Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi

w roku akademickim 2023/2024 we współpracy z:

   

   

           oraz   


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej (m.in. w ramach zajęć prowadzonych w terenie) o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz przy realizacjach deweloperskich (w tym biurowych, handlowych, logistycznych, hotelowych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych oraz typu „land-development”).

Cele studiów i korzyści dla studentów

Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi to połączenie wielu interdyscyplinarnych działań. Praca w tym zakresie wiąże się z prowadzeniem inspekcji budynków oraz budów, analizą dokumentacji i przepisów prawa, przygotowaniem planów oraz studiów wykonalności (w zakresie prawnym, marketingowym, finansowym oraz organizacyjnym), analizowaniem rynku nieruchomości, oceną optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, dokonywaniem oceny pozycji rynkowej nieruchomości, a także jej kreowaniem. Ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi jest ich finasowanie. Na studiach przekazywana jest wiedza dotycząca również tego zagadnienia. Omawiane są metody finansowania Project Finance i Corporate Finance, a także aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiane są także założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania nieruchomościami takich jak: asset management, property management, facility management oraz podstawy komercjalizacji powierzchni.

Absolwent będzie posiadał kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania, poprzez realizację inwestycji, użytkowanie (zarządzanie) i zbycie nieruchomości. Ta specjalistyczna wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym, hotelowym oraz gruntów niezabudowanych. Może być ona wykorzystywana zarówno przy podejmowaniu decyzji dotyczących własnych nieruchomości, jak i przy okazji zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz majątkiem komunalnym i państwowym.

Nabyte kompetencje zwiększą wartość i szanse absolwenta na rynku pracy, umożliwią podjęcie pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko rozumianymi projektami deweloperskimi (w tym ich realizacją, oceną i weryfikacją) lub zarządzaniem nieruchomościami.

Biorąc pod uwagę, iż wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością posiadania licencji zawodowej, ranga świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie zyskała na znaczeniu. Stanowi ono obecnie istotny dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem otrzymania wyniku pozytywnego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotów w ramach toku studiów i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagania od kandydatów

Studia dedykowane są do osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami lub projektami deweloperskimi.

Koszt uczestnictwa

Opłata jednorazowa: 4.700,00 pln
Opłata semestralna: 2 raty po 2.450,00 pln

Limit miejsc

Minimalnie: 30 osób
Maksymalnie: 60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowa rekrutacja:

 1. Rejestracja: 17.10.2023 r. - 19.10.2023 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 17.10.2023 r. - 19.10.2023 r.
 3. Miejsce dostarczania dokumentów: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pok. 129
 4. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 20.10.2023 r.

Zgłoszenia:                                                                                                                                                                  
Rekrutacja 
odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe .

Etapy: 

 1. Rejestracja w IRK: od dnia 1.08.2023 r. do dnia 08.10.2023 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych:  od dnia 4.09.2023 r. do dnia 09.10.2023 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 10.10.2023 r.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101 pok. 129
81-824 Sopot
 
Dodatkowe informacje:
mgr Wiesława Patecka 
tel. 058 523 14 08;
e-mail: wieslawa.patecka@ug.edu.pl 
Sekretariat jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 

Inne informacje

 • Warunkiem uruchomienia studiów jest nabór minimum 30 osób.
 • Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów weekendowych (w soboty i niedziele) w budynkach Uczelni, aczkolwiek w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą przyjąć formę zajęć e-learningowych lub mogą być prowadzone on-line. Jeżeli zaistnieje taka konieczność zajęcia mogą zostać przeniesione na kolejny semestr lub zostanie wydłużony tok studiów.
 • Tok studiów obejmuje wykłady, które w znacznej części mają charakter warsztatowy. Przekazywane przez wykładowców treści poparte są przykładami, a na zajęciach omawiane są studia przypadków dotyczące poruszanych zagadnień. Program studiów obejmuje również seminaria, na których słuchacze mogą konsultować z prowadzącym podejmowane tematy pracy dyplomowej.
 • Osiągnięcia uczestnika studiów podyplomowych, w tym wyniki zaliczeń potwierdzające realizację zakładanych efektów kształcenia wyraża się bez zastosowania ocen (zal/nzal), zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim.
 • Regulamin Studiów Podyplomowych na UG

Zobacz inne studia podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości