Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Kierunki studiów
Zarządzanie w turystyce
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • organizacji firm branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka),
 • zarządzania firmami branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia turystyka),
 • organizacji i zarządzania sektorem pośrednictwa i organizacji turystyki w Polsce i Unii Europejskiej,
 • pełnienia ról kierowniczych na średnich i wyższych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach branży turystycznej,
 • organizacji czasu wolnego, turystyki i rekreacji,
 • finansów przedsiębiorstw turystycznych,
 • zarządzania inwestycjami w turystyce,
 • procesów informacyjnych w zarządzaniu turystyką,
 • badań marketingowych rynków turystycznych,
 • geografii turystycznej i krajoznawstwa,
 • psychologii w zarządzaniu firmą turystyczną,
 • prawa turystycznego,
 • obsługi rynku turystycznego i hotelarskiego,
 • zarządzania turystyką i hotelarstwem w mieście i regionie,
 • budowania biznes planów przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rojektowania złożonych struktur organizacyjnych w hotelarstwie, gastronomii i turystyce i systemów zarządzania nimi,
 • kreowania strategii organizacji usług turystycznych,
 • projektowania systemów informacyjnych,
 • analizy strategii podmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • organizacja pracy zespołowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • negocjacji w biznesie turystycznym,
 • projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • twórczej pracy na samodzielnych stanowiskach w hotelarstwie, gastronomii i turystyce.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • kierownik małych, średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik recepcji - recepcjonista,
 • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce,
 • kierownik sali w gastronomii,
 • asystent dyrektora.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa hotelarskie,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne,
 • małe, średnie, duże przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży, pośrednictwa turystyczne),
 • komórki organizacyjne Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • departamenty turystyki w urzędach miast, województw, powiatów, urzędów marszałkowskich,
 • statki pasażerskie,
 • motele, zajazdy, restauracje, pensjonaty itd.,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć