Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Funkcja:
Kierownik Katedry Rachunkowości
Stanowisko:
Profesor tytularny
215
(+48 58) 523 13 59

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.00-12.00
pok. 215
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.00-12.00
pok. 215

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • MSSF
  • Otwarcie studium

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej , w tym: MSR/MSSF, z wyeksponowaniem zagadnień rachunku kosztów.

Przykładowa tematyka prac:

 • Nowoczesne modele rachunku kosztów (ABC, target costing)
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej , w tym: MSR/MSSF, z wyeksponowaniem zagadnień rachunku kosztów. Przykładowa tematyka prac:
1. Nowoczesne modele rachunku kosztów (ABC, target costing)
2. Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
3. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4. Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

Seminarium doktoranckie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Niestacjonarne Studia Doktoranckie

Seminarium doktorskie prowadzone przez prof. dr hab. Jerzego Gierusza, Prof. nadzw. dr hab. Barbarę Gierusz i Prof. nadzw. dr hab. Teresę Martyniuk obejmują problematykę szeroko rozumianej rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze względu na specyfikę badań prowadzonych przez Katedrę Rachunkowości, szczególnie godne polecenia wydają się następujące zagadnienia:

- zgodność rozwiązań polskiego prawa bilansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

- porównania międzynarodowe rachunkowości finansowej (standardy brytyjskie, niemieckie, US GAAP, JAS),

- ocena, dobór modeli rachunku kosztów (ABT, target costing),

- budżetowanie kosztów, przychodów, wyniku finansowego,

- rachunkowość banków, zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego,

- podziały, łączenie, upadłość spółek, 

- rezerwy w rachunkowości, 

- kontakty długoterminowe, 

- instrumenty finansowe, inwestycje, 

- odroczony podatek dochodowy.

Zachęcamy również do własnych poszukiwań badawczych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje