Strona główna » Nauka
Habilitacje

HABILITACJE 
2015
 Beata Jackowska Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych


Robert Bęben Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowy


Aneta Oniszczuk-Jastrząbek  Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa


Marcin Kalinowski  Dojrzałość rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar


Joanna Hołub-Iwan Koncepcja systemu informacji marketingowej w zarządzaniu zdrowiem publicznymHABILITACJE 
2014

Jacek Winiarski   Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych


 
Kamila Migdał Najman  Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii


Krzysztof Najman  Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii
”


Piotr Walentynowicz  Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce


 

HABILITACJE 
2013
 
Zamojska Anna  „Efektywnoœć funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno - empiryczne”


Wójcik-Karpacz Anna  „Zdolnoœć relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i œrednich przedsiębiorstw”


 
 
HABILITACJE 
2012
 
Karpacz Jarosław  „Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i œrednich przedsiębiorstw”


 
HABILITACJE 
2011
 
Gwizdała Jerzy  „Ryzyko kredytowe w działalnoœci banku komercyjnego”


 
ZEMKE JERZY  „Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą”


MAŃKOWSKI CEZARY  „Synergia w logistyce”


 
HABILITACJE 
2010
 
 
CZERWIŃSKA TERESA  „Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota, uwarunkowania, instrumenty”


DĽBROWSKI DARIUSZ  „Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów”


BOGUSZEWICZ-KREFT MONIKA  „Zarzšdzanie doœwiadczeniem klienta w usługach”


MROZIEWSKI MARIAN  „System zarzšdzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczoœci organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna”


 
HABILITACJE 
2009
 
 
PRZEMYSŁAW LECH  „Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagajšcych zarzšdzanie organizacjš”
 


JERZY AUKSZTOL „Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarzšdzania”
 


 
HABILITACJE 
2008
 
PIOTR GRUDOWSKI,  „Podejœcie procesowe w systemach zarzšdzania jakoœciš w małych i œrednich przedsiębiorstwach”
 


 
WIESŁAW GOLNAU,  „Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy”
 


 
 
Habilitacje
2006


MAŁGORZATA WIŒNIEWSKA,  „Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarzšdzanie jakoœciš oraz bezpieczeństwem produktu żywnoœciowego.”
 


 
 
 
JULITA WASILCZUK,  „Wzrost małych i œrednich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne.”
 


 
 
 
BARBARA  GIERUSZ, „Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce  rachunkowoœci.”
 


 
 
 
MARIA  JASTRZĘBSKA, „Polityka budżetowa jednostek samorzšdu terytorialnego.”
 


 
 
Habilitacje
2005
HALINA CZUBASIEWICZ, "Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu."


 
Habilitacje
2004NELLY DASZKIEWICZ, "Internacjonalizacja małych i œrednich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce"
 PIOTR GRAJEWSKI, "Koncepcja struktury organizacji procesowej."