Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Bankowość i Inżynieria finansowa
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • inżynierii finansowej,
 • technologii finansowych wykorzystywanych w nowoczesnej bankowości,
 • alternatywnych kanałów pozyskiwania finansowania,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • zasad funkcjonowania banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • inwestycji klasycznych i alternatywnych,
 • etyki na rynku finansowym.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy i wyceny instrumentów finansowych,
 • budowy portfela inwestycyjnego i zarządzania nim,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • formułowania planów sprzedażowych i finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • związanych z obsługą kluczowych, biznesowych obszarów działania instytucji finansowych oraz obsługą klienta,
 • zarządzający portfelem inwestycyjnym dla klientów zamożnych,
 • analityka ryzyka,
 • analityka kredytowego i finansowego,
 • opiekuna klienta, pośrednika finansowego, menedżera ryzyka,
 • doradcy finansowego, doradcy klienta detalicznego i biznesowego w banku,
 • dyrektora placówki banku/innej instytucji finansowej,
 • pracownika działu audytu, kontroli wewnętrznej,
 • specjalisty CRM i customer experience,
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych,
 • firmach leasingowych.
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Finanse przedsiębiorstw II 3 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Kryzys w banku i przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 7 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Współczesne finanse publiczne 3 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Bankowość uniwersalna i inwestycyjna 2 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Pochodne instrumenty finansowe - inżynieria finansowa 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Portfel inwestycyjny 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 32 - 270 120 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Doradztwo finansowe i techniki sprzedaży 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór finansowy 3 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Praktyka zawodowa 3 20 20 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
12. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 35 - 275 165 60 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Polityka gospodarcza 4 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Prawo finansowe 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Private equity i venture capital 2 Z 30 15 15
6. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 1 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 195 105 60 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 127 - 935 540 285 0 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć