Strona główna » SKAD 2020
PROGRAM KONFERENCJI
STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ ZAKWALIFIKOWANYCH NA KONFERENCJĘ SKAD 2020
 
PROGRAM KONFERENCJI SKAD, SOPOT 7-9 WRZEŚNIA 2020

 

 
PROGRAM KONFERENCJI SKAD, SOPOT 7-9 WRZEŚNIA 2020
 
7 WRZEŚNIA

09:30 - 09:45 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Mirosław Szreder 

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

09:45 - 10:45 SESJA PLENARNA

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Szreder 

09:45 - 10:15 Grażyna Dehnel, Marek Walesiak

Podejście dynamiczne w taksonomii relatywnej w ocenie zmian spójności społecznej województw Polski w latach 2010-2018
10:15 - 10:45 Jacek Batóg, Barbara Batóg
Czynnik przestrzenny w klasyfikacji jednostek administracyjnych według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
 
10:45-11:00 PRZERWA
 
11:00 – 12:30 SESJA II 

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Walesiak

11:00 - 11:20 Andrzej Dudek

Propozycja nowego algorytmu analizy skupień dla dużych nietypowych zbiorów danych
11:20 - 11:40 Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak 
Propozycje transformacji nominat asymetrycznych na stymulanty na przykładzie wybranych wskaźników finansowych
11:40 - 12:00 Dorota Rozmus 
Ustalanie liczby grup w analizie skupień za pomocą klasycznych indeksów oraz miar stabilności – porównanie wyników
12:00 - 12:20 Katarzyna Raca
Dark data – dane ukryte o nieznanej wartości
 
12:30-12:45 PRZERWA
 
12:45:14:15 SESJA III 

Przewodniczący: dr hab. , prof. U.E. Andrzej Dudek

12:45 - 13:05 Beata Bieszk-Stolorz

Modele zdarzeń konkurujących w ocenie efektów przejścia bezrobotnych między stanami zarejestrowania i wyrejestrowania
13:05 - 13:25 Wioletta Grzenda
Predykcja prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez osoby bezrobotne zależnie od ich indywidualnych charakterystyk z wykorzystaniem modeli semiparametrycznych
13:25 - 13:45 Magdalena Kawecka
Grupowanie wybranych krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa sytuacji na rynku pracy młodych ludzi w wieku 20-24 w latach 2008 i 2018
13:45 - 14:05 Agnieszka Chłoń-Domińczak, Aneta Ptak-Chmielewska
Uwarunkowania przestrzenne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw na poziomie lokalnym
 
14:15 POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE SEKCJI SKAD

 

8 WRZEŚNIA
 
09:00 - 10:30 SESJA PLENARNA

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Pociecha

09:00 - 09:30 Urszula Cieraszewska, Monika Hamerska, Paweł Lula, Marcela Zembura

Interdyscyplinarności badań w zakresie ekonomii w świetle badań dotyczących udziału problematyki z dziedziny nauk medycznych w publikacjach z zakresu ekonomii
09:30 - 10:00  Agata Majkowska, Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman, Katarzyna Raca
Identyfikacja grup wiekowych na podstawie wpisów użytkowników Twitter’a
10:00 - 10:30 Grażyna Trzpiot
Gini regression in the capital investment risk assessment
 
10:30-10:45 PRZERWA
 
10:45 – 12:15 SESJA II 

Przewodniczący: dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

10:45 - 11:05 Iwona Foryś

Wielkość mieszkania jako determinanta czasu trwania własności lokalu –analiza na przykładzie zasobu spółdzielczego
11:05 - 11:25 Anna Gdakowicz, Ewa Putek-Szeląg 
Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu wychodzenia oferty sprzedaży nieruchomości z systemu bazy ofert
11:25 - 11:45 Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn
Propozycja miary lokalnych nierówności przestrzennych
11:45 - 12:05 Aleksandra Łuczak, Małgorzata Just
Zastosowanie pozycyjnej metody OTS-TOPSIS do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych
 
12:15-12:30 PRZERWA
 
12:30:14:00 SESJA III 

Przewodniczący: prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek

12:30 - 12:50 Michał Bryś

A review of classification methods applications for information security in the Internet
12:50 - 13:10 Krzysztof Najman, Krystian Zieliński
Wykrywanie wartości skrajnych przy użyciu Lasów Izolacyjnych
13:10 - 13:30 Dominik Krężołek
Szacowanie Value-at-Risk przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla - analiza portfelowa na rynku metali szlachetnych
13:30 - 13:50 Dwijendranath Dwivedi
Analysis of CAPM and multi-factor models for BSE
 
14:00 - 14:15 PRZERWA
 

14:15:15:35 SESJA IV

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

14:15 - 14:35 Klaudia Przybysz, Agnieszka Stanimir

Ocena strategii Europa 2020 przez pryzmat realizacji założeń dotyczących seniorów
14:35 - 14:55  Joanna Kos-Łabędowicz, Joanna Trzęsiok
Czy seniorzy wolą na dyskotekę jeździć rowerem czy taksówką? – klasyfikacja osób starszych pod względem ich preferencji dotyczących środków transportu
14:55 - 15:15  Agnieszka Orwat-Acedańska
Ocena trafności prognoz umieralności uzyskanych metodami regionalnego prognozowania małej skali dla powiatów Polski
15:15 - 15:35 Anna Adamus-Matuszyńska
Walidacja testów psychometrycznych w mierzeniu skłonności negocjatorów do myślenia heurystycznego i popełniania błędów poznawczych
 
 
9 WRZEŚNIA
 
09:00 - 10:30 SESJA I 

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

09:00 - 09:20 Robert Bęben, Izabela Dempc

Wpływ pogody na zachowania konsumentów na rynku czasu wolnego
09:20 - 09:40 Mariusz Doszyń
Błędy prognoz ex post dla rzadkiego popytu sporadycznego
09:40 - 10:00 Jacek Wolak
Wykorzystanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju do oceny atrakcyjności turystycznej powiatów województwa małopolskiego
10:00 - 10:20 Paweł Baran, Iwona Markowicz
Wykorzystanie wartości i masy towarów do wyznaczania asymetrii danych lustrzanych w handlu zagranicznym
 
10:30-10:45 PRZERWA
 
10:45 – 12:15 SESJA II 

Przewodniczącydr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP

10:45 - 11:05 Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz

Zdolność do prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw na rynku polskim przy wykorzystaniu prekursorskiego modelu ZA E.I. Altman’a (1968)
11:05 - 11:25 Krzysztof Dmytrów
Wybór najlepszej metody normalizacji kryteriów ze względu na trasę i czas kompletacji
11:25 - 11:45 Sylwia Słupik, Joanna Trzęsiok
Czy społeczeństwo jest gotowe na długoterminowe inwestycje proekologiczne? – profile użytkowników energii elektrycznej na Śląsku
11:45 - 12:05  Paweł Baran, Izabela Szamrej-Baran
Konwergencja krajów członkowskich Unii Europejskiej pod względem ubóstwa energetycznego
 
12:15-12:30 PRZERWA
 
12:30:13:30 SESJA PLENARNA

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

12:30 - 12:50 Ewelina Nojszewska, Agata Sielska

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarki krajów europejskich w pierwszej połowie 2020 r. na podstawie wskaźników koniunktury
12:50 - 13:10 Marcin Salamaga
Modelowanie ryzyka dezinwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach pandemii COVID-19
13:10 - 13:30 Joanna Landmesser
Szacowanie dynamiki COVID-19 w państwach UE z wykorzystaniem grupowania szeregów czasowych
13:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI