Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Kierunki studiów
Podatki i doradztwo podatkowe
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Podatki i doradztwo podatkowe
Tryb studiów:
niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
Informacje o specjalności

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe to nowatorski międzywydziałowy kierunek studiów, prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania UG. Jako jeden z niewielu kierunków w ofercie edukacyjnej uczelni wyższych przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu – doradcy podatkowego. 


Do niedawna nie istniał w uczelnianej ofercie żaden kierunek, który przygotowywałby kompleksowo do wykonywania tej ciekawej i cenionej na rynku pracy profesji. Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe, jako jeden z dwóch w Polsce i jako jedyny w regionie, łączy zaś w sobie przedmioty dające zaawansowane kompetencje zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i księgowości.

Kierunek został objęty patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, czyli organu zarządzającego samorządu zawodowego doradców podatkowych. Przewodnicząca Rady, prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, jest jednocześnie członkiem Rady Programowej kierunku. Daje to gwarancję adekwatności programu studiów do potrzeb zawodowych przyszłych doradców podatkowych.

W dniu 14 września 2016 r. Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego, działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia, którzy rozpoczną studia począwszy od roku akademickiego 2016/2017, będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Umowa stanowi realizację rozwiązań przewidzianych w art. 168b Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 22 ust. 13a ustawy o doradztwie podatkowym.

Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do zwolnienia jest dokonanie wyboru i zaliczenie w toku studiów trzech wykładów do wyboru:
1. "Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego",
2. "Postępowanie administracyjne",
3. "Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego".

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć