Strona główna » Wydział
Wydziałowa Komisja Wyborcza WZR UG

Gdańsk, dnia 15 maja 2020 roku

 

Załącznik do uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Zarządzania UG
z dnia 15 maja 2020 r.

KALENDARZ WYBORCZY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG
NA KADENCJĘ 2020-2024

zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.)

 

Rozdział 8. § 24. Rada przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału:

1. W skład rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału wchodzą:

  1. wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale, stanowiący więcej niż połowę statutowego składu rady – 39 osób
  2. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale, stanowiący do 15% składu rady – 9 osób
  3. wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady – 14 osób
  4. wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na wydziale, stanowiący do 5% składu rady – 3 osoby

Data

KALENDARZ WYBORCZY

do 22.05.2020 rok

Zgłaszanie kandydatów do RPSAW - Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Zgłoszenie kandydatów możliwe jest poprzez stronę Wydziału Zarządzania, w Strefie pracownika, w zakładce: Wybory 2020.
Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Rozdział 8, § 25, punkt 2). W związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie i podpisanie dokumentu oznaczonego jako załącznik 2, a następnie przesłanie skanu, zdjęcia zgody na adres przewodniczącej WKW e-mail: kamila.migdal-najman@ug.edu.pl
Nie odesłanie zgody do 22.05.2020, wiąże się z odmową kandydowania do RPSAW.

do 22.05.2020 rok

Zgłaszanie kandydatów do RPSAW - Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, niebędących nauczycielami akademickimi.

Zgłoszenie kandydatów możliwe jest poprzez stronę Wydziału Zarządzania, w Strefie pracownika, w zakładce: Wybory 2020.
Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata (zgodnie ze statutem UG z dnia 13 czerwca 2019 r., Rozdział 8, § 25, punkt 2). W związku z powyższym proszę zgłoszonych kandydatów o wypełnienie i podpisanie dokumentu oznaczonego jako załącznik 2, a następnie przesłanie skanu, zdjęcia zgody na adres e-mail: kamila.migdal-najman@ug.edu.pl
Nie odesłanie zgody do 22.05.2020, wiąże się z odmową kandydowania do RPSAW.

 

25.05.2020 rok

Opublikowanie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania w Strefie pracownika list proponowanych kandydatów wybranych spośród:

  • nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  • pracowników zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, niebędących nauczycielami akademickimi.

25.05.2020 rok

Opublikowanie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania, w Strefie pracownika list 3 kandydatów proponowanych do pracy w komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący WKW WZR zaproponuje członków komisji skrutacyjnej.

1.06.2020 rok

Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego przeprowadzone zostaną dwa głosowania:

1. Głosowanie nad proponowanymi przez WKW WZR UG kandydatami do komisji skrutacyjnej.

2. Głosowanie i wybór 9 członków do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG.

Wybory odbędą się za pośrednictwem formularza MS Forms udostępnionego w aplikacji MS Teams (z zachowaniem wymogu tajności).

1.06. 2020 rok

Wśród pracowników zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzone zostaną dwa głosowania:

1. Głosowanie nad zaproponowanymi przez WKW WZR UG kandydatami do komisji skrutacyjnej.
2. Głosowanie i wybór 3 członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG.

Wybory odbędą się za pośrednictwem formularza MS Forms udostępnionego w aplikacji MS Teams (z zachowaniem wymogu tajności).

do 2.06. 2020 rok

Opublikowanie składu Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG oraz terminu posiedzenia RPSAW.

2.06.2020 rok

Otwarcie listy kandydatów na Dziekana Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024.

Zgłoszenia w formie elektronicznej (załącznik 3) proszę wydrukować i wypełnić, a następnie przesyłać skan na adres e-mail przewodniczącej WKW: kamila.migdal-najman@ug.edu.pl Od kandydatów wymagane jest złożenie następujących oświadczeń - zgody na kandydowanie (załącznik 5) - oświadczenia o spełnieniu warunków ustawowych (załącznik 4) Wypełnione i zeskanowane oświadczenia proszę przesłać na adres e-mail przewodniczącej WKW: kamila.migdal-najman@ug.edu.pl

09.06.2020 rok

Zamknięcie listy kandydatów na Dziekana Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024.

10.06.2020 rok

Ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania listy kandydatów na Dziekana WZR na kadencję 2020-2024.

10.06.2020 rok

Prezentacje sylwetek kandydata/kandydatów na Dziekana Wydziału Zarządzania UG na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

18.06.2020 rok

godzina 11:00

Posiedzenie Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG. Udzielenie rekomendacji kandydatowi/kandydatom na Dziekana Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024.

Zebranie wyborcze w aplikacji MS Teams (przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG).

Wśród członków RPSAW przeprowadzone zostanie:

1. Głosowanie nad zaproponowanymi przez WKW WZR UG kandydatami do komisji skrutacyjnej.
2. Głosowanie na kandydata/kandydatów na Dziekana Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024.


18.06.2020 rok

Ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału Zarządzania listy kandydata lub kandydatów rekomendowanych do pełnienia funkcji Dziekana na Wydziale Zarządzania UG na kadencję 2020-2024.

18.06.2020 rok

Przekazanie JM Rektorowi informacji o wyborze kandydatów na Dziekana Wydziału Zarządzania UG przez przewodniczącego RPSAW.

 

Przydatne linki:
STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 roku:
https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/89310/files/statut_ug_zal_81u19.pdf

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO:
https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/90898/files/ordynacja_wyborcza_ug.pdf

Uchwała UKW skład Senatu: 
https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/50040/files/uchwala_nr_1_ukw_18_ii_2020.pdf

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
e-mail:
kamila.migdal-najman@ug.edu.pl