Strona główna » Studia
Studia
Stypendia

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów  na rok akademicki 2018/2019

Zasady przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:


O przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
 

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.


W przypadku stypendium na rok akademicki 2018/2019 doktorant przedstawia swoją kandydaturę rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w terminie najpóźniej do dnia 6 września 2018 r. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, doktorant składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 3 rozporządzenia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Dokumenty można składać w dziekanacie Wydziału Zarządzania (pokój 121).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 


Uczestnik studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. zapomogi,
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów,
 4. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Ogólne zasady funkcjonowania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu   Gdańskiego określają:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
 2. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 86/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku, z późn. zm.:

http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2809


Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów wraz z kompletem dokumentów  można złożyć w dziekanacie Wydziału Zarządzania (pokój 121) w następujących terminach:

1. wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – w terminie do dnia 16 października 2018 r.

2. wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów – w terminie do dnia 4 października 2018 r.Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019

ŚWIADCZENIA SOCJALNE:
 

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
 2. Klauzula informacyjna – stypendium socjalne 
 3. Klauzula informacyjna – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
   


Na wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant musi zaznaczyć o jaki rodzaj pomocy się ubiega oraz starannie wypełnić wszystkie pola.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, właściwe do rodzaju stypendium, określone w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
 

 1. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich 
 3. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich 
 4. Klauzula informacyjna – stypendium dla najlepszych doktorantów
Doktorant może otrzymywać stypendium w formie przelewu na swoje konto. W tym celu zobowiązany jest do osobistego złożenia stosownego wniosku w dziekanacie Wydziału Zarządzania (pokój 121)

 

Nagroda Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku.

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich do dnia 25 października 2018 roku w dziekanacie Wydziału Zarządzania (pokój 121).

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora

Regulamin dostępny na stronie: http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2551