Strona główna » Paweł Miłobędzki
Paweł Miłobędzki

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki

Funkcja:
Kierownik Katedry Ekonometrii
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
113
(+48 58) 523 14 55

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-11.15
pok. 113
Tydzień II:
Środa
godz. 09.45-11.15
pok. 113

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynków finansowych I
  • Analiza rynków finansowych II
  • Badania operacyjne
  • Ekonometria
  • Ekonometria finansowa
  • Metody wspomagania decyzji biznesowych
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
  • Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ekonometria finansowa
  • Metody wspomagania decyzji biznesowych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych 

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 1. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
 2. Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 3. Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
 4. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
 5. Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 6. Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
 7. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
 8. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
 9. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
 10. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
 11. Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
 12. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
 13. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
 14. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
 15. Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
 16. Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
 17. Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 18. Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 19. Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
 20. OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza rynków finansowych II [w]
 • grupa: S52-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Badania operacyjne [w]
 • grupa: S42-05
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-06
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-05
  Środa 03.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S42-06
  Środa 03.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Ekonometria [w]
 • grupa: S22-01
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 08.00-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-02
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 08.00-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-03
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 08.00-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-01
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 17.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S22-02
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 17.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S22-03
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 17.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Ekonometria finansowa [w]
 • grupa: S52-01
  Środa 03.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Środa 03.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N52-12
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N52-15
  Sobota 13.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S52-11
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N52-11
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N52-12
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N52-15
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [w]
 • grupa: S43-01
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Wtorek 02.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Środa 03.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Środa 03.02.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-01
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-05
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Środa 24.02.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-01
  Środa 24.02.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-01
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: S43-02
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-05
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-06
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-11
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-31
  Poniedziałek 01.03.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-01
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  Z
  termin trzeci

  grupa: N43-05
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-11
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-31
  Czwartek 04.03.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach [w]
 • grupa: S42-01
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 17.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

Publikacje