Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Dyscypliny
Uchwała nr 66/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
zmiany członka Komisji przeprowadzającego egzamin z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Nowaka z mgra Zbigniewa Wałowskiego na dr Hannę Szpilczyńską

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany członka Komisji przeprowadzającego egzamin z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Nowaka z mgra Zbigniewa Wałowskiego na dr Hannę Szpilczyńską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 65/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej dr Katarzyny Świerk

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 12 ust. 1 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej dr Katarzyny Świerk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 64/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
sprawie powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczuki

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Szczuki w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Robert Bęben, prof. UG – promotor 
 3. prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz – recenzent 
 4. dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, prof. uczelni – recenzent  
 5. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Kamila Migdał Najman, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Anna Dziadkiewicz – członek komisji 


§ 2

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczuki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 63/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczuki i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789  z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. Ewy Frąckiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego i dr hab. Moniki Boguszewicz-Kreft, prof. Uczelni z WSB, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Grzegorza Szczuki pt. „Model systemu komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle koncepcji marketingu 4.0” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 62/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Natalii Michałek

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Natalii Michałek w zakresie:

- dyscypliny podstawowej

Nauki o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG - egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder - członek

dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG - promotor

- dyscypliny dodatkowej

Ekonomia i Finanse

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Angelika Kędzierska–Szczepaniak, prof. UG  - egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek

dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG - promotor

- języka obcego

J. angielskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący
dr Hanna Szpilczyńska - egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek

dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG - promotor

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgr Natalii Michałek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 61/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dra hab. Bernarda Kubiaka na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek nt. „Analiza porównawcza efektywności zastosowania wirtualizacji technologii informatycznych w organizacjach”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 60/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dr hab. inż. Celinę Olszak na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek nt. „Analiza porównawcza efektywności zastosowania wirtualizacji technologii informatycznych w organizacjach”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 59/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
zmiany oraz wyznaczenia promotora w osobie dra hab. inż. Bartłomieja Gawina ,prof. UG w przewodzie doktorskim mgr Natalii Michałek

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm. oraz § 15 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego postanawia zmienić promotora rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek pt. „Analiza porównawcza efektywności zastosowania wirtualizacji technologii informatycznych w organizacjach” na dra hab. Bartłomieja Gawina, prof. UG.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 58/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra inż. Piotra Sycza

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Sycza w zakresie:

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Joanna Sadkowska – egzaminator

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG -  członek

dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG - promotor

- dyscypliny dodatkowej

Psychologii

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – członek

dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG - promotor

- języka obcego

J. angielskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr Hanna Szpilczyńska - egzaminator
dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – członek

dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG - promotor

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra inż. Piotra Sycza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 57/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Sycza

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dra hab. inż. Stefana Trzcielińskiego na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sycza nt. „Metodyka ograniczania marnotrawstwa w projektach IT”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 56/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Sycza

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dra hab. inż. Seweryna Spałka na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sycza nt. „Metodyka ograniczania marnotrawstwa w projektach IT”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 55/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Nowaka

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Nowaka w zakresie:

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Joanna Sadkowska – egzaminator

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG -  członek

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG - promotor

- dyscypliny dodatkowej

Psychologii

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – członek

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG - promotor

- języka obcego

J. angielskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

mgr Zbigniew Wałowski- egzaminator

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – członek

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG - promotor

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Nowaka.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 54/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Nowaka

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Izabelę Warwas, prof. UŁ na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nowaka nt. „Model kluczowych kompetencji menadżerskich w organizacji uczącej się”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 53/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Nowaka

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Małgorzatę Tyrańską, prof. UEK na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nowaka nt. „Model kluczowych kompetencji menadżerskich w organizacji uczącej się”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 52/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 oraz § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 35 ust. 1 pkt 3 i § 36 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

nadać Panu magistrowi Tomaszowi Nowickiemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”.

Uchwała nr 51/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Elżbiety Penkowskiej

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego poparła wniosek w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Elżbiety Penkowskiej.

Uchwała nr 50/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 oraz § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 35 ust. 1 pkt 3 i § 36 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

nadać Pani magister Elżbiecie Penkowskiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora”.

Uchwała nr 49/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Moniki Osiwalskiej

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego poparła wniosek w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Moniki Osiwalskiej.

Uchwała nr 48/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 oraz § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 35 ust. 1 pkt 3 i § 36 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

nadać Pani magister Monice Osiwalskiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”.

Uchwała nr 47/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 25 maja 2023 w sprawie
nadania mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 oraz § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 35 ust. 1 pkt 3 i § 36 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

nadać Pani magister Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”.

Uchwała nr 46/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Szczuki

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Szczuki w zakresie:
 

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder-  członek

dr hab. Robert Bęben, prof. UG - promotor

 

- dyscypliny dodatkowej

Psychologii

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek

dr hab. Robert Bęben, prof. UG - promotor

 

Mgr Grzegorz Szczuka na podstawie posiadanego certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Szczuki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 45/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Szczuki

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Monikę Boguszewicz-Kreft, prof. UW na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczuki nt. „Model systemu komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle koncepcji marketingu 4.0”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 44/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Szczuki

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dr hab. Ewę Frąckiewicz na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczuki nt. „Model systemu komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle koncepcji marketingu 4.0”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 43/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry J. Szewczyk

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie  art. 14 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Aleksandry J. Szewczyk na wniosek promotora.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 42/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Andrzeja Popadiuka

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie  art. 14 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz.595 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) podjęła uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego mgra Andrzeja Popadiuka na wniosek promotora.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 41/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 1. art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 12/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
 2. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

 

Powołać komisję doktorską w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – promotor 
 3. prof. dr hab. Jacek Lisowski – recenzent
 4. dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH – recenzent 
 5. dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG – recenzent  
 6. dr hab. Julia Koralun – Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG  – członek komisji 
 8. dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. inż. Piotr Sliż – członek komisji 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 40/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego
w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora, działając na podstawie:

 1. art. 191 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),
 2. § 32 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
 3. § 26 pkt 6 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            oraz uznając – po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy doktorskiej oraz wynikami egzaminu doktorskiego – że wymogi, o których mowa w 32 ust. 1 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, są spełnione,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 1. dopuścić do obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego pod tytułem „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”;
 2. ustalić, że obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 16 maja 2023 r. o godz. 12.00 na Wydziale Zarządzania UG , ul. Armii Krajowej 101, Sopot.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 39/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 1. art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 12/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
 2. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Powołać komisję doktorską w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 1. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH – recenzent 
 4. prof. dr hab. Iga Rudawska – recenzent  
 5. dr hab. Beata Buchelt, prof. UEK – recenzent
 6. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska– członek komisji 
 7. dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Anna Dziadkiewicz – członek komisji 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 38/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego
w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora, działając na podstawie:

 1. art. 191 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),
 2. § 32 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
 3. § 26 pkt 6 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            oraz uznając – po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy doktorskiej oraz wynikami egzaminu doktorskiego – że wymogi, o których mowa w 32 ust. 1 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, są spełnione,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 1. dopuścić do obrony rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej pod tytułem „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora”;
 2. ustalić, że obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. o godz. 9.00 w formie zdalnej.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 37/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 1. art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 12/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
 2. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Powołać komisję doktorską w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakościw następującym składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Wiesław Golanu, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. Alicja Miś, prof. UEK – recenzent 
 4. dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka, prof. US – recenzent  
 5. dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS – recenzent
 6. dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Joanna Sadkowska – członek komisji 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie
dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego
w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora, działając na podstawie:

 1. art. 191 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),
 2. § 32 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
 3. § 26 pkt 6 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            oraz uznając – po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy doktorskiej oraz wynikami egzaminu doktorskiego – że wymogi, o których mowa w 32 ust. 1 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, są spełnione,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 1. dopuścić do obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej pod tytułem „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”;
 2. ustalić, że obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 18 maja 2023 r. o godz. 13.00 w formie zdalnej.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 35/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 marca 2023 w sprawie
powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 1. art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 24 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 2. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

§ 1

Powołać komisję doktorską w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. inż. Aleksander Orłowski, prof. PG – recenzent 
 4. dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ – recenzent  
 5. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH – recenzent
 6. prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek komisji 
 7. prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz – członek komisji 
 8. dr hab. Robert Bęben, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – członek komisji 
 12. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 09 marca 2023 w sprawie
dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora, działając na podstawie:

 1. art. 191 ust. 1 w zw. z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 2. § 28 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 26 pkt 6 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

         oraz uznając – po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy doktorskiej oraz wynikami egzaminu doktorskiego – że wymogi, o których mowa w 28 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, są spełnione,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 1. dopuścić do obrony rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej pod tytułem „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”;
 2. ustalić, że obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. na Wydziale Zarządzania UG , ul. Armii Krajowej 101, Sopot.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 02 lutego 2023 w sprawie
zmiany promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Julii Jarzyński w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości z prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na dra hab. Przemysława Lecha, prof. UG

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 32 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. Przemysława Lecha, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Julii Jarzyński.

Uchwała nr 32/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 02 lutego 2023 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Krzysztofowi Leśniakowi

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr. Krzysztofowi Leśniakowi stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na ograniczenie wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych w Polsce”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 31/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. prof. dr hab. Bernard Kubiak, – promotor 
 3. prof. dr hab. inż. Celina Olszak– recenzent 
 4. dr hab. Janusz Wielki, prof. PO – recenzent  
 5. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG – członek komisji 


§ 2

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. inż. Celiny Olszak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dra hab. inż. Janusza Wielkiego, prof. PO z Politechniki Opolskiej przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Krzysztofa Leśniaka pt. „Koncepcja rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na ograniczenie wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych w Polsce” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

§ 1

 

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący,
 2. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – egzaminator
 3.  dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG  – członek.

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Moniki Osiwalskiej w zakresie:

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – egzaminator

dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG -  członek

dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr Moniki Osiwalskiej.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Annę Rakowska, prof. UMCS z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Annę Rakowską, prof. UMCS na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej nt. „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Ewę Mazur – Wierzbicką, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab.  Ewę Mazur – Wierzbicką, prof. US na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej nt. „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr hab. Alicję Miś, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Alicję Miś, prof. UEK na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej nt. „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Pani mgr Monice Osiwalskiej

stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi Sliżowi w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości UG działając na podstawie art. 178 ust. 1 pkt  w zw. z art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz uchwałą komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nadaje dr. inż. Piotrowi Sliżowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w zw. z art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mając na uwadze, iż niniejsza uchwała w pełni uwzględnia żądanie dr. inż. Piotra Sliża wyrażone we wniosku z dnia 18.02.2022 r., odstępuje się od jej uzasadnienia.

Niniejsza uchwała jest ostateczna. Osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nie przysługuje prawo złożenia od niej odwołania w instancyjnym toku postępowania.

Uchwała nr 23/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Omiotek w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

1) art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;

2) § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 31 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);

3) § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

wyznaczyć dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pameli Omiotek.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Wiesława Golnaua, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 11 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. Wiesława Golnaua, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej.
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Dziadkiewicz na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Jakubowskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 30 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Annę Dziadkiewicz na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Jakubowskiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Michała Biesiady w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 30 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Michała Biesiady.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;

2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;

3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

§ 1

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – przewodniczący,

dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – egzaminator,
prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Nowickiego w zakresie:
 

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder -  członek

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Nowickiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć prof. dra hab. Jacka Lisowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dra hab. Jacka Lisowskiego na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego nt. „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dra hab. Przemysława Banasika, prof. PG z Politechniki Gdańskiej na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dra hab. Przemysława Banasika, prof. PG na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego nt. „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 1. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 2. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Sylwię Morawską, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Sylwię Morawską, prof. SGH na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego nt. „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Panu mgr. Tomaszowi Nowickiemu

stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

§ 1

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący,
 2. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – egzaminator
 3. prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek.

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Elżbiecie Penkowskiej w zakresie:
 

 

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder -  członek

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Penkowskiej.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr hab. Beatę Buchelt, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Beatę Buchelt, prof. UEK na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej nt. „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora ”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć prof. dr hab. Igę Rudawską z Uniwersytetu Szczecińskiego na recenzenta
w postępowaniu w sprawie nadania
mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dr hab. Igę Rudawską na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej nt. „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora ”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr hab. Joannę Cygler, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Joannę Cygler, prof. SGH na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej nt. „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora ”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim; po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Pani mgr Elżbiecie Penkowskiej

stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
powołania zespołu do zaopiniowania wniosku mgr. Tomasza Nowickiego w celu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w postępowaniu doktorskim dot. trybu eksternistycznego

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm., art. 186 p.2 oraz art. 192 ust.2 p.6) oraz na podstawie § 19 Załącznika do Uchwały nr 121/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 13.06.2019 r. ze zm. oraz na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim) powołała zespół w sprawie zaopiniowania wniosku mgr. Tomasza Nowickiego dot. postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym, w celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w osobach: dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG - przewodniczący, dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
powołania zespołu do zaopiniowania wniosku mgr Elżbiety Penkowskiej w celu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w postępowaniu doktorskim dot. trybu eksternistycznego

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm., art. 186 p.2 oraz art. 192 ust.2 p.6) oraz na podstawie § 19 Załącznika do Uchwały nr 121/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 13.06.2019 r. ze zm. oraz na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim) powołała zespół w sprawie zaopiniowania wniosku mgr Elżbiety Penkowskiej dot. postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym, w celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w osobach: dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG - przewodniczący, dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Liwii Delińskiej

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego poparła wniosek komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej, w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. „Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych”.

Uchwała nr 6/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Liwii Delińskiej

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr Liwii Delińskiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze -Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący,
 2. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG - egzaminator
 3. prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej  w zakresie:
 

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder -  członek

dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Magdalenę Załęczną, prof. UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Magdalenę Załęczną, prof. UŁ na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej nt. „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. inż. Aleksandra Orłowskiego, prof. PG z Politechniki Gdańskiej na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dra hab. inż. Aleksandra Orłowskiego, prof. PG na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej nt. „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. Andrzeja Sobczaka, prof. SGH na recenzenta w postępowaniu
w sprawie nadania mgr. Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dra hab. Andrzeja Sobczaka, prof. SGH na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej nt. „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Pani mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.