Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Dyscypliny
Uchwała nr 31/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. prof. dr hab. Bernard Kubiak, – promotor 
 3. prof. dr hab. inż. Celina Olszak– recenzent 
 4. dr hab. Janusz Wielki, prof. PO – recenzent  
 5. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG – członek komisji 


§ 2

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Leśniaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. inż. Celiny Olszak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dra hab. inż. Janusza Wielkiego, prof. PO z Politechniki Opolskiej przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Krzysztofa Leśniaka pt. „Koncepcja rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na ograniczenie wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych w Polsce” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

§ 1

 

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący,
 2. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – egzaminator
 3.  dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG  – członek.

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Moniki Osiwalskiej w zakresie:

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – egzaminator

dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG -  członek

dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr Moniki Osiwalskiej.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Annę Rakowska, prof. UMCS z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Annę Rakowską, prof. UMCS na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej nt. „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Ewę Mazur – Wierzbicką, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab.  Ewę Mazur – Wierzbicką, prof. US na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej nt. „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr hab. Alicję Miś, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Alicję Miś, prof. UEK na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej nt. „Rozwijany model płynności zatrudnienia w grupie zawodowej pracowników centrum obsługi telefonicznej w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Monice Osiwalskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Pani mgr Monice Osiwalskiej

stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 08 grudnia 2022 w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi Sliżowi w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości UG działając na podstawie art. 178 ust. 1 pkt  w zw. z art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz uchwałą komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nadaje dr. inż. Piotrowi Sliżowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w zw. z art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mając na uwadze, iż niniejsza uchwała w pełni uwzględnia żądanie dr. inż. Piotra Sliża wyrażone we wniosku z dnia 18.02.2022 r., odstępuje się od jej uzasadnienia.

Niniejsza uchwała jest ostateczna. Osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nie przysługuje prawo złożenia od niej odwołania w instancyjnym toku postępowania.

Uchwała nr 23/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Omiotek w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

1) art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;

2) § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 31 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);

3) § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

wyznaczyć dra hab. Piotra Wróbla, prof. UG na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pameli Omiotek.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Wiesława Golnaua, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 11 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. Wiesława Golnaua, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej.
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dr hab. Anny Dziadkiewicz na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Jakubowskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 30 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Annę Dziadkiewicz na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Jakubowskiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Michała Biesiady w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w zw. z § 30 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Michała Biesiady.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;

2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;

3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

§ 1

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – przewodniczący,

dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – egzaminator,
prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Nowickiego w zakresie:
 

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder -  członek

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Nowickiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć prof. dra hab. Jacka Lisowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dra hab. Jacka Lisowskiego na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego nt. „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dra hab. Przemysława Banasika, prof. PG z Politechniki Gdańskiej na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dra hab. Przemysława Banasika, prof. PG na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego nt. „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 1. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 2. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Sylwię Morawską, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Sylwię Morawską, prof. SGH na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Nowickiego nt. „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nowickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Panu mgr. Tomaszowi Nowickiemu

stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje

§ 1

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący,
 2. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – egzaminator
 3. prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek.

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Elżbiecie Penkowskiej w zakresie:
 

 

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder -  członek

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Penkowskiej.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr hab. Beatę Buchelt, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Beatę Buchelt, prof. UEK na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej nt. „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora ”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć prof. dr hab. Igę Rudawską z Uniwersytetu Szczecińskiego na recenzenta
w postępowaniu w sprawie nadania
mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje prof. dr hab. Igę Rudawską na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej nt. „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora ”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr hab. Joannę Cygler, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Joannę Cygler, prof. SGH na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Penkowskiej nt. „Koncepcja modelu zarządzania zespołem globalnej organizacji trzeciego sektora ”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 17 listopada 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Elżbiecie Penkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

            Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim; po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Pani mgr Elżbiecie Penkowskiej

stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
powołania zespołu do zaopiniowania wniosku mgr. Tomasza Nowickiego w celu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w postępowaniu doktorskim dot. trybu eksternistycznego

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm., art. 186 p.2 oraz art. 192 ust.2 p.6) oraz na podstawie § 19 Załącznika do Uchwały nr 121/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 13.06.2019 r. ze zm. oraz na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim) powołała zespół w sprawie zaopiniowania wniosku mgr. Tomasza Nowickiego dot. postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym, w celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w osobach: dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG - przewodniczący, dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
powołania zespołu do zaopiniowania wniosku mgr Elżbiety Penkowskiej w celu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w postępowaniu doktorskim dot. trybu eksternistycznego

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm., art. 186 p.2 oraz art. 192 ust.2 p.6) oraz na podstawie § 19 Załącznika do Uchwały nr 121/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 13.06.2019 r. ze zm. oraz na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim) powołała zespół w sprawie zaopiniowania wniosku mgr Elżbiety Penkowskiej dot. postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym, w celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w osobach: dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG - przewodniczący, dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Liwii Delińskiej

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego poparła wniosek komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej, w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. „Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych”.

Uchwała nr 6/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Liwii Delińskiej

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr Liwii Delińskiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Liwii Delińskiej, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Model zachowań konsumentów w warunkach zmian technologicznych na rynku imprez biegowych”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze -Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Powołać komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w następującym składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący,
 2. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG - egzaminator
 3. prof. dr hab. Mirosław Szreder – członek.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej  w zakresie:
 

- dyscypliny podstawowej

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – przewodniczący

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – egzaminator

prof. dr hab. Mirosław Szreder -  członek

dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG - promotor

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego w głosowaniu wyznaczyła egzamin doktorski oraz skład Komisji przeprowadzającej egzamin w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dr hab. Magdalenę Załęczną, prof. UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dr hab. Magdalenę Załęczną, prof. UŁ na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej nt. „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. inż. Aleksandra Orłowskiego, prof. PG z Politechniki Gdańskiej na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dra hab. inż. Aleksandra Orłowskiego, prof. PG na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej nt. „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 25 ust. 1 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

 

uchwala, co następuje:

 

wyznaczyć dra hab. Andrzeja Sobczaka, prof. SGH na recenzenta w postępowaniu
w sprawie nadania mgr. Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje dra hab. Andrzeja Sobczaka, prof. SGH na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Krauze – Maślankowskiej nt. „Badanie uwarunkowań rozwoju inteligentnych miast w Polsce”.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2022/2023
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 20 października 2022 w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
 2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1 i § 23 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
 3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

            po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

 

wszcząć postępowanie w sprawie nadania Pani mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.