku prac w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym kraju niż instytucja, w której afiliowany jest autor opracowania.
 4. Opracowanie zgłoszone do druku po pozytywnej ocenie Redakcji „Zarządzania i Finansów” (odpowiedniego redaktora tematycznego i redaktora statystycznego) otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny (INI).
 5. Redaktor naczelny na wniosek odpowiedniego redaktora tematycznego powołuje dwóch recenzentów danego opracowania, którym przypisuje się indywidualne numery recenzji (INR).
 6. Opracowanie w wersji drukowanej lub elektronicznej, po usunięciu wszystkich danych umożliwiające identyfikację autora (tj. imię, nazwisko, afiliacja, tytuł i stopień naukowy), kierowane jest do recenzentów.
 7. Recenzenci oceniają opracowanie wg kryteriów uwzględnionych w formularzu recenzji i na tej podstawie formułują jeden z następujących wniosków:
  a)      opublikowanie opracowania w aktualnej postaci,
  b)      opublikowanie opracowania po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji,
  c)      opublikowanie opracowania po przeredagowaniu i ponownej recenzji,
  d)     niedopuszczenie opracowania do publikacji.
 1. Autor opracowania otrzymuje recenzje w wersji drukowanej lub elektronicznej bez danych identyfikacyjnych recenzentów. Może ono zostać skierowane do druku tylko wtedy, gdy obydwie recenzje zawierają wniosek o jego opublikowanie w aktualnej postaci lub wniosek o jego opublikowanie po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji. W drugim przypadku autor opracowania jest zobowiązany do wniesienia do jego treści uwag zawartych w recenzjach, a decyzję o ich akceptacji podejmuje Redakcja.

Formularz recenzji