Strona główna » Katedra Rachunkowości
Seminaria

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość - ACCA
Prowadzący:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Zakres programowy:

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej , w tym: MSR/MSSF, z wyeksponowaniem zagadnień rachunku kosztów. Przykładowa tematyka prac:
1. Nowoczesne modele rachunku kosztów (ABC, target costing)
2. Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
3. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4. Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość - ACCA
Prowadzący:
dr Katarzyna Koleśnik
Zakres programowy:

Zagadnienia związane z:

  • szeroko rozumianą rachunkowością finansową, w tym międzynarodowymi regulacjami rachunkowości (MSSF),
  • badaniem sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
  • sprawozdawczością finansową,
  • raportowaniem społecznym (CSR),
  • analizą finansową przedsiębiorstw.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość - ACCA
Prowadzący:
dr Jarosław Kujawski
Zakres programowy:

1.Systemy rachunku kosztów.
2.Rachunkowość zarządcza.
3.Budżetowanie i controlling finansowy.
4.Biznes plany.
5.Controlling finansowy i budżetowanie projektów.

Prace mogą dotyczyć przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Szczególnie mile widziane będą prace dotyczące powyższych zagadnień w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Studenci zaoczni powinni legitymować się doświadczeniem praktycznym z wybranego tematu pracy. Studenci dzienni bez doświadczenia zawodowego powinni cechować się szczególnym pędem do zdobycie szerokiej wiedzy o opisywanym zjawisku.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość - ACCA
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Przemysław Lech
Zakres programowy:

Zakres programowy:

1) Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa,

2) Zarządcze wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości,

3) Systemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,

4) Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie organizacją,

5) Systemy informatyczne rachunkowości,

6) Wybór i wdrożenie systemów informatycznych rachunkowości

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość - ACCA
Prowadzący:
dr Sylwia Silska-Gembka
Zakres programowy:
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość - ACCA
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Arleta Szadziewska
Zakres programowy:

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu