Strona główna » SKAD 2020
ZGŁOSZONE REFERATY

Komitet Naukowy Konferencji przeprowadzi kwalifikację referatów wyodrębniając wśród nich referaty akwalifikowane do wygłoszenia oraz referaty przewidziane do sesji plakatowej. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji referatów, na podstawie przesłanego streszczenia, będzie ich jakość oraz zgodność z tematyką konferencji. Lista referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia oraz do sesji plakatowej zostanie umieszczona na oficjalnej stronie konferencji.

Lista Autorów i referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia na konferencji SKAD 2020:

1. Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Walidacja testów psychometrycznych w mierzeniu skłonności negocjatorów do myślenia heurystycznego i popełniania błędów poznawczych.

2. Dr Alicja Antonowicz, Dr hab. Paweł Antonowicz, Uniwersytet Gdański

Zdolność do prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw na rynku polskim przy wykorzystaniu prekursorskiego modelu ZA E.I. Altman’a (1968)

3. Dr Paweł Baran, Prof. nadzw. Iwona Markowicz, Uniwersytet Szczeciński
Wykorzystanie wartości i masy towarów do wyznaczania asymetrii danych lustrzanych w handlu zagranicznym

4. Dr Paweł Baran, Dr Izabela Szamrej-Baran, Uniwersytet Szczeciński

Konwergencja krajów członkowskich Unii Europejskiej pod względem ubóstwa energetycznego

5. Dr Barbara Batóg, Uniwersytet Szczeciński, Dr Katarzyna Wawrzyniak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Propozycje transformacji nominat asymetrycznych na stymulanty na przykładzie wybranych wskaźników finansowych

6. Prof. nadzw. Jacek Batóg, Dr Barbara Batóg, Uniwersytet Szczeciński

Czynnik przestrzenny w klasyfikacji jednostek administracyjnych według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

7. Dr hab. Robert Bęben, Uniwersytet Gdański, Izabela Dempc, Pomorski Instytut Naukowy im. prof. B. Synaka
Wpływ pogody na zachowania konsumentów na rynku czasu wolnego

8. Prof. nadzw. Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński

Modele zdarzeń konkurujących w ocenie efektów przejścia bezrobotnych między stanami zarejestrowania i wyrejestrowania

9. Mgr Michał Bryś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

A review of classification methods applications for information security in the Internet

10. Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Prof. nadzw. Aneta Ptak-Chmielewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uwarunkowania przestrzenne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw na poziomie lokalnym

11. Mgr Urszula Cieraszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dr Monika Hamerska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prof. dr hab. Paweł Lula, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Marcela Zembura, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Interdyscyplinarności badań w zakresie ekonomii w świetle badań dotyczących udziału problematyki z dziedziny nauk medycznych w publikacjach z zakresu ekonomii

12. Prof. nadzw. Grażyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prof. dr hab. Marek Walesiak, Uniweresytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podejście dynamiczne w taksonomii relatywnej w ocenie zmian spójności społecznej województw Polski w latach 2010-2018

13. Dr Krzysztof Dmytrów, Uniwersytet Szczeciński

Wybór najlepszej metody normalizacji kryteriów ze względu na trasę i czas kompletacji

14. Dr hab. Mariusz Doszyń, Uniwersytet Szczeciński

Błędy prognoz ex post dla rzadkiego popytu sporadycznego (Ex post forecast errors for highly intermittent demand)

15. Dr hab. Andrzej Dudek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Propozycja nowego algorytmu analizy skupień dla dużych nietypowych zbiorów danych

16. Mgr dwijendranath dwivedi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Analysis of CAPM and multi-factor models for BSE

17. Prof. nadzw. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński

Wielkość mieszkania jako determinanta czasu trwania własności lokalu –analiza na przykładzie zasobu spółdzielczego

18. Dr Anna Gdakowicz, Dr Ewa Putek-Szeląg, Uniwersytet Szczeciński

Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu wychodzenia oferty sprzedaży nieruchomości z systemu bazy ofert

19. Dr Romana Głowicka-Wołoszyn, Dr Andrzej Wołoszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Propozycja miary lokalnych nierówności przestrzennych

20. Dr hab. Wioletta Grzenda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Predykcja prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez osoby bezrobotne zależnie od ich indywidualnych charakterystyk z wykorzystaniem modeli semiparametrycznych

21. Dr hab. Aleksandra Łuczak, Dr Małgorzata Just,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Zastosowanie pozycyjnej metody OTS-TOPSIS do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych

22. Mgr Magdalena Kawecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Grupowanie wybranych krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa sytuacji na rynku pracy młodych ludzi w wieku 20-24 w latach 2008 i 2018

23. Dr Joanna Kos-Łabędowicz, Dr Joanna Trzęsiok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czy seniorzy wolą na dyskotekę jeździć rowerem czy taksówką? – klasyfikacja osób starszych pod względem ich preferencji dotyczących środków transportu

24. Dr Dominik Krężołek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Szacowanie Value-at-Risk przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla - analiza portfelowa na rynku metali szlachetnych

25. Dr hab. Joanna Landmesser, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szacowanie dynamiki COVID-19 w państwach UE z wykorzystaniem grupowania szeregów czasowych

26. Mgr Agata Majkowska, Prof. nadzw. Kamila Migdał-Najman, Prof. nadzw.  Krzysztof Najman, Mgr Katarzyna Raca, Uniwersytet Gdański

Identyfikacja grup wiekowych na podstawie wpisów użytkowników Twitter’a

27. Prof. nadzw.  Krzysztof Najman,  Mgr Krystian Zieliński, Uniwersytet Gdański

Wykrywanie wartości skrajnych przy użyciu Lasów Izolacyjnych

28. Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Dr Agata Sielska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarki krajów europejskich w pierwszej połowie 2020 r. na podstawie wskaźników koniunktury 

29. Dr Agnieszka Orwat-Acedańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ocena trafności prognoz umieralności uzyskanych metodami regionalnego prognozowania małej skali dla powiatów Polski

30. Dr Klaudia Przybysz, Prof. nadzw. Agnieszka Stanimir, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ocena strategii Europa 2020 przez pryzmat realizacji założeń dotyczących seniorów

31. Mgr Katarzyna Raca, Uniwersytet Gdański

Dark data – dane ukryte o nieznanej wartości

32. Dr Dorota Rozmus, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ustalanie liczby grup w analizie skupień za pomocą klasycznych indeksów oraz miar stabilności – porównanie wyników

33. Dr hab. Marcin Salamaga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Modelowanie ryzyka dezinwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach pandemii COVID-19

34. Dr Sylwia Słupik, Dr Joanna Trzęsiok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czy społeczeństwo jest gotowe na długoterminowe inwestycje proekologiczne? – profile użytkowników energii elektrycznej na Śląsku

35. Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Gini regression in the capital investment risk assessment

36. Dr Jacek Wolak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wykorzystanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju do oceny atrakcyjności turystycznej powiatów województwa małopolskiego