Strona główna » Wycena nieruchomości
Program studiów
Lp. bloku Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładów Liczba godzin edukacyjnych
I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 84
  1 Część ogólna prawa cywilnego 8
2 Podstawy prawa rzeczowego 12
3 Podstawy prawa zobowiązań 8
4 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4
5 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6 Źródła informacji o nieruchomościach 10
7 Gospodarka przestrzenna 6
8 Gospodarka nieruchomościami 12
9 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10 Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11 Ochrona danych osobowych 2
12 Zamówienia publiczne 4
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 48
  1 Podstawy ekonomii 6
2 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
3 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8
4 Elementy finansów i bankowości 6
5 Podstawy matematyki finansowej 6
6 Podstawy statystyki i ekonometrii 10
7 Elementy rachunkowości 4
III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ 30
  1 Podstawy budownictwa 10
2 Przegląd technologii w budownictwie 6
3 Proces inwestycyjny w budownictwie 4
4 Eksploatacja nieruchomości 6
5 Podstawy kosztorysowania 4
IV RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE 114
  1 Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4
2 Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2
3 Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2
4 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4
5 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
6 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26
7 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10
8 Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10
9 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych  i gruntów pod wodami 8
10 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6
11 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 22
12 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4
13 Wycena masowa 2
14 Dokumentacja procesu wyceny 4
15 Doradztwo na rynku nieruchomości 4
V SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 10
RAZEM 286