Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Dyscypliny
Uchwała nr 18/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 lutego 2024 w sprawie
wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Jowity Gotówko-Szok

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim  mgr inż. Jowity Gotówko-Szok w zakresie:
 

- dyscypliny podstawowej

Nauki o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG - egzaminator

dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG - członek

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG - promotor

 

- dyscypliny dodatkowej

Psychologii

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

prof. dr hab. Hanna Brycz - egzaminator

dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG - promotor

 

 - języka obcego

Język angielski

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

mgr Ilona Gorczyńska - egzaminator

dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – członek

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzaminy doktorskie oraz składy Komisji przeprowadzających egzaminy
w przewodzie doktorskim mgr inż. Jowity Gotówko-Szok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 lutego 2024 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Jowity Gotówko-Szok

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dr hab. Joannę Moczydłowską na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Jowity Gotówko-Szok nt. „Koncepcja budowania relacji z pracownikami niepełnosprawnymi jako interesariuszami organizacji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 22 lutego 2024 w sprawie
wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Jowity Gotówko-Szok

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dr hab. Annę Rakowską na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Jowity Gotówko-Szok nt. „Koncepcja budowania relacji z pracownikami niepełnosprawnymi jako interesariuszami organizacji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 listopada 2023 w sprawie
zmiany promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Korcza w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości z dra hab. Piotra Zientary, prof. UG na dra hab. Przemysława Kulawczuka, prof. UG

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 30 ust. 1 i § 32 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego ze zm. w zw. z § 17 załącznika do uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 12/23 ze zm. z dnia 14 listopada 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. Przemysława Kulawczuka, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Korcza.

Uchwała nr 14/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 listopada 2023 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kozaka w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm. w zw. z § 30 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego ze zm. w zw. z § 17 załącznika do uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 12/23 ze zm. z dnia 14 listopada 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kozaka.

Uchwała nr 13/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 listopada 2023 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Barbary Matysiak w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm. w zw. z § 30 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego ze zm. w zw. z § 17 załącznika do uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 12/23 ze zm. z dnia 14 listopada 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Barbary Matysiak.

Uchwała nr 12/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 listopada 2023 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Bartoszowi Nowakowi

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr. Bartoszowi Nowakowi stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nowaka, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model kluczowych kompetencji menadżerskich w organizacji uczącej się”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 listopada 2023 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Natalii Michałek

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr Natalii Michałek stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Analiza porównawcza efektywności zastosowania wirtualizacji technologii informatycznych
w organizacjach
”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 listopada 2023 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr. inż. Piotrowi Syczowi

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr. inż. Piotrowi Syczowi stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż Piotra Sycza, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Metodyka ograniczania marnotrawstwa w projektach IT”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 26 października 2023 w sprawie
umorzenia postępowania dot. nadania stopnia doktora habilitowanego dr. W. Markowi Szelągowskiemu w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

§ 1.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 105 par. 2 k.p.a. ustawy z dnia 14.06.1960 (Dz.U.2021, poz. 735), po zapoznaniu się z wnioskiem wyraża zgodę na umorzenie postępowania wszczętego w dniu 31 sierpnia 2023 roku dot. nadania stopnia doktora habilitowanego dr. W. Markowi Szelągowskiemu w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na wniosek zainteresowanego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 26 października 2023 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nowaka

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nowaka w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący 
 2. dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ – recenzent 
 4. dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK – recenzent  
 5. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG – członek komisji 
 6. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Robert Bęben, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG – członek komisji 


§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nowaka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 26 października 2023 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nowaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr hab. Małgorzaty Tyrańskiej, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Izabeli Warwas, prof. UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Bartosza Nowaka pt. „Model kluczowych kompetencji menadżerskich w organizacji uczącej się” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 26 października 2023 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek w składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG – promotor 
 3. prof. dr hab. inż. Celina Olszak – recenzent 
 4. prof. dr hab. Bernard Kubiak – recenzent  
 5. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UG - członek komisji 
 6. dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Joanna Sadkowska, prof. UG– członek komisji 
 11. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – członek komisji 

§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 26 października 2023 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michałek i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. inż. Celiny Olszak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dra hab. Bernarda Kubiaka –  em. pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, przyjmuje rozprawę doktorską mgr Natalii Michałek pt. „Analiza porównawcza efektywności zastosowania wirtualizacji technologii informatycznych w organizacjach” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 26 października 2023 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sycza

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sycza
w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący 
 2. dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG – promotor 
 3. prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński – recenzent 
 4. prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek – recenzent  
 5. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Kamila Migdał Najman, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Anna Dziadkiewicz, prof. UG – członek komisji 

§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sycza.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 26 października 2023 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sycza i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dra hab. inż. Seweryna Spałka z Politechniki Śląskiej i prof. dra hab. inż. Stefana Trzcielińskiego z Politechniki Poznańskiej, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. inż. Piotra Sycza pt. „Metodyka ograniczania marnotrawstwa w projektach IT” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 28 września 2023 w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości wszczętego na wniosek dra W. Marka Szelągowskiego

§ 1.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w zw. z § 13 ust. 1 załącznika do uchwały nr 13/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, przekazaną przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 13.09.2023 r., wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości wszczętego w dniu 31 sierpnia 2023 roku na wniosek dra W. Marka Szelągowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwała nr 1/2023/2024
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 28 września 2023 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Grzegorzowi Szczuce

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr. Grzegorzowi Szczuce stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczuki, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model systemu komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle koncepcji marketingu 4.0”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.