Strona główna » Katedra Rachunkowości
Badania naukowe i projekty

Obszary badawcze Katedry Rachunkowści, związane z rozwojem specjalności naukowych, obejmują m.in:

 • rachunkowość środowiskową,
 • rachunkowość behawioralną,
 • model rachunku kosztów jednostek samorządu terytorialnego.
 • politykę rachunkowości wobec procesów fuzji i przejęć w zakładach ubezpieczeń.
 • wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie – ujęcie, wycena, zakres ujawnień.
 • system budżetowania w jednostkach zarządzanych projektowo.
 • zakres wykorzystania narzedzi controllingu w polskich przedsiębiorstwach.
 • rachunkowość i zarządzanie finansami podmiotów leczniczych. 

W katedrze planowana jest również realizacja wielu zadań badawczych związanych z rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Przykładowe tematy przygotowywanych rozpraw to:

 • Uwarunkowania kulturowe a zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według Międzynarodowych Standardów w wybranych krajach świata.
 • Ocena efektywności ściągalności podatków w Polsce.
 • Kierunki wykorzystania rachunku kosztów w zarzadzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem rolniczym.
 • Koncepcja systemu sprawozdawczości przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości likwidacyjnej.
 • Wykorzystanie budżetowania dla potrzeb zarzadzania operacyjnego małym przedsiębiorstwem.
 • Dodatnia wartość firmy jako kategoria prawa bilansowego.
 • Zakres wykorzystania wartości godziwej jako podstawy wyceny w rachunkowości.
 • Wykorzystanie rachunku kosztów działań w kalkulacji kosztów świadczeń medycznych.

Pracownicy Katedry Rachunkowości biorą udział w realizacji zarówno grantów badawczych finansownych przez Narodowe Centrum Nauki, jak i projektów finansowanych przez fundusze Unii Eurpejskiej. 

Do najważniejszych należą:

Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce – analiza porównawcza na tle Niemiec oraz Wielkiej Brytanii”,

Finansowany ze środków NCN, kwota przyznana: 293 499 zł. Kierownik: prof.dr hab. Jerzy Gierusz, wykonawcy; dr Sylwia Silska-Gembka, mgr Katarzyna Koleśnik. Okres realizacji: 02.09.2013-01.09.2016.

Opis projektu:

Głównym celem niniejszego projektu jest zbadanie stopnia oddziaływania uwarunkowań kulturowych na subiektywne osądy dokonywane przez księgowych oraz biegłych rewidentów w związku z zastosowaniem wybranych MSSF w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.   Sposób interpretacji zostanie zweryfikowany poprzez zbadanie podejścia wyżej wymienionych grup zawodowych do - zawartych w wybranych standardach - słownych określeń prawdopodobieństwa, takich jak: „istnieje prawdopodobieństwo”, „jest prawdopodobne”, „możliwość wypływu środków jest znikoma”, „istnieje wystarczająca pewność”.

Ponadto, aby upewnić się, czy księgowi i biegli rewidenci z Polski różnią się od księgowych i biegłych rewidentów z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii w sposób określony przez Hofstede, zostanie dołączony do formularza ankiety - opracowany przez Hofstede moduł ankiety wartości (VSM – values survey module).

Ponieważ ankiety zostaną skierowane zarówno do księgowych jak i biegłych rewidentów, możliwe będzie ustalenie czy MSSF wymagające dokonania subiektywnych osądów są odmiennie interpretowane przez księgowych oraz biegłych rewidentów w każdym z badanych krajów oraz określenie stopnia i zakresu ewentualnych rozbieżności, a także identyfikacja wpływu  czynników determinujących te różnice.

Niniejsze badanie stanowi pierwszą próbę empirycznej weryfikacji nie tylko hipotez dotyczących interpretacji MSSF w Polsce, lecz również szeroko pojętych uwarunkowań kulturowych naszej rachunkowości. Powinno to otworzyć zupełnie nowy obszar badań interdyscyplinarnych w Polsce – rachunkowości i kultury. Będzie też polskim głosem w dyskusji nad uniwersalnością zachodnich norm rachunkowości, a w rezultacie nad możliwością przyjęcia MSSF w skali całego świata.


 „Innowacyjny model społeczno-ekonomicznych korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych”, II program Innowacje Społeczne, kwota przyznana 376 255. Kierownik: dr hab. Anna Zamojska, wykonawca: dr Marek Ossowski.


Projekt o charakterze dydaktycznym:

Menadżer Jutra - wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kierownik Projektu: dr Aleksandra Wiercińska. Okres realizacji:02.2015 - 09-2015.

Skierowany był do studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość a jego celem było:

1.Zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia poprzez organizację zajęć dodatkowych i spotkań z pracodawcami dla studentów Wydziału Zarządzania.

2.Rozwinięcie kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych studentów poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach.

3.Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy studentów ostatnich semestrów kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość poprzez udział w 160 – godzinnych stażach.