Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Jerzy Gwizdała

Stanowisko:
Profesor uczelni
218
(+48 58) 523 11 18

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Tematyka prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu finansów publicznych, ubezpieczeń oraz ryzyka finansowego. Wiodącymi tematami – obszarami badań dla prac prowadzonych na seminarium magisterskim są : ewolucja systemu finansowego w Polsce i w państwach UE; ewolucja instrumentów finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) oraz jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (JST); finansowanie gospodarki, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, jsfp przez fundusze strukturalne UE dla Polski w perspektywie czasowej 2014 – 2020, rola NBP w kreowaniu polityki pieniężnej w Polsce; rola Europejskiego Banku Centralnego UE w tworzeniu polityki pieniężnej w państwach członkowskich UE; miejsce Rady Polityki Pieniężnej w systemie finansowym państwa; rynek kapitałowy – prognozy rozwoju, koncepcja finansowania inwestycji infrastrukturalnych państwa i samorządu w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP); finanse JST; organizacja systemu podatkowego w Polsce; rola podatków w tworzeniu budżetu państwa i JST; system ubezpieczeń społecznych; zmiany ewolucyjne w zakresie ubezpieczeń społecznych w Polsce i UE; model dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych; ubezpieczenia życiowe i majątkowe; usługi i produkty ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, gospodarki i jsfp; koncepcja bancassurance i jej wpływ na rozwój rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce; organizacja i zarządzanie zakładami ubezpieczeniowymi; fundusze emerytalne, życiowe i inwestycyjne w Polsce i UE; ryzyko w działalności towarzystw ubezpieczeniowych; kontrola zarządcza i ryzyko w działalności przedsiębiorstw; system zarządzania ryzykiem w państwie, JST, instytucjach finansowych (bankach, zakładach ubezpieczeniowych) oraz jsfp; ryzyko finansowe, płynności, wypłacalności, kredytowe, stóp procentowych, walutowe w gospodarce; systemowe ryzyko płynności; kryzysy finansowe i ich wpływ na rozwój gospodarki.

Przykładowe tematy prac:

  1. Wpływ systemowego ryzyka płynności na stabilność gospodarki polskiej.
  2. Finansowanie inwestycji pro – ekologicznych przez fundusze strukturalne UE w Polsce.
  3. Polski system podatkowy – determinanty przemian w warunkach członkostwa Polski w UE.
  4. Partnerstwo publiczno – prywatne w finansowaniu sektora publicznego w UE.
  5. Ryzyko finansowe w działalności JST np. gminy Gdańsk w latach 2012 – 2015.
  6. Finansowo – organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania koncepcji bancassurance np. Banku „X” i Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Y”.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje