Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących działalności przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia,
 • zarządzania produkcją,
 • zarządzania logistyką,
 • zarządzania innowacjami,
 • zarządzania informacją,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania relacjami z interesariuszami,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym: oceny standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw,
 • technik planowania projektów,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw.
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
 • pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmyz różnych źródeł,
 • wykorzystywania metod ochrony środowiska i prowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko,
 • przewidywania trendów i reakcji rynkowych,
 • doskonalenia procesów wewnętrznych,
 • zastosowania w praktyce koncepcji Lean Six Sigma, potwierdzone stosownym certyfikatem,
 • kompleksowego zarządzania jakością na bazie wiedzy o koncepcjach, modelach oraz metodach wspomagających doskonalenie przedsiębiorstwa,
 • podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym,
 • analizy ilościowej i jakościowej przedsiębiorstwa/sektora,
 • identyfikowania szans i możliwości wzrostu przedsiębiorstwa,
 • negocjowania i finalizowania przedsięwzięć i transakcji,
 • wyceny, kontrolowania i kreacji wartości przedsiębiorstwa,
 • zarządzania projektami, w tym z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • samodzielnego przygotowania i wdrażania strategii,
 • wykorzystania narzędzi rynku kapitałowego i pieniężnego do zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa,
 • przygotowania i realizowania projektów w tym wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami,
 • analizowania konkurencji przedsiębiorstwa i kluczowych czynników jego sukcesu.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • menedżera rozwoju,
 • menedżera/pełnomocnika/doradcy ds. doskonalenia jakości,
 • menedżera/pełnomocnika/doradcy ds. ochrony środowiska,
 • doradcy biznesowego,
 • dyrektora zarządzającego,
 • analityka finansowego, operacyjnego,
 • analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego,
 • specjalisty zarządzania projektami oraz kierownika projektu.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
Informacje dodatkowe

Studiując na specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego poznasz zagadnienia teoretyczne i praktyczne obejmujące całokształt problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do  zarządzania przedsiębiorstwem oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu Studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz menedżerowie rozwoju w każdej organizacji, a także  właściciele małych przedsiębiorstw. W ramach naszej specjalności uczymy strategicznego myślenia o biznesie, przewidywania trendów i reakcji rynkowych, kreowania i kontrolowania wartości przedsiębiorstwa. Różnorodność zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji, a także generuje inspirujące pomysły na przyszłość.

Zapraszamy Osoby, które chcą pracować jako dyrektorzy zarządzający, menedżerowie rozwoju, menedżerowie projektów, analitycy finansowi i operacyjni, doradcy biznesowi oraz menedżerowie i pracownicy w działach rozwojowych przedsiębiorstw.

Zapraszamy również wszystkie Osoby, które myślą o swojej przyszłości zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub przygotowują się do roli sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych.
Osoby te będą miały możliwość   zdobycia wiedzy i umiejętności,  które pozwolą im na osiągnięcie biznesowego  sukcesu. Nierzadko pomysł na własną firmę zaczynać dojrzewać właśnie w trakcie studiów.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
3. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
4. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Przedsiębiorczość 7 Z 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Venture capital 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 150 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Decyzje menedżerskie - warsztaty 4 Z 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Techniki planowania projektów 4 Z 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 240 90 105 15 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Pochodne instrumenty finansowe 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie projektami UE 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
12. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II 2 Z 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 32 - 290 120 105 15 30 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Projekty Lean Six Sigma 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie projektami II 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Zarządzanie rozwojem pracownika 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 122 - 935 465 330 30 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć