Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Nelli Artienwicz

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 201
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 201

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność gospodarczą (produkcja usługi, handel).  Problematyka prac może dotyczyć przykładowo:

  • ujęcia księgowego i podatkowego przychodów bądź kosztów lub wybranych kategorii bilansowych (np. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), podatku od towarów i usług w księgach rachunkowych, zasad ewidencji i wyceny wybranych składników majątku,
  • ustalania wyniku finansowego,
  • wartości informacyjnej poszczególnych części sprawozdania finansowego
  • sprawozdawczości jednostek non profit (takich jak fundacje, stowarzyszenia itp.),
  • uproszczonych form ewidencyjnych i opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
  • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • praktycznego wykorzystania nadrzędnych zasad rachunkowości 

Zakres podmiotów: jednostki gospodarujące oraz jednostki non profit, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Szeroko rozumiana tematyka rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych (MSSF) i regulacji prawa podatkowego. Prace dotyczące jednostek gospodarujących oraz jednostek non profit, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Mile widziane prace z zakresu:

* polityki rachunkowości, 

* ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;

* pomiaru utraty wartości wybranych aktywów (w tym należności, środków trwałych)

* historii i teorii rachunkowości,

* outsourcingu usług księgowych (biura rachunkowe i centra finansowo-księgowe),

* rewizji finansowej,

* rachunkowości podatkowej,

* uproszczonych form ewidencyjnych i opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)

praktycznych aspektów nadrzędnych zasad rachunkowości,

* etyki w rachunkowości

* psychologicznych aspektów pracy księgowego   

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje