Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
godziny pracy w dniu 31 października 2019 »

W dniu 31 października 2019 roku dziekanat będzie czynny w godzinach 9.30-13.00

Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów »

Od 1 lipca 2019 roku uruchomiono Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, które przejęło wszystkie sprawy związane z obsługą  stypendiów (wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego).

W związku z powyższym, wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w biurze COSSiD,

Budynek administracji

Ul. Bażyńskiego 1a

80-309 Gdańsk

pokój 116

e-mail: cossid@ug.edu.pl

tel.: 58 523 21 87

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO »

Termin składania wniosków: do 24 październiak 2019 roku

 

Miejsce składania wniosków:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30

Wniosek o przyznanie  nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2017/2018

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO »

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Termin składania wniosków: do 26 września 2019 roku

Miejsce składania wniosków:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30

Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO »

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października

Miejsce składania wniosków:

 Kancelaria Ogólna Urzędu (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45, albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego” (Departament Rozwoju Gospodarczego)

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pok. 304

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdańska

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU »

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty, pok.13 budynek na ul. Marynarzy 4

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Termin składania wniosków:

1) Wydziale Edukacji, ul. Śląska 35-37, Gdynia, w godz. 08:00 - 16:00 (pokój C105)
2) Kancelarii Ogólnej, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia w godz. 07:00 - 17:00
3) Kancelarii Ogólnej, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, godz. 08:00 - 16:00

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni.

Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. Socjalnych »

 Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. socjalnych: socjalne.wzr@ug.edu.pl

 

Stypendia a zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym »

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie rodzaje świadczeń i stypendiów, otrzymywanych przez studentów od Uczelni są świadczeniami z budżetu Państwa i nie wykazuje się ich w zeznaniach podatkowych PIT. 

Godziny pracy dziekanatu ds. socjalnych »

 

poniedziałek:    9.30-13.30

wtorek:             9.30-13.30

środa:              nieczynne

czwartek:         9.30-13.30

piątek:             nieczynne

             

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 roku »

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.    

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892  oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.

Samodzielność finansowa studentów ws. stypendiów socjalnych 2018/2019 »

W związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:


1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub


2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1028,10 zł
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.