Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Dyscypliny
Uchwała nr 31/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 kwietnia 2022 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Bartosza Marcinkowskiego, prof. UG na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Majtkowskiego

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem mgr. Marcina Majtkowskiego w sprawie wyznaczenia nowego promotora w przewodzie doktorskim wszczętym w dniu 29 września 2014 r., postanawia wyznaczyć dra hab. Bartosza Marcinkowskiego, prof. UG na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Majtkowskiego pt. „Model zarządzania usługami informatycznymi z wykorzystaniem podejścia ITIL”.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 kwietnia 2022 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości wszczętego na wniosek dra inż. Piotra Sliża

§ 1.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, przekazaną przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 30.03.2022 r., wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości wszczętego w dniu 21 lutego 2022 roku na wniosek dra inż. Piotra Sliża.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwała nr 29/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 24 marca 2022 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Liwii Delińskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Liwii Delińskiej w zakresie:

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder-  członek

dr hab. Robert Bęben, prof. UG - promotor

- dyscypliny dodatkowej

Psychologii

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek

dr hab. Robert Bęben, prof. UG - promotor

 

Mgr Liwia Delińska na podstawie posiadanego certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego jest zwolniona z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy
w przewodzie doktorskim mgr Liwii Delińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 24 marca 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dra hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof. UEP na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej nt. „Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 24 marca 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dr hab. Ewę Frąckiewicz na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej nt. „Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 24 lutego 2022 w sprawie
powołania zespołu do opracowywania zasad konstruowania IPB oraz określenia procedury weryfikacji adekwatności Indywidualnego Planu Badawczego do efektów uczenia się określonych dla 8 poziomu PRK doktorantów w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie § 25 Regulaminu rady dyscypliny naukowej UG  - załącznika do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu do opracowywania zasad konstruowania IPB oraz określenia procedury weryfikacji adekwatności Indywidualnego Planu Badawczego do efektów uczenia się określonych dla 8 poziomu PRK doktorantów w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w osobach:  prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – przewodnicząca, prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, dr hab. Kamila Migdał Najman, prof. UG, dr hab. Anna Wojewnik - Filipkowska, prof. UG, dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG, dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 24 lutego 2022 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 11 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr hab. Annę Wojewnik-Filipkowską, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej.

Uchwała nr 24/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
wyznaczenia dra Mariusza Chmielewskiego na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Ronowicza w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 12 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra Mariusza Chmielewskiego na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Ronowicza

Uchwała nr 23/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Haliny Czubasiewicz, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Ronowicza w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 11 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Halinę Czubasiewicz, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Ronowicza.

Uchwała nr 22/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
wyznaczenia dra Krzysztofa Szczepaniaka na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kaczyńskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 12 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra Krzysztofa Szczepaniaka na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kaczyńskiego

Uchwała nr 21/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kaczyńskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 11 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Elżbietę Wojnicką-Sycz, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kaczyńskiego.

Uchwała nr 20/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Roberta Bębna, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Stefańskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 30 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dra hab. Roberta Bębna, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Stefańskiej.

Uchwała nr 19/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Sadkowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości UG działając na podstawie art. 178 ust. 1 pkt  w zw. z art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 487), po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz uchwałą komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nadaje dr Joannie Sadkowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w zw. z art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mając na uwadze, iż niniejsza uchwała w pełni uwzględnia żądanie dr Joanny Sadkowskiej wyrażone we wniosku z dnia 01.02.021 r., odstępuje się od jej uzasadnienia.

Niniejsza uchwała jest ostateczna. Osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nie przysługuje prawo złożenia od niej odwołania w instancyjnym toku postępowania.

Uchwała nr 18/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Michała Missana Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego poparła wniosek komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana, w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja kultury organizacyjnej jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego w warunkach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce”.

Uchwała nr 17/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Michałowi Missanowi

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr. Michałowi Missanowi stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja kultury organizacyjnej jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego w warunkach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Ilony Modrzejewskiej

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego nie poparła wniosku komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. „Model zarządzania talentami w sektorze usług dla biznesu”.

Uchwała nr 15/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Ilonie Modrzejewskiej

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr Ilonie Modrzejewskiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model zarządzania talentami w sektorze usług dla biznesu”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
przyjęcia projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt. 5 Statutu UG, Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego uchwala, co następuje.

§1.

 

Uchwala się projekt szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Uchwała nr 13/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
powołania komisji ds. weryfikacji rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja strategii kreowania marki handlowej na rynku galanterii skórzanej” złożonej przez mgr. Remigiusza Modrzyńskiego

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja strategii kreowania marki handlowej na rynku galanterii skórzanej” złożonej przez mgr. Remigiusza Modrzyńskiego w osobach: prof. dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący, prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, dr hab. Kamila Migdał Najman, prof. UG, dr hab. Robert Bęben, prof. UG, dr hab. Z. Wojciech Żurawik, em. prof. UG.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana w składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. Dorota Simpson, prof. WSAiB – recenzent 
 4. dr hab. Czesław Szmidt, prof. ALK – recenzent  
 5. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG – członek komisji


§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana.

Uchwała nr 11/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr hab. Doroty Simpson, prof. WSAiB z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz dra hab. Czesława Szmidta, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Michała Missana pt. „Koncepcja kultury organizacyjnej jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego w warunkach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej
w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK– recenzent 
 4. dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – recenzent  
 5. dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG – członek komisji 
 6. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – członek komisji 


§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr hab. Małgorzaty Tyrańskiej, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dra hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjmuje rozprawę doktorską mgr Ilony Modrzejewskiej pt. „Model zarządzania talentami w sektorze usług dla biznesu” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 2. Recenzent: dr hab. Magdalena Beata Stefańska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 3. Recenzent:  dr hab. Edyta Izabella Gwarda-Gruszczyńska z Uniwersytetu Łódzkiego,
 4. Recenzent: dr hab. Krzysztof Klincewicz z Uniwersytetu Warszawskiego,
 5. Recenzent: dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 6. Sekretarz komisji: dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG z Uniwersytetu Gdańskiego,
 7. Członek komisji: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
wyznaczenia członka w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 13 Załącznika do Uchwały nr 122/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia wyznaczyć prof. dr hab. Małgorzatę Wiśniewską na członka w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
wyznaczenia sekretarza w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 13 Załącznika do Uchwały nr 122/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia wyznaczyć dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na sekretarza w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 13 Załącznika do Uchwały nr 122/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia wyznaczyć dra hab. Wiesława Ciechomskiego, prof. UEP na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 października 2021 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Seiffert

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego poparła wniosek komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszych”.

Uchwała nr 3/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 października 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Annie Seiffert

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki
o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr Annie Seiffert stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszych”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 września 2021 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert
w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. prof. dr hab. Mirosław Szreder – promotor 
 3. prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – recenzent 
 4. dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH – recenzent  
 5. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – członek komisji 


§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 września 2021 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dra hab. Zenona Wiśniewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dra hab. Wojciecha Bijaka, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjmuje rozprawę doktorską mgr Anny Seiffert pt. „Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszych” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.