Strona główna » Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
Projekt Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP
UCZELNIE SZKOŁOM - O FINANSACH Z NBP

W styczniu 2020 został ogłoszony Projekt pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Jego działania zostały skierowane do beneficjentów bezpośrednich – nauczycieli oraz beneficjentów pośrednich - uczniów szkół średnich (w szczególności klas pierwszych i drugich). Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2020 roku.


Celem Projektu było rozszerzenie wiedzy z zakresu finansów u nauczycieli szkół średnich, poprzez wdrożenie innowacyjnej i zintegrowanej formuły edukacji finansowej, ukierunkowanej na przyszłe świadome i odpowiedzialne decyzje finansowe oraz stymulowanie przedsiębiorczości na poziomie regionalnym. Cel ten został zrealizowany poprzez opracowanie i przekazanie zainteresowanym szkołom pakietu wiedzy w postaci materiałów dla nauczyciela oraz ucznia, wraz z możliwością uczestniczenia w konsultacjach ułatwiających wykorzystanie materiałów do przygotowania ciekawych i interesujących dla uczniów zajęć z zakresu finansów.

Założone cele osiągnęliśmy w szczególności poprzez przygotowanie i przekazanie beneficjentom Projektu - nauczycielom szkół średnich, bazy wiedzy, zawierającej opracowane zintegrowane materiały dydaktyczne obejmujące 6 modułów tematycznych w wersji on-line. Opracowaliśmy i przekazaliśmy zainteresowanym Szkołom pakiet wiedzy w postaci: materiałów dla uczniamateriałów dla nauczyciela. W celu zapoznania nauczycieli z materiałami do prowadzenia zajęć, zorganizowaliśmy w dniu 12.12.2020 roku webinarium w trakcie, którego zaprezentowane zostaną wszystkie moduły. Nauczyciele biorący udział w webinarium otrzymali dostęp do materiałów oraz zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia zajęć z zaproponowanych modułów. Nauczyciele uzyskali również wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu swoich własnych zajęć opartych o udostępnione materiały i korespondencję e-mailową.

Każdy moduł odpowiada treściom do zrealizowania w ramach 2 godzin lekcyjnych. Poszerzenie wiedzy nauczycieli nastąpiło poprzez realizację webinarium za pomocą MS TEAMS dla nauczycieli z całego województwa pomorskiego, którzy zostanli zrekrutowani do udziału w Projekcie. Webinarium odbywało się w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla nauczycieli zainteresowanych tematyką finansów (np. do realizacji przedmiotu przedsiębiorczość, informatyka i inne) materiały do prowadzenia zajęć. Uczestnicy webinarium za udział w Projekcie otrzymali certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji z zakresu finansów. Poniżej zamieszczone moduły tematyczne, które przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy do kontaktu w celu dalszej współpracy;


Pragnę podkreślić, iż przyjęcie zaproszenia z naszej strony wiązało się między innymi z następującymi najważniejszymi korzyściami:

  • Zgłoszeni nauczyciele wezięli udział w nieodpłatnym webinarium z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, specjalizującymi się w ww. tematyce
  • Nauczyciele, objęci Projektem uzyskali dostęp do materiałów ze wszystkich modułów, na które składają się m.in. tekst merytoryczny na dany temat, prezentacja multimedialna, studium przypadku, testy sprawdzające wiedzę, a także wybrane narzędzia (np. formatki analityczne w MS Excel);
  • nauczyciele będą zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konsultacjach mających na celu wsparcie ich w tworzeniu własnych zajęć w oparciu o udostępnione materiały.
  • Nauczyciele biorący udział w webinarium otrzymali certyfikaty poświadczające uzyskane kompetencje z zakresu finansów

Zapraszamy do podjęcia  dalszej współpracy, która nie tylko będzie doskonałą okazją do rozwoju uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także zaowocuje wymianą doświadczeń kadry dydaktycznej naszych jednostek.

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Projektu
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 


MODUŁY: