Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

HR w zarządzaniu organizacją
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • budowania strategii HR,
 • planowania, rekrutacji i pozyskiwania pracowników na stanowiska,
 • adaptacji i integracji pracowników oraz uwarunkowań teambuldingu,
 • okresowego oceniania i prowadzenia rozmów oceniających,
 • coachingu, mentoringu i wspierania rozwoju kompetencji
 • motywowania materialnego i pozamaterialnego,
 • zarządzania talentami,
 • controllingu personalnego i optymalizacji kosztów osobowych,
 • prawa pracy
 • elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w zakresie tradycyjnych oraz wirtualnych form pracy online
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • umiejętności strategicznego sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego, czy III sektora.
 • umiejętności wykorzystywania metod, technik i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkimi, kierowania zespołami pracowniczymi, wartościowania pracy, oraz umiejętności wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej;
 • umiejętność definiowania, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania interpersonalnych, psychologicznych, społecznych, orz kulturowych problemów i uwarunkowań podejmowania decyzji personalnych w kontekście globalizacji, wirtualizacji, sieciowości, wzrostu roli pokolenia Z, wzrostu ryzyka i umiędzynarodowienia biznesu
 • umiejętność autodiagnozy własnego potencjału zawodowego, poznania swoich mocnych i słabych stron jako specjalista zarządzania, specjalista ds. HR na rynku pracy
 • budowania własnego wizerunku profesjonalisty, zarządzania własną karierą, planowania ścieżki rozwoju zawodowego
 • komunikacji z innymi ludźmi w zakresie uwarunkowań pracy w zespole
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • Absolwenci tej specjalności otrzymują w toku nauczania na specjalności szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności niezbędny do efektywnej pracy i sprawnego podejmowania decyzji w bardzo szerokich obszarach profesjonalnych /stanowiskach pracy na współczesnym rynku pracy
 • na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego.
 • na stanowiskach specjalistycznych w każdym obszarze funkcjonalnym związanym z kierowaniem zespołami pracowniczymi, w zakresie pionów HR, działów zasobów ludzkich, bądź działów organizacyjnych,
 • na stanowiskach projekt menedżerów, którzy powinni samodzielnie kierować zespołami na swoich projektach 
 • w kierunku rozwinięcia nowoczesnej kariery w zakresie HR Biznes Partnera
 • w zakresie freelnacera, w zawodzie doradcy, konsultanta, trenera bądź coacha w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • w zakresie prowadzenia swojego własnego biznesu, bycia przedsiębiorcą, który sam zatrudnia, szkoli i motywuje swoich pracowników
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Przedsiębiorstwa komercyjne, prywatne (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • Organizacje i instytucje zarządzania publicznego (instytucje samorządu terytorialnego, administracja państwowa)
 • Organizacje III sektora, fundacje, stowarzyszenia
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy doradcze, konsultingowe
 • Własna działalność usługowa i gospodarcza
 • Firmy rodzinne
 • Organizacje sportowe
 • Instytucje kultury
 • Instytucje służby zdrowia
 • Media
Informacje dodatkowe

Specjalność HR w Zarządzaniu Organizacją oferuje absolwentom pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkimi w przedsiębiorstwach biznesowych oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zajęcia na specjalności prowadzą doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Organizacji i Zarządzania, którzy mają również bogate doświadczenie  praktyczne w zakresie wdrożeń metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacjach. Absolwent po ukończeniu specjalności będzie wyposażony w kompetencje pozwalające mu pracować w dowolnego typu organizacji, zajmując się procesami i narzędziami związanymi z czynnikiem ludzkim, społecznym, odnoszącymi się do budowania i kierowania zespołami pracowniczymi.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
3. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
4. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Projektowanie organizacji 7 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Przywództwo w organizacji 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie kapitałem ludzkim 3 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 255 180 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza strategiczna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie organizacji 5 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
5. Rozwój pracownika 3 Z 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Strategiczny controlling personalny 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Team building 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Marketingu
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 105 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie procesami 4 Z/E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie projektami 4 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 31 - 275 105 105 15 30 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Kształtowanie wizerunku kandydata na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Prawo pracy i podstawy administracji personalnej 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wartościowanie pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 121 - 965 495 345 15 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć