Strona główna » Katedra Rachunkowości
Seminaria

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Nelli Artienwicz
Zakres programowy:

Zakres programowy:

rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność gospodarczą (produkcja usługi, handel).  Problematyka prac może dotyczyć przykładowo:

 • ujęcia księgowego i podatkowego przychodów bądź kosztów lub wybranych kategorii bilansowych (np. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), podatku od towarów i usług w księgach rachunkowych, zasad ewidencji i wyceny wybranych składników majątku,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • wartości informacyjnej poszczególnych części sprawozdania finansowego
 • sprawozdawczości jednostek non profit (takich jak fundacje, stowarzyszenia itp.),
 • uproszczonych form ewidencyjnych i opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • praktycznego wykorzystania nadrzędnych zasad rachunkowości 

Zakres podmiotów: jednostki gospodarujące oraz jednostki non profit, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Michał Chalastra
Zakres programowy:

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

Kalkulacja kosztów produktów

Rachunkowość zarządcza w  przedsiębiorstwie

Rachunkowość zarządcza w małym i mikro przedsiębiorstwie

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Budżetowanie kontraktów i projektów

Controlling finansowy

 

Przykładowe tematy prac

Ocena metod kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie

Adaptacja  księgowości w dużym przedsiębiorstwie  do wymogów rachunkowości zarządczej

Adaptacja  księgowości w mikroprzedsiębiorstwie do wymogów rachunkowości zarządczej

Klasyfikacja kosztów na potrzeby budżetowania w przedsiębiorstwie

Zastosowaniowe budżetowania projektów  w przedsiębiorstwie

Adaptacja rachunkowości do wymogów Lean Management

 

seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Barbara Gierusz
Zakres programowy:

Zakres programowy:

Szeroko rozumiana tematyka rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.
Przykładowa tematyka prac:

 • Ujęcie, pomiar prezentacja wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;
 • zagadnienia pomiaru utraty wartości wybranych aktywów (w tym należności, środków trwałych);
 • podatek dochodowy jako kategoria prawa bilansowego ze szczególnym uwzględnieniem odroczonego podatku;
 • polityka rachunkowości a sprawozdawczość finansowa.

Opracowanie powinno bazować na danych empirycznych rzeczywistego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Zakres programowy:

Zakres programowy:

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej , w tym: MSR/MSSF, z wyeksponowaniem zagadnień rachunku kosztów.

Przykładowa tematyka prac:

 • Nowoczesne modele rachunku kosztów (ABC, target costing)
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Maciej Hyży
Zakres programowy:

Zakres programowy

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 • MSR/MSSF
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

 

seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Anna Kamińska-Stańczak
Zakres programowy:

Zagadnienia dotyczące:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznych  z działalności organizacji pożytku publicznego.

Przykładowe zagadnienia ujęte w pracach licencjackich:

 • zasady (polityka) rachunkowości a sprawozdawczość finansowa jednostki,
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, tj. aktywów, pasywów, przychodów i kosztów,
 • kalkulacja kosztów produktów pracy,
 • analiza różnic pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym (np. w zakresie pomiaru przychodów i kosztów, ustalania wyniku finansowego, zasad amortyzacji i in.),
 • wynik finansowy jako podstawa oceny działalności jednostki,
 • specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i in.),
 • działalność organizacji pozarządowej i jej odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym,
 • użyteczność sprawozdań finansowych i merytorycznych do oceny działalności jednostki,
 • formy ewidencji podatkowej i opodatkowania działalności osób fizycznych,
 • historia i teoria rachunkowości.

Rozdział badawczy pracy licencjackiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

 

seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Wojciech Kozłowski
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 1. Rachunkowość i ewidencje podatkowe wykorzystywane w małym przedsiębiorstwie
 • analiza porównawcza obciążeń podatkowych z zastosowaniem wybranych ewidencji podatkowych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
 1. Rachunkowość finansowa
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, a także analiza porównawcza z prawem podatkowym: (a) aktywów i pasywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, aktywów pieniężnych, zapasów, rezerw, rozrachunków z tyt. VAT, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i in.) oraz (b) przychodów i kosztów,
 • różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym,
 • zasady ustalania wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego i podatkowego,
 • zasady (polityka) rachunkowości jednostek,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • analiza wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Środki unijne w działalności przedsiębiorstwa
 • ocena wykorzystania środków unijnych na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa na tle innych form finansowania inwestycji,
 • wykorzystanie środków unijnych w województwie pomorskim na tle innych regionów.
 1. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • analiza wskaźnikowa, w tym analiza rynku kapitałowego,
 • analiza dyskryminacyjna (badanie przyczyn upadłości podmiotów gospodarczych),
 • problematyka zachowania płynności w przedsiębiorstwie,
 • rentowność jako ultymatywny cel funkcjonowania podmiotu.
 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • systemy rachunku kosztów.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Monika Mazurowska
Zakres programowy:

Zakres programowy:

Rachunkowość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego, np. prace z zakresu:

 • polityki rachunkowości, 
 • ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;
 • etyki w rachunkowości.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Sylwia Silska-Gembka
Zakres programowy:

Program scope:

The topics addressed during the seminar pertain to accounting in business entities, excluding public-sector entities, banks, financial institutions and insurance companies:

 • financial accounting (inter alia: recognition, valuation and disclosure of individual assets and liabilities, financial reporting, accounting policy, inventory);
 • international accounting (inter alia: the differences in balance-sheet valuation between the Accounting Act and IFRS, e.g. within the scope of fixed assets, intangible assets, investment properties, the financial-accounting specificity in a given country);
 • cost accounting (mainly cost records and settlement, production costing);
 • other issues (e.g. creative accounting and accounting fraud, the history of accounting, accountant ethics and competences, reflection of environmental issues in accounting).
seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Ewa Spigarska
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • Formy opodatkowania małych podmiotów gospodarczych
 • Rachunkowość jednostek sektora publicznego
 • Rachunkowość zakładów ubezpieczeń
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Upadłość podmiotów gospodarczych
 • Rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości
seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Beata Zackiewicz-Brunke
Zakres programowy:

Tematyka seminariów

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia odnoszące się do szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarczych, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

W szczególności mile są widziane prace z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, w tym z wykorzystaniem rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawcze oraz na potrzeby decyzyjne i kontrolne.

seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Beata Zackiewicz-Brunke
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • rachunkowość finansowa,
 • organizacja rachunkowości,
 • inwentaryzacja,  
 • ewidencja i wycena poszczególnych
 • składników aktywów i pasywów,
 • podatki w rachunkowości,
 • kategorie kształtujące wynik finansowy,
 • źródła finansowania majątku,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • analiza i ewidencja kosztów.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Aleksandra Żurawik
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • Wycena i ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
 • Kształtowanie się wyniku finansowego w przedsiębiorstwach.
 • Analiza finansowa: badanie płynności, rentowności, sprawności działania i zadłużenia jednostek gospodarczych.
 • Analiza budżetu jednostek sektora finansów publicznych.
 • Formy ewidencji podatkowej mikroprzedsiębiorstw.
 • Sprawozdawczość finansowa.