Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Informacje o studiach (2019/2020)

we współpracy z

 

oraz


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej (m.in. w ramach zajęć prowadzonych w terenie) o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz przy realizacjach deweloperskich (w tym biurowych, handlowych, logistycznych, hotelowych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych oraz typu „land-development”).

Cele studiów i korzyści dla studentów

Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi to połączenie wielu interdyscyplinarnych działań. Praca w tym zakresie wiąże się z prowadzeniem inspekcji budynków oraz budów, analizą dokumentacji i przepisów prawa, przygotowaniem planów oraz studiów wykonalności (w zakresie prawnym, marketingowym, finansowym oraz organizacyjnym), analizowaniem rynku nieruchomości, oceną optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, dokonywaniem oceny pozycji rynkowej nieruchomości, a także jej kreowaniem. Ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi jest ich finasowanie. Na studiach przekazywana jest wiedza dotycząca również tego zagadnienia. Omawiane są metody finansowania Project Finance i Corporate Finance, a także aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiane są także założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania nieruchomościami takich jak: asset management, property management, facility management oraz podstawy komercjalizacji powierzchni.

Absolwent będzie posiadał kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania, poprzez realizację inwestycji, użytkowanie (zarządzanie) i zbycie nieruchomości. Ta specjalistyczna wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym, hotelowym oraz gruntów niezabudowanych. Może być ona wykorzystywana zarówno przy podejmowaniu decyzji dotyczących własnych nieruchomości, jak i przy okazji zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz majątkiem komunalnym i państwowym.

Nabyte kompetencje zwiększą wartość i szanse absolwenta na rynku pracy, umożliwią podjęcie pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko rozumianymi projektami deweloperskimi (w tym ich realizacją, oceną i weryfikacją) lub zarządzaniem nieruchomościami.

Biorąc pod uwagę, iż wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością posiadania licencji zawodowej, ranga świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie zyskała na znaczeniu. Stanowi ono obecnie istotny dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

Warunki ukończenia studiów

Ukończenie studiów związane jest z uzyskaniem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczeniem egzaminu końcowego oraz złożeniem pracy dyplomowej.

Wymagania od kandydatów

Studia dedykowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjat, magister), które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami lub projektami deweloperskimi.

Koszt uczestnictwa

Opłata jednorazowa: 4.100,00 pln
Opłata semestralna: 2 raty po 2.200,00 pln

Terminy wnoszenia opłat dla edycji październik 2019 / lipiec 2020

I opłata semestralna do 10 października,
II opłata semestralna do 1 marca.

Dokumenty Rekrutacyjne 

  • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu sie na edycję studiów podyplomowych)
  • Odpis lub potwierdzona notarialnie za zgodnosc z oryginalem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Dowód wniesienia oplaty za studia podyplomowe na konto indywidualne pobrane z IRK
  • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej oplaty, jesli studia nie zostaną uruchomione

Rekrutacja na edycję październik 2019 / lipiec 2020 odbywa się w terminie od maja 2019 do 10 października 2019 roku (decyduje kolejność zgłoszeń).

Inne informacje

  • Warunkiem uruchomienia studiów jest nabór minimum 36 osób.
  • Zajęcia odbywają się w  trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych (w soboty i niedziele).
  • W toku studiów słuchacze uczęszczają na wykłady, które w znacznej części mają charakter warsztatowy. Przekazywane przez wykładowców treści poparte są przykładami, a na zajęciach omawiane są studia przypadków dotyczące poruszanych zagadnień. Program studiów obejmuje również seminaria, na których słuchacze mogą konsultować z prowadzącym podejmowane tematy pracy dyplomowej.
  • W ramach możliwości budżetu studiów słuchaczom oferowane są dodatkowe wykłady do wyboru lub podręczniki.
  • Regulamin Studiów Podyplomowych na UG

Zobacz inne studia podyplomowe przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości