Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności

Program studiów jest interdyscyplinarny, ponieważ Studenci dzielą czas pomiędzy dwa wydziały. Na Wydziale Prawa i Administracji zdobywają szczegółową wiedzę prawniczą, począwszy od podstaw prawa cywilnego, aż po specjalistyczne zagadnienia związane z warunkami wykonywania działalności ubezpieczeniowej czy dotyczącymi poszczególnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Równolegle, na Wydziale Zarządzania, szlifują swoje umiejętności ekonomiczne, finansowe i zarządcze oraz dowiadują się o rynkowych mechanizmach funkcjonowania ubezpieczeń.

Autorski program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Połączenie kompetencji ekonomiczno-finansowych z umiejętnościami prawniczymi czyni z absolwentów niezwykle konkurencyjnych na rynku pracy. Część zajęć jest prowadzona przez praktyków z rynku ubezpieczeniowego.

Ukończenie studiów daje absolwentom możliwość zatrudnienia zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i szeroko rozumianym rynku finansowym.

            Pierwsi absolwenci kierunku już uzyskali zwolnienie z egzaminu brokerskiego. Są również doceniani przez praktykę ubezpieczeniową. Praca magisterska Remigiusza Świątkowskiego napisana w 2022 roku  pod kierunkiem dr Kamili Bielawskiej uzyskała II nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie poświęcone tematyce ubezpieczeniowej organizowanym przez Mentor SA.

Kliknij i zobacz więcej.

A także posłuchaj co mówią o kierunku sami studenci.

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • ryzyka oraz metod zarządzania ryzykiem;
 • zasad i procedur  przyznawania świadczeń ubezpieczeniowych;
 • prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym przez różne podmioty;
 • konstrukcji produktów ubezpieczeniowych
 • zasad wyceny składek ubezpieczeniowych;
 • działania instytucji ochrony interesów klienta w ubezpieczeniach prywatnych i publicznych;
 • zasad etyki w ubezpieczeniach;
 • ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach oferowanych przez sektor publiczny;

Autorski program studiów jest pierwszym i jedynym w Polsce, który daje absolwentom realną możliwość zwolnienia z egzaminu brokerskiego.
Zajęcia prowadzone są przez kadrę UG specjalizującą się w ubezpieczeniach, o dorobku i wiedzy rozpoznawalnej w środowisku ubezpieczeniowym,  oraz wybitnych praktyków - pracowników zakładów ubezpieczeń i brokerów.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi oceniać i dobierać produkty ubezpieczeniowe pod kątem potrzeb klienta;
 • przygotowuje ofertę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych w zakładzie ubezpieczeń;
 • umie dokonać oceny kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń, jego wypłacalności oraz  konkurencyjności oferty ubezpieczeniowej;
 • potrafi sporządzać analizy, opracowania i raporty w zakresie ubezpieczeń w języku polskim i angielskim;
 • posiada umiejętność pracy w zespole i prowadzenia negocjacji;
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • broker ubezpieczeniowy- absolwenci uprawnieni do zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
 • agent ubezpieczeniowy
 • specjalista ds. ryzyka
 • manager produktu w zakładzie ubezpieczeń
 • underwriter
 • likwidator szkód
 • specjalista ds. ubezpieczeń we wszystkich działach gospodarki, np. takich jak służba zdrowia, oświata, administracja czy transport

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała studia stacjonarne oraz uchwałą nr 146/2020 uznała studia niestacjonarne magisterskie drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • w podmiotach wykonujących działalność brokerską
 • w agencjach ubezpieczeniowych
 • w zakładach ubezpieczeń
 • instytucjach nadzoru i kontroli rynku ubezpieczeń, takich jak: Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy Rzecznik Finansowy
 • kancelariach odszkodowawczych
 • w instytucjach finansowych współpracujących z zakładami ubezpieczeń (banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dostawcy usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych).
 • w innych przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem.

Najlepsi studenci studiów stacjonarnych mają zagwarantowane odpłatne staże w czasie studiów. Absolwenci kierunku mają doskonale perspektywy  zatrudnienia.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Autoprezentacja 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór ubezpieczeniowy 3 E 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego 4 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń 3 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki
6. Statystyka z demografią 4 Z 45 30 15 Katedra Statystyki
7. Stosunek ubezpieczeniowy 4 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
8. Ubezpieczenia w polityce społecznej 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Warunki prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego 4 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 270 165 105 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Elementy matematyki finansowej 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Finanse w działalności gospodarczej 3 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Law, Finance and Insurance 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym - obowiązki dystrybutorów 3 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
6. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe - aspekty prawne 5 45 15 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym - aspekty ekonomiczne 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Ubezpieczenia zdrowotne - publiczne i prywatne 3 Z 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
10. Wykład do wyboru 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 135 150 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń 4 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Rachunkowości
2. Law, Finance and Insurance 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Likwidacja szkód ubezpieczeniowych 3 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Podatki w działalności na rynku ubezpieczeniowym 3 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Reasekuracja i koasekuracja 3 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Tworzenie produktu ubezpieczeniowego 3 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 6 Z 60 60 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 300 150 120 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego 2 E 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Law, Finance and Insurance 3 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Praktyki 2 Z 120 120 Katedra Statystyki
5. Przestępczość ubezpieczeniowa 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 8 Z 60 60 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie zakładem ubezpieczeń 3 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 32 - 315 120 45 0 30 120 -
ŁĄCZNIE 122 - 1170 570 420 0 60 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć