Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Informacje o studiach (2020/2021)

w roku akademickim 2021/2022 we współpracy z:

 

   

                       oraz                 


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej (m.in. w ramach zajęć prowadzonych w terenie) o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz przy realizacjach deweloperskich (w tym biurowych, handlowych, logistycznych, hotelowych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych oraz typu „land-development”).

Cele studiów i korzyści dla studentów

Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi to połączenie wielu interdyscyplinarnych działań. Praca w tym zakresie wiąże się z prowadzeniem inspekcji budynków oraz budów, analizą dokumentacji i przepisów prawa, przygotowaniem planów oraz studiów wykonalności (w zakresie prawnym, marketingowym, finansowym oraz organizacyjnym), analizowaniem rynku nieruchomości, oceną optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, dokonywaniem oceny pozycji rynkowej nieruchomości, a także jej kreowaniem. Ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi jest ich finasowanie. Na studiach przekazywana jest wiedza dotycząca również tego zagadnienia. Omawiane są metody finansowania Project Finance i Corporate Finance, a także aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiane są także założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania nieruchomościami takich jak: asset management, property management, facility management oraz podstawy komercjalizacji powierzchni.

Absolwent będzie posiadał kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania, poprzez realizację inwestycji, użytkowanie (zarządzanie) i zbycie nieruchomości. Ta specjalistyczna wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym, hotelowym oraz gruntów niezabudowanych. Może być ona wykorzystywana zarówno przy podejmowaniu decyzji dotyczących własnych nieruchomości, jak i przy okazji zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz majątkiem komunalnym i państwowym.

Nabyte kompetencje zwiększą wartość i szanse absolwenta na rynku pracy, umożliwią podjęcie pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko rozumianymi projektami deweloperskimi (w tym ich realizacją, oceną i weryfikacją) lub zarządzaniem nieruchomościami.

Biorąc pod uwagę, iż wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością posiadania licencji zawodowej, ranga świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie zyskała na znaczeniu. Stanowi ono obecnie istotny dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

Warunki ukończenia studiów

Ukończenie studiów związane jest z uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów ujętych w planie studiów podyplomowych oraz przygotowaniem i złożeniem pracy pisemnej w ramach seminarium dyplomowego. 

Wymagania od kandydatów

Studia dedykowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjat, magister), które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami lub projektami deweloperskimi.

Koszt uczestnictwa

Opłata jednorazowa: 4.100,00 pln
Opłata semestralna: 2 raty po 2.200,00 pln

Terminy wnoszenia opłat

I opłata semestralna do 1 października,
II opłata semestralna do 1 marca.

Zgłoszenia:

Rekrutacja na Studia Podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe.

Etapy: 

 1. Rejestracja w IRK: od dnia 1.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych:  od 1.09.2021 r. do dnia 1.10.2021 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 4.10.2021 r. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów.
 3. Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne pobrane z IRK
 4. Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione.

Inne informacje

 • Warunkiem uruchomienia studiów jest nabór minimum 30 osób.
 • Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów weekendowych (w soboty i niedziele) w budynkach Uczelni, aczkolwiek w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą przyjąć formę zajęć e-learningowych lub mogą być prowadzone on-line. Jeżeli zaistnieje taka konieczność zajęcia mogą zostać przeniesione na kolejny semestr lub zostanie wydłużony tok studiów.
 • Tok studiów obejmuje wykłady, które w znacznej części mają charakter warsztatowy. Przekazywane przez wykładowców treści poparte są przykładami, a na zajęciach omawiane są studia przypadków dotyczące poruszanych zagadnień. Program studiów obejmuje również seminaria, na których słuchacze mogą konsultować z prowadzącym podejmowane tematy pracy dyplomowej.
 • Osiągnięcia uczestnika studiów podyplomowych, w tym wyniki zaliczeń potwierdzające realizację zakładanych efektów kształcenia wyraża się bez zastosowania ocen (zal/nzal), zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim.
 • Regulamin Studiów Podyplomowych na UG

Zobacz inne studia podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości