Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Inwestycje i nieruchomości
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę, w porównaniu do studiów licencjackich, w zakresie:

 • zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwa, głównie w aspekcie optymalizacji decyzji ekonomiczno- finansowych,
 • zarządzania działalnością  inwestycyjną jako narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstwa,
 • zarzadzania projektami inwestycyjnymi przedsiębiorstw i instytucji, także jednostek samorządu terytorialnego,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • alokacji kapitału w inwestycje finansowe i innowacje,
 • metod  wyceny różnych rodzajów nieruchomości w Polsce i na świecie,
 • zarządzania  nieruchomościami, zwłaszcza opracowania planu zarzadzania,
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • optymalizacji decyzji gospodarczych przedsiębiorstwa w różnych obszarach jego działalności,
 • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania  podmiotami gospodarczymi,
 • formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jej realizacji w praktyce,
 • montażu finansowego w decyzjach gospodarczych przedsiębiorstw,
 • opracowania studium wykonalności  i oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
 • przygotowania i ocena projektów finansowanych  z udziałem środków z Unii Europejskiej,
 • efektywnego inwestowania w innowacje,
 • efektywnego inwestowania w instrumenty finansowe rynku kapitałowego,
 • opłacalnego inwestowania  w różne rodzaje nieruchomości,
 • szacowania wartości nieruchomości,
 • zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi, gminnymi i innymi,
 • organizacji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalisty średniego  szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty do spraw zarządzania inwestycjami firm i innowacjami,
 • specjalisty w firmie deweloperskiej ds. projektów i inwestycyjnych,
 • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego,
 • specjalisty do spraw finansowania rozwoju organizacji i procesów,
 • specjalisty od  zarządzania nieruchomościami  podmiotów gospodarczych,
 • specjalisty do spraw wyceny nieruchomości,
 • specjalisty z zakresu obrotu  nieruchomościami.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach sfery finansowej i niefinansowej,
 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • firmach deweloperskich,
 • kancelariach majątkowych i kancelariach prawnych,
 • bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • własnej firmie,
 • w instytucjach naukowych i uczelniach wyższych.
Informacje dodatkowe

Specjalność objęta "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

Studia na specjalności  INWESTYCJE  I  NIERUCHOMOŚCI  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy, o szerokim,  w wymiarze merytorycznie i interdyscyplinarnym, charakterze. Program studiów zawiera trzy, realizowane jednocześnie, moduły merytoryczne. Pierwszy z nich – projekty inwestycyjne, zawiera szeroką wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Drugi moduł edukacyjny to rynki finansowe. Studia w tym obszarze wiedzy dotyczą zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku. Trzecim modułem edukacyjnym specjalności  INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI jest gospodarowanie nieruchomościami, zwłaszcza wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, obrót, doradztwo  i inwestowanie.

 Atuty specjalności

 • Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1774) Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Program studiów jest unikatowy, odpowiada trendom edukacyjnym w krajach Europy Zachodniej.
 • Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.
 • Ważnym elementem dydaktycznym są liczne zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji gospodarczych w sferze inwestycyjnej i nieruchomościowej.  Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Katedry posiadający licencje zawodowe, między innymi maklerzy papierów wartościowych, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy i pośrednicy na rynku nieruchomości. Zajęcia dydaktyczne prowadza również liczni eksperci z praktyki.
 • Realizowany model edukacyjny przygotowuje absolwenta do pracy o poszukiwanych umiejętnościach, zwłaszcza  na rynku nieruchomości  i w sferze inwestycyjnej przedsiębiorstw i instytucji.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Inwestycje finansowe 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków 4 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Inwestycje w innowacje 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
6. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
7. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
8. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
9. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej 1 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 180 60 15 0 0 -
SEMESTR II
1. Inwestycje w instrumenty pochodne 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Wycena nieruchomości 7 Z/E 60 45 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Wycena przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie rozwojem pracownika 2 E 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 29 - 240 120 75 15 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie nieruchomościami 7 Z 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 34 - 275 105 105 15 30 20 -
SEMESTR IV
1. ARGUS Financial Analysis 1 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 180 105 30 15 30 0 -
ŁĄCZNIE 123 - 950 510 270 60 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć